מה בספרייה > התקשרויות > ארכיון התקשרויות > הזמנה לקבלת הצעות למערכת ניהול ארכיונים

הזמנה לקבלת הצעות למערכת ניהול ארכיונים

​הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ) (להלן: "הספרייה") מבקשת בזאת לקבל הצעות להספקה ולהטמעה של מערכת ניהול ארכיונים.


הספרייה מעוניינת לקבל הצעות עבור פתרון תוכנה מספקים מוסמכים כדי לספק מערכת לניהול ארכיונים מרכזית, מבוססת ענן, ופורטל אינטרנט עבור פרויקט מורשת לאומית: פרויקט "רשת ארכיוני ישראל".


מטרת הפרויקט היא ניהול, שימור והנגשת רשומות ארכיוניות בעלת ערך מורשת לאומית יחד עם חומר המקור לאחר דיגיטיזציה.
 

הדרישות, לרבות תנאי הסף וכן האפשרות שיקויים משא ומתן עם מי מהמציעים, מתוארים במסמכי ההליך המצויים באתר האינטרנט של הספרייה הלאומית  http://web.nli.org.il בתגית  "מה בספרייה/התקשרויות"  (להלן "האתר"). המועד האחרון להגשת הצעות הנו יום 02/5/2013 בשעה 23:00 שעון ישראל. לכתובת דוא"ל  Contract.Committee@nli.org.il.

על המעוניין להגיש הצעה לשלם דמי השתתפות בסך של  500 ₪ תשלום דמי ההשתתפות הוא גם תנאי לפניה בשאלות הבהרה. הסכום המשולם לא יוחזר גם אם המשלם יבחר שלא להשתתף בהליך.

אישור על תשלום דמי השתתפות יצורף לשאלות ההבהרה וכן למענה להזמנה.

הספרייה תהיה רשאית להחליט על קיום כנס ספקים. במקרה כזה השתתפות בכנס ספקים  יהיה תנאי סף להשתתפות בהליך.
 
הספרייה תודיע למשתתפי ההליך ששילמו את דמי ההשתתפות מועד ומיקום כנס הספקים (ככל שיוחלט על קיומו).
 
גורמים מעוניינים שיש להם שאלות  או בקשות להבהרה בקשר להליך זה,  רשאים לפנות בנושא, בכתב בלבד לכתובת Contract.Committee@nli.org.il  עם העתק ל-
Chezkie.kasnett@nli.org.il וכן  ל-heller@elandau.co.il –
לא יאוחר מיום  18/04/2014בשעה 18:00, שעון ישראל.

המציעים יגישו את ההצעות בקובץ מענה המצורף למסמכי ההזמנה לכתובת  דוא"ל: Contract.Committee@nli.org.il  לא יאוחר מיום  02/05/2013 בשעה 23:00 שעון ישראל.
 
מענה לשאלות הבהרה ועדכונים למסמכי הליך ההתקשרות יפורסמו באתר האינטרנט של הספרייה הלאומית בתגית "מה בספרייה/התקשרויות"  עד ליום 25/04/2013.
 
המענה לשאלות ההבהרה ועדכונים שיפורסמו יהיו חלק בלתי נפרד ממסמך זה ומהצעת המציע ויחייבו אותו לכל דבר ועניין.

המפורט לעיל אינו ממצה את האמור במסמכי ההליך. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין מודעה זו לבין מסמכי ההליך, יגברו ההוראות במסמכי ההליך.
 
הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ)

הודעות התקשרות

הודעה בדבר שינויים בלוח הזמנים של הפרויקט (עדכון מיום 25.4.2013)
מפורסם בזאת קובץ בדבר שינויים בלוח הזמנים של הפרויקט. לפתיחת הקובץ לחצו כאן.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
הודעה בדבר פרסום מענה לשאלות ובקשות הבהרה (עדכון מיום 25.4.2013)
מפורסם בזאת קובץ מענה לשאלות ובקשות להבהרה. לפתיחת הקובץ לחצו כאן.