מה בספרייה > התקשרויות > ארכיון התקשרויות > הזמנה לקבלת הצעות להזנה אלקטרונית של נתוני מצאי של כתבי עת

הזמנה לקבלת הצעות להזנה אלקטרונית של נתוני מצאי של כתבי עת

הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ) (להלן: "הספרייה") מבקשת בזאת לקבל הצעות ביחס לשירותי הזנה אלקטרונית של המידע המצוי בכרטיסים לגיליונות אלקטרוניים, על מנת לקלוט אותם במערכת המחשוב של הספרייה וזאת תוך כדי ביצוע פעולות נוספות המתוארות במסמכי ההזמנה.
המציע יוכל להציע הצעה רק לגבי כרטיסים בעברית או רק לגבי כרטיסים באותיות הזרות (כולם או חלקם) או לגבי כרטיסים בעברית וכרטיסים באותיות הזרות גם יחד והכל כמפורט במסמכי ההזמנה. יובהר כי מציע שיציע את שירותיו ביחס לכרטיסים ביותר מאות אחת ייהנה מיתרון על פני מציעים אחרים ויינתן לזה משקל יחסי במסגרת ניקוד האיכות, כמפורט להלן בהזמנה
הספרייה טרם החליטה האם להזמין את השירותים ביחס לכרטיסים באותיות הזרות והחלטה זו תעשה לאחר קבלת ההצעות ובהתחשב, בין היתר, בשיקולי התקציב הזמין בידי הספרייה לפרויקט.
על המציע לעמוד בתנאי סף המפורטים להלן:
 1. רשאים להשתתף ולהגיש הצעות להליך ההתקשרות יחיד תושב ישראל או תאגיד משפטי אחד (חברה או שותפות, הרשומות כדין בישראל) ובלבד שהתקיימו התנאים הבאים:
 2. חברה רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של החברה אצל רשם החברות.
  שותפות רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של השותפות אצל רשם   השותפויות ואשור של עו"ד/רו"ח בדבר זהותו ופרטיו של כל שותף ואחריותו לחובות השותפות.
  להצעה יצורף אישור עו"ד/רו"ח בדבר החותמים עליה (בין אם יחיד או תאגיד) בנוסח  המופיע כנספח להזמנה.
 3. המציע יצרף להצעתו אישורים עדכניים ותקפים על ניהול ספרים כחוק, אישור עוסק מורשה לענייני מע"מ וכל אישור אחר הנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו- 1976.
 4. המציע יצרף להצעתו פירוט אודות שלושה פרויקטים דומים שביצע בעבר עבור גורמים שונים בהיקף דומה לפרויקט נשוא הליך, בהם פרויקט אחד בהיקף שהוא לא פחות מ-50,000 ₪ (לא כולל מע"מ) שהושלם בארץ או בחו"ל ב - 5 השנים האחרונות (להלן: "הפרויקטים"). בכלל זה, יפרט המציע אודות מהות השירותים שסופקו במסגרת הפרויקט, משך הפרויקט, כמות וסוג פריטים שטופלו, שמות ממליצים ופרטי התקשרות עימם. מובהר בזה כי בכל מקרה לפחות אחד מהפרויקטים הנ"ל חייב לכלול הקלדת נתונים.
 5. המציע יצרף להצעתו את פרטיו של מנהל הפרויקט המוצע מטעמו וכן יפרט אודות כישוריו וניסיונו של כל אחד מהגורמים לעיל בביצוע פרויקטים דומים לפרויקט נשוא הליך זה.
 6. המציע יצרף להצעתו הצעת מחיר חתומה בנוסח המצורף להזמנה.
 7. המציע בעל מחזור כספי של לפחות 250,000 ₪ לשנה בשנתיים מתוך 3 השנים האחרונות (לא כולל מע"מ) (2011-2009). יש לצרף אישור רו"ח המאשר את האמור. מובהר בזאת כי המחזור הכספי הנדרש הינו של היחיד או התאגיד המגיש את הצעה בלבד ולא של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש.
 8. המציע יצרף להצעתו תכנית ארגונית עקרונית שתכלול הצעה מפורטת לביצוע בקרת איכות על התוצאות.
המעוניין להשתתף בהליך זה יודיע לספרייה בכתב לכתובת  Contract.Committee@nli.org.il על פרטי ההתקשרות עימו וזאת לא יאוחר מיום 25.10.12 בשעה 16:00. הספרייה תהא רשאית להחליט על קיום כנס ספקים. במקרה כאמור, השתתפות בכנס ספקים יהווה תנאי סף להשתתפות בהליך. הספרייה תודיע למשתתפים בהתאם לפרטי ההתקשרות שסופקו אודות מועד ומיקום כנס הספקים (ככל שיוחלט על קיומו).

מציעים שיש להם שאלות/הבהרות בקשר להליך זה, רשאים לפנות בנושא הנ"ל בכתב בלבד לכתובת Contract.Committee@nli.org.il וכן ישלחו העתק ל- meirav.livne@nli.org.il וכן ל- heller@elandau.co.il  לא יאוחר מיום 1.11.12 בשעה 16:00
המציעים יגישו את ההצעות בקובץ PDF לכתובת המייל: Contract.Committee@nli.org.il  לא יאוחר מיום 19.11.12בשעה 16:00.

מענה לשאלות הבהרה ועדכונים למסמכי הליך ההתקשרות יפורסמו באתר האינטרנט של הספרייה הלאומית בתגית "מה בספרייה/התקשרויות" עד ליום 5.11.12. המענה לשאלות ההבהרה ועדכונים שיפורסמו יהוו חלק בלתי נפרד ממסמך זה ומהצעת המציע ויחייבו אותו לכל דבר ועניין.

המפורט לעיל אינו ממצה את האמור בהזמנה ובנספחיה. במקרה של סתירה או אי התאמה בין מודעה זו לבין מסמכי ההזמנה, יגברו הוראות מסמכי ההזמנה.

הודעות ההתקשרות


הודעה בדבר פרסום תשובות לשאלות שהועלו בכנס הספקים (עדכון מיום 1.11.12)

מפורסם בזאת קובץ הבהרות שהועלו בכנס הספקים מיום 28.10.12
לפתיחת הקובץ לחצו
כאן.

הודעה בדבר פרסום מענה לשאלות הבהרה (עדכון מיום 5.11.12)
מפורסם בזאת קובץ הבהרות לשאלות שהועלו לאחר כנס הספקים (5.11.12)
לפתיחת הקובץ לחצו כאן.