מה בספרייה > התקשרויות > ארכיון התקשרויות > הזמנה למתן שירותי סריקה ומפתוח

הזמנה למתן שירותי סריקה ומפתוח

 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי סריקה ומפתוח של תיקי ארכיון "שיטים"

הספרייה הלאומית מבקשת להלן לקבל הצעות לשירותי סריקה ומפתוח של תיקי ארכיון של מכון שיטים, אשר בקיבוץ בית השיטה.
תיקי הארכיון מכילים, לפי הערכה בלבד, כ- 400,000 דפים.
 
רשאי להציע הצעות כל גורם אשר מילא את מסמכי ההזמנה ועומד בכל הדרישות המפורטות במסמכי ההזמנה. את מסמכי ההזמנה במלואם ניתן להוריד באתר הספרייה הלאומית בכתובת http://nli.org.il/heb/docs/NLI--RFP-scan-of-Shitim-archive--06-2011.pdf
 
ההצעות יוגשו בשני עותקים כרוכים לספרייה הלאומית. את ההצעות יש לחתום במעטפה עליה יכתבו שם חברת המציע ומענה להזמנה להציע הצעות – סריקת ארכיון שיטים. את המעטפה יש להפקיד אצל מיכל / איילת במשרדי הנהלת הספרייה, עד ה- 10.07.11 בשעה 16:00 שעון ישראל.
 
שאלות הבהרה למסמכי ההזמנה יתקבלו בדואר אלקטרוני Contract.Committee@nli.org.il עד ה- 30.06.11 בשעה 16:00 שעון ישראל.
 
עדכונים ושינויים בקשר להזמנה יפורסמו בתחתית עמוד זה. יש לעקוב אחר ההודעות המתפרסמות שם.
 
סיור קבלנים בארכיון, אשר ההשתתפות בו היא אחד מתנאי הסף, יתקיים ביום 26.06.11 בשעות 13:30-15:30.
 
המפורט לעיל אינו ממצה את תנאי ההזמנה. התנאים המחייבים של ההזמנה הם אלו המפורטים במסמכי ההזמנה. הספרייה הלאומית אינה חייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה כלשהי.
 
הספרייה הלאומית שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן עם מי מהמציעים ביחס להצעתו, מחירה או איכותה.
 
במקרה של סתירה או אי התאמה בין מודעה זו לבין מסמכי ההזמנה, יגברו הוראות מסמכי ההזמנה.
 
הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ) 
 

הודעות ההתקשרות

הודעה בדבר דחיית המועד להגשת הצעות (עדכון מיום 1.7.2011)
המועד האחרון להגשת למענה לפרסום הבהרות נדחה ליום 14.07.2011. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום 21.07.2011. יתר תנאי ההזמנה נותרו ללא שינוי.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

הודעה בדבר פרסום מענה לשאלות הבהרה (עדכון מיום 14.7.2011)
מפורסם בזאת קובץ מענה לשאלות ההבהרה. לפתיחת הקובץ לחצו כאן.