מה בספרייה > התקשרויות > ארכיון התקשרויות > הזמנה להציע הצעות לאספקת מוצרים לדיגיטיזציה

הזמנה להציע הצעות לאספקת מוצרים לדיגיטיזציה

 הזמנה להציע הצעות לאספקת מוצרים לדיגיטיזציה

​הספרייה הלאומית מבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר לציוד סריקה ותוכנת שליטה לצורך יצירת עצמים דיגיטליים מפריטי הספרייה.
החומרה והתוכנה מחולקים לארבעת הסוגים הבאים: 
 
א.
סורק רובוטי – לשם סריקה מהירה של ספרים רגילים ונדירים בקצב מהיר ובהתערבות מינימלית של המפעיל.
  
ב.
סורק ידני – סורק עילי המבוסס על טכנולוגיית Line scanning או Single-shot ומופעל ידנית. על הסורק לתת פתרונות לסריקת מסמכים מגודל A2 ועד גודל A5 כולל 5.
 
ג.
סורק מיקרופילם – המאפשר סריקה של סרטי מיקרופילם בגדלי 16 ו-35 מ"מ לקבצים דיגיטליים.
 
ד.
תוכנת שליטה (Workflow control) לתהליכי דיגיטציה – המאפשרת שליטה על מספר סוגי סורקים, ניהול תהליכי העבודה הדרושים ליצירת קבצים דיגיטליים, וביצוע תהליכים שונים של עיבוד תמונה אוטומטי לאחר סריקה (לדוגמה crop, deskew).
 
 
רשאי להציע הצעות כל גורם אשר מילא את מסמכי ההזמנה ועומד בכל הדרישות המפורטות במסמכי ההזמנה. אין חובה להציע הצעות לכל הסעיפים דלעיל.
 
את מסמכי ההזמנה במלואם ניתן להוריד באתר הספרייה הלאומית בכתובת http://www.nli.org.il/heb/docs/NLI--RFP-Digi-05-2011-heb.pdf.
 
את ההצעות יש להגיש כקובץ PDF בלבד בדואר אלקטרוני
ל- Contract.Committee@nli.org.il עד ה- 09.06.11 בשעה 16:00 שעון ישראל.
 
שאלות הבהרה למסמכי ההזמנה יתקבלו בדואר אלקטרוני עד ה- 31.5.11 בשעה 16:00 שעון ישראל.
 
עדכונים ושינויים בקשר להזמנה יפורסמו באתר הספריה הלאומית www.nli.org.il. יש לעקוב אחר ההודעות המתפרסמות שם.
 
המפורט לעיל אינו ממצה את תנאי ההזמנה. התנאים המחייבים של ההזמנה הם אלו המפורטים במסמכי ההזמנה.
הספרייה הלאומית אינה חייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה כלשהי, בסוג כלשהו.
הספרייה הלאומית שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן עם מי מהמציעים ביחס להצעתו, מחירה או איכותה.
במקרה של סתירה או אי התאמה בין מודעה זו לבין מסמכי ההזמנה, יגברו הוראות מסמכי ההזמנה.