מה בספרייה > התקשרויות > ארכיון התקשרויות > הזמנה להצעות לאחסון זמני

הזמנה להצעות לאחסון זמני

 הזמנה להציע הצעות לאחסון זמני עבור הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ)

 1. כחלק מתהליך ההתחדשות של הספרייה, הספרייה מזמינה הצעות למתן שירותי אחסנה, שמירה ושינוע בהיקף מוערך של כ- 25,000 מיכלים.
 2. על המיכלים להיות מועברים למקום אחסנה עד ליום 31.12.11.
 3. על מציע לעמוד בתנאי סף שעיקריהם להלן:
  1. מחזור כספי בכל אחת מהשנים 2008, ו- 2009 ו- 2010 שלא פחת מ- 15 מליון ש"ח בכל שנה ללא מע"מ.
  2. ניסיון באחסון חומר ארכיוני של 5 שנים לפחות בהיקף של 750,000 ארגזים לפחות בכל שנה.
  3. הגשת ערבות בנקאית אוטונומית בסך של 150,000 ₪ (במלים: מאה חמישים אלף שקלים חדשים).
  4. החזקת אישור תקף על ניהול פנקסים כחוק, מאת פקיד שומה או יועץ מס, או רואה חשבון.
  5. החזקת תעודה תקפה בדבר היות הספק עוסק מורשה לצרכי מע"מ.
  6. השתתפות בסיור קבלנים.
 4. ספק המעוניין לקבל את מסמכי ההצעה ולקבל פרטים נוספים מתבקש לפנות למזכירת ועדת ההתקשרויות של הספרייה, גב' תהילה אלדר בדוא"ל Contract.Committee@nli.org.il.
 5. מסמכי ההצעה יסופקו כנגד תשלום סך של 500 ₪ באמצעות הפקדה לחשבון 242700/16 בבנק לאומי, סניף 901 והצגת העתק הקבלה בגין ההפקדה. 
 6. סיור קבלנים יערך בגבעת שאול ירושלים ביום ה' 4.8.2011 בשעה 14:00 המועד האחרון להגשת הצעות הנו יום ג' 16.08.11 בשעה 16:00. בסיור יוכלו להשתתף רק מי שרכש את מסמכי ההזמנה טרם הסיור. 
 7. ההצעות תוגשנה פיסית לתיבת ועדת ההתקשרויות במזכירות הנהלת הספרייה בנין הספרייה הלאומית קמפוס אדמונד ספרא גבעת רם ירושלים. 
 8. הליך בחירת הספק וההתקשרות אינו כפוף להוראות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.
 9. הודעות ועדכונים בדבר ההליך, ככל שיידרש לפרסמם, יפורסמו בתחתית עמוד זה. על כל מציע לעקוב אחר ההודעות שיפורסמו בעמוד כאמור.
 10. יודגש כי, מפורטים לעיל רק חלק מתנאי הסף ותנאי הליך ההתקשרות, הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי ההצעה.

(פורסם ביום 26.07.2011)

הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ)

הודעות ההתקשרות

הודעה בדבר עדכון פרטים בהזמנה (עדכון מיום 3.8.2011)
1. תנאי הסף שפורטו בהזמנה לעניין מחזור כספי וניסיון באחסון חומר ארכיוני תוקנו ויהיו כדלקמן:
א. מחזור כספי בכל אחת מהשנים 2008, ו- 2009 ו- 2010 שלא פחת מ- 10 מליון ש"ח בכל שנה ללא מע"מ;
ב. ניסיון באחסון חומר ארכיוני של 5 שנים לפחות בהיקף של 250,000 ארגזים לפחות בכל שנה.
2. יתר תנאי ההזמנה, לרבות האישורים שיש לצרף לעניין תנאי הסף הנ"ל (כמפורט בהזמנה) נותרו ללא שינוי.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

הודעה בדבר דחיית מועדים (עדכון מיום 3.8.2011)
1. סיור קבלנים נדחה מיום ה' 4.8.11 ליום ב' 8.8.2011 בשעה 11:30 בגבעת שאול, בית הדפוס 23, ירושלים.
2. המועד האחרון בו ניתן לפנות בשאלות הבהרה נדחה ליום ה' 11.08.2011.
3. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה מיום ג' 16.08.2011, ליום ה' 18.08.2011 בשעה 16:00. ההצעות תוגשנה פיסית לתיבת ועדת ההתקשרויות במשרדי הנהלת הספרייה בבניין הספרייה בקמפוס גבעת רם ירושלים.
4. יתר תנאי ההזמנה נותרו ללא שינוי.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

הודעה בדבר פרסום מענה לשאלות הבהרה (פורסם ב-16.8.2011)
מפורסם בזאת קובץ מענה לשאלות ההבהרה. לפתיחת הקובץ לחצו כאן