מה בספרייה > התקשרויות > התקשרויות פעילות

התקשרויות פעילות


 
הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ) (להלן:"הספרייה") מזמינה בזאת קבלת מידע (R.F.P) מספקים היכולים להעניק שירותי ייעוץ, ניהול, תפעול ופרסום פעילות במדיה חברתית עבור הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ) (להלן: "ההזמנה") והכל כמפורט במודעה ובמסמכי ההזמנה שלהלן.

על המשיב לפנייה לעמוד בתנאים המפורטים במודעה ובמסמכי ההזמנה המצויים באתר בתחתית דף זה.


על המעוניין להגיע למפגש פיסי לשם הגשת ההצעה, להודיע על כך בדואר האלקטרוני שכתובתו: [email protected]
יובהר כי המפגש אינו חובה.


פונים שיש להם שאלות/הבהרות בקשר להליך זה, רשאים לפנות, בנושא הנ"ל, בכתב בלבד לכתובת:
[email protected] לא יאוחר מיום 8.6.2017 בשעה 16:00.

 
על הפונים להגיש את תשובתם בפורמט דיגיטאלי מקובל לכתובת: [email protected]  לא יאוחר מיום 15.6.2017 בשעה 23:59.

מענה לשאלות הבהרה ועדכונים למסמכי הליך הבקשה לקבלת מידע, ככל ויהיו, יפורסמו באתר האינטרנט של הספרייה הלאומית בתגית "מה בספרייה/התקשרויות". מענה לשאלות ההבהרה ועדכונים שיפורסמו יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה.

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי מטרתה של פנייה זו הינה קבלת מידע בלבד ואין היא מהווה בשום פנים ואופן מכרז או הליך דומה / הליך מחייב אחר ואף אין בה משום התחייבות כלשהי של הספרייה לפרסם מכרז בנושא פנייה זו או לפעול בכל הליך אחר.


הספרייה תהא רשאית לפנות לפונים או חלקם, בבקשה לקבלת השלמות או הבהרות נוספות בקשר למידע שנמסר על ידם וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
המפורט לעיל אינו ממצה את האמור במודעה ובהזמנה ובנספחיה. במקרה של סתירה או אי התאמה בין מודעה זו לבין מסמכי ההזמנה, יגברו הוראות מסמכי ההזמנה.
 
לפתיחת הקובץ לחצו  כאן.