מה בספרייה > התקשרויות > ארכיון התקשרויות > הזמנה לקבלת הצעות להתקנת מערכות גילוי פריצה

הזמנה לקבלת הצעות להתקנת מערכות גילוי פריצה

 הזמנה לקבלת הצעות להתקנת מערכות גילוי פריצה, טמ"ס, הקלטה דיגיטלית, בקרת כניסה ממוחשבת ומחסומי דרך

 1. ​הספרייה מזמינה בזה הצעות לאספקה, התקנה ושרות של מערכות ביטחון אלקטרוניות במבנה הספרייה השוכן בקרית אדמונד ספרא, גבעת רם, ירושלים.
 2. על המציע לעמוד בתנאי הסף המפורטים בהזמנה, שעיקריהם להלן:
  1. הגשת ערבות בנקאית ע"ס 50,000 ₪.
  2. המציע יצרף להצעתו אישור על ניהול ספרים כחוק ואישור עוסק מורשה לענייני מע"מ.
  3. המציע יצרף להצעתו פירוט על שלשה פרויקטים בנושא מערכות בטחון שהושלמו בארץ בהיקף מינימאלי של 2,000,000 ₪ (כולל מע"מ) כ"א שהתקין והפעיל בעצמו, שלא כקבלן משנה, בחמש השנים האחרונות ובכל פרויקט התקין: מערכת שו"ב מרכזית משולבת בקרת כניסה, טמ"ס, צפייה והקלטה דיגיטליות, גילוי פריצה, תקשורת מחשבים מערך של סבסבות ומחסומי דרך. מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של היחיד או התאגיד המגיש את הצעה בלבד ולא של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש.
  4. המציע בעל מחזור כספי של לפחות 10,000,000 ש"ח לשנה (לא כולל מע"מ) בשלוש השנים הקלנדריות האחרונות (2008-2010) בביצוע עבודות בתחום מערכות מנ"מ תקשורת ובקרה. יש לצרף אישור רו"ח המאשר את האמור. מובהר בזאת כי המחזור הכספי הנדרש הינו של היחיד או התאגיד המגיש את הצעה בלבד ולא של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש.
  5. המציע חייב להיות בעל יכולת לספק למזמין שרות תחזוקה למערכות המוצעות. לצורך כך יצרף תצהיר מאומת ע"י עו"ד בו יפרט:
   1. נתונים בדבר שני חוזי שירות אחזקה למערכות בטחון שנעשו עימו כספק, כאשר היקף כל חוזה שירות לא יפחת מ- 50,000 ₪ (כולל מע"מ) לשנה.
   2. יכולת לקיים מוקד מאויש לקבלת קריאות שירות המסוגל לספק מענה לקריאות המתקבלות 24 שעות ביממה 365 יום בשנה. המוקד יכלול מחשב לקבלת מידע מדויק על זמן קבלת הקריאה ואופן הטיפול בה.
  6. המציע יהיה בעל אישור מטעם יצרני מערכות הציוד המרכזי והתוכנות המוצעות הכלולות בהצעה, לפיו הינו כשיר ומוסמך לביצוע התקנות, הקמת ותחזוקה הנ"ל. אישור זה חתום על ידי יצרני המערכות יצורף להצעה.
  7. המציע בעל אישור ISO 9001 מגוף תקינה מוכר. יש לצרף צילום אישור תקף.
  8. המציע יצרף תרשימי חד קווי המתאר את החיבור בין ראשי המערכות לעמדות השליטה ויחידות הקצה.
  9. המציע יצרף להגשה טבלת הענות טכנית הכוללת פירוט תוצרת ודגמי הציוד המוצעים לכל אחד מסעיפי כתב הכמויות.
  10. המציע יגיש תצהיר בעניין בדבר העסקת עובדים זרים וחוק שכר מינימום.
  11. השתתפות בסיור הקבלנים.
 3. מציע המעוניין לקבל את מסמכי ההצעה ולקבל פרטים נוספים מתבקש לפנות למזכירת ועדת ההתקשרויות של הספרייה, גב' תהילה אלדר בדוא"ל Contract.Committee@nli.org.il.
 4. מסמכי ההזמנה יסופקו החל מיום ה' 30.6.2011 כנגד תשלום של 1,000 ₪ באמצעות הפקדה לחשבון מספר 242700/16 בבנק לאומי סניף 901 והצגת העתק הקבלה בגין ההפקדה.
  הודעות ועדכונים בדבר ההליך, ככל שיידרש לפרסמם, יפורסמו בתחתית עמוד זה.

  על כל מציע לעקוב אחר ההודעות שיפורסמו בעמוד זהכאמור.
 1. סיור קבלנים יערך ביום ד' 13.7.2011 בשעה 12:00. מקום המפגש הינו לובי הכניסה לספרייה הלאומית. בסיור יוכלו להשתתף רק מי שרכש את מסמכי ההזמנה טרם הסיור.
 2. ההצעות תוגשנה פיסית במעטפה סגורה, בצירוף ערבות בנקאית הכל כמפורט במסמכי ההזמנה, לתיבה הממוקמת בלובי הכניסה של הספרייה בניין הספרייה הלאומית קמפוס אדמונד ספרא גבעת רם ירושלים, עד ליום ב' 1.8.2011 בשעה 16:00.
 3. הליך בחירת ההצעות וההתקשרות אינו מהווה מכרז ואינו כפוף להוראות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992. 
 4. הספרייה הלאומית רשאית שלא לקבל הצעה כלשהיא ו/או לבטל ו/או לתקן את הליך ההתקשרות מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שתהיה למשתתפים בהליך ההתקשרות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך.
 5. הספרייה תהיה רשאית שלא לקבל הצעה כלשהיא לבטל את ההזמנה, ו/או לבטלה, מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתהיה למציעים כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך.
 6. הספרייה שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן עם מי מהמציעים ביחס להצעתו, מחירה או איכותה.
 7. התנאים המפורטים לעיל מהווים רק חלק מתנאי הליך ההתקשרות, הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי ההזמנה.

 


הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ)

הודעות ההתקשרות

הודעה בדבר דחיית המועד להגשת הצעות (עדכון מיום 26.7.2011)
1. המועד לפרסום מענה לשאלות הבהרות נדחה ליום ד' 27.07.2011.

2. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה מיום ב' 01.08.2011, ליום א' 7.08.2011 בשעה 16:00. ההצעות תוגשנה פיסית במעטפה סגורה, בצירוף ערבות בנקאית, הכל כמפורט במסמכי ההזמנה, לתיבה הממוקמת בלובי הכניסה של בניין הספרייה הלאומית קמפוס אדמונד י. ספרא גבעת רם ירושלים.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

הודעה בדבר פרסום מענה לשאלות הבהרה (עדכון מיום 28.7.2011)
מפורסם בזאת קובץ מענה לשאלות ההבהרה. לפתיחת הקובץ לחצו כאן.