מה בספרייה > התקשרויות > ארכיון התקשרויות > הזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי החלפה ושדרוג מערכת החשמל במבנה הספרייה

הזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי החלפה ושדרוג מערכת החשמל במבנה הספרייה

 
הזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי החלפה ושדרוג מערכת החשמל במבנה הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ)
 
 
הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ) (להלן: "הספרייה") מבקשת בזאת לקבל הצעות לאספקת שירותי החלפה ושדרוג מערכת החשמל (להלן: "העבודות" או "הפרויקט") במבנה הספרייה הלאומית בקריית אדמונד ספרא- גבעת רם- ירושלים (להלן: "המבנה")  והכל כמפורט במסמכי ההזמנה המצויים באתר האינטרנט של הספרייה הלאומית www.nli.org.il בתגית "מה בספרייה/התקשרויות. (להלן: האתר").
 על המציע לעמוד בתנאי סף המפורטים להלן:
  1. המציע שילם לספרייה דמי השתתפות בסך של 1,000 ₪. התשלום לספרייה יבוצע בהעברה בנקאית לטובת חשבון הבנק של הספרייה הלאומית שמספרו 24270016 המתנהל בבנק לאומי, סניף 901. המציע יצרף להצעתו קבלה אודות התשלום.
  2. כל המעוניין להגיש הצעה ישתתף בסיור קבלנים שייערך ביום 1.12.2013 בשעה 14:00 בספרייה. מובהר בזה כי מציע שלא ישתתף בסיור קבלנים לא יוכל להגיש הצעה במסגרת ההליך.
  3. המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בסכום של 60,000 ₪ בכפוף לנוסח המצורף להזמנה.
  4. המציע הינו קבלן רשום בפנקס קבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות חשמלאות, בענף 160 בסיווג א1 ומעלה. על המציע לצרף תעודת רישום תקפה של הקבלן אצל רשם הקבלנים בענף ובסיווג הנדרשים
  5. המציע יהיה חייב לציין בהצעתו את הגורם  שישמש מטעמו כמנהל הפרויקט ומנהל העבודה בפרויקט בכפוף להתקיימות התנאים הבאים:
ביחס למנהל העבודה - המציע יצרף להצעתו תעודת חשמלאי מוסמך מעודכנת נכון למועד הגשת ההצעות.
 
למען הסר ספק מובהר בזה כי אין מניעה שאדם אחד ימלא את 2 התפקידים גם יחד, אולם במקרה כאמור חובה כי הוא יחזיק בתעודת חשמלאי מוסמך.
 
כמו כן על המציעים לעמוד בדרישות נוספות המפורטות במסמכי ההזמנה המצויים באתר.
הליך בחירת המציע יורכב מבחינה איכותית ובחינת ההצעה הכספית של המציע והכל בהתאם לשלבים והפרמטרים המפורטים במסמכי ההזמנה.
 
מציעים שיש להם שאלות/הבהרות בקשר להליך זה, רשאים לפנות בנושא הנ"ל בכתב בלבד לכתובת contract.committee@nli.org.il  לא יאוחר מיום 3.12.2013 בשעה 12:00 בצהריים.
המציעים יגישו את ההצעות בקובץ PDF לכתובת contract.committee@nli.org.il לא יאוחר מיום 8.12.13  בשעה 12:00 בצהריים.
את הערבות הבנקאית  יש להגיש פיזית במעטפה סגורה, לא יאוחר מיום 8.12.13 בשעה 12:00 בצהריים למשרדי הספרייה הלאומית, כמפורט במסמכי ההזמנה המצויים באתר.
מענה לשאלות הבהרה ועדכונים למסמכי הליך ההתקשרות יפורסמו באתר האינטרנט של הספרייה הלאומית בתגית "מה בספרייה/התקשרויות" עד ליום 5.12.2013. המענה לשאלות ההבהרה ועדכונים שיפורסמו יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה זו ומהצעת המציע ויחייבו אותו לכל דבר ועניין.
המפורט לעיל אינו ממצה את האמור ובהזמנה ובנספחיה. במקרה של סתירה או אי התאמה בין מודעה זו לבין מסמכי ההזמנה, יגברו הוראות מסמכי ההזמנה.