מה בספרייה > Book Reader

Book Reader

סדר מאה ברכות : כמנהג ק"ק ספרדים יע"א. עם כמה חדושים דהיינו פזמונים לשבת והלע"ז של הגדה, ומזמורים לי"ט וספירת העומר כתקונו, ופזמונים של ה"ה האלהי כמו"הרר משה זכות לחנוכה לפורים ... והוספנו עתה תפלה לנשים קודם הדלקת נר שבת ויום טוב ...