19.1.99 םוימ גולטיק תדעו תבישימ לוקוטורפ

:םיפתתשמ תמישר
MARC תנכה תווצ , סקופ לורק
תירבעה הטיסרבינואה , וקאש לחר
הפיח תטיסרבינוא , ןמציו לחר
תובוחר - תירבעה הטיסרבינואה , דעלג ןיבור*
האופרהו םייחה יעדמל הירפס - ביבא-לת ,ןיבול הקותמ*
ןליא-רב תטיסרבינוא ,רומייס םייח
ןליא-רב תטיסרבינוא ,גרבנטור המלש
ןוינכט ,ןושש-ןב הטינא
ימואלה םירפסה תיב ,קויד דנילזור
לוהינהו הרבחה יעדמ תירפס - ביבא-לת תטיסרבינוא ,רגנטש יתור
תיזכרמ הירפס - ביבא-לת תטיסרבינוא ,ינבולדופ האל
הפיח תטיסרבינוא ,ןד הינרק
ה"רו ,רלדא ןנחלא
תימואלה הירפסה ,ררוש ןויצ
ןמציו ןוכמ ,רבוה הנדרי

ןוירוג-ןב תטיסרבינוא יגיצנ :ורדענ

.הדעוב תושדח תורבח*

ר"ויכ ודיקפת תא םייסש רומייס םייחל םידומ הדעוה ירבח
.דיקפתה תלבקל ןמציו לחר תא םיכרבמו ,הדעוה

.הדעוה לש HOME PAGE-ה תא זכרל ךישמי רומייס םייח

Upper/Lower Case .1

.Upper/Lower-ב בותכל 1.1.99-מ ולחה הפיחב

ידכ ךות םיסנמו (A חפסנ) AACR 2 לש חפסנל םאתהב םידבוע
.םילופכה ACC תא דחאל הדובע

כ"חאו ,BASE MRC-בש ץבוקה םע תוירפסה לש םילויעה תא הוושי ןנחלא :הבסהה יבגל
.Upper/Lower םייק רבכ ןהבש ,ןליא-רב תטיסרבינואו תימואלה הירפסה םע

רשפאש ידכ ,רתויב החיכשה הרוצב םילימה תא ללוכה ,"ןולימ" הנוב אוה ליבקמב
תיטמוטוא הבסהש רורב .MRC-ב ןניאש תומושר לש הבסהב וב רזעיהל היהי
.הפשו הפש לכל םידחוימה םירבד ללגב ,תירשפא הנניא האלמ

MARC טמרופל רבעמה .2

רבעמהו MARC טמרופל רבעמה ןיב ,רמולכ - "תוכפהמ 2 ןיב דירפהל" ץילממ ןנחלא
.1999 ץיקב MARC טמרופל ורבעי תולודגה תוימדקאה תוירפסהש איה החנהה .500 ף"לאל

.300 ףלאב םייקהמ תוטרופמו תואלמ רתוי הברה MARC טמרופב תואלמ תומושר
.[1-2 םיחפסנ 'ר] םהל םיקוקז ונאש תודש קר לולכיש CORE RECORD רוציל הנווכה
ויהי ,רמולכ .םהב תשמתשמ איה קרש תודש ספוטל ףיסוהל לכות הירפס לכ
גולטיקש ידכו ,הבוח םניאו CORE- ה תרגסמב םניאש תודשו הבוח רדגב םהש תודש
.CORE-ה תושירד לע תונעל ךירצ אוה ינקת היהי

.[םיחפסנ םתוא האר] .תואלבטהו םיכסמה תא ןגראל ןנחלאל תרזוע סקופ לורק
.'וכו ילוק-רוא רמוח ,ע"כ ,תויפרגונומל דרפנ CORE היהי

.יוסינ תירפסכ שמשת םילשוריב תונרפסל ס"היב תירפסש טלחוה

,MARC תומושרב עיפומה ISBD קוסיפ איה הבסהל הרושקה תפסונ היעב
.רתויו םילופכ (ACCESS) םילויע םילבקמ ןהש ומכ ונילא ןתוא םיקיתעמ םאש
[BASE MRC םוליצ - 3 'סמ חפסנ האר]

טרדנטסהמ ךכב םיגרוח ונא םצעב ISBD-ה קוסיפ תא קוחמל םיטילחמ ונא םא
.ב"הראב LC-ב בורקה רוקיבב הז אשונ קודבל חיטבה ןנחלא .םכסומה

תא רותפל םיוקמו ,MARC טמרופב תיברעהו תירבעה תיעב לע םידבוע EX-LIBRIS-ב
.רתפית היעבהש ינפל MARC-ל רובעל ץילממ אל ןנחלא .םייעובשכ ךות היעבה

וזיא רובעל וכרטצי הז טמרופב ודבעיש םינרפסהש ךכל גואדל ךירצ דסומ לכ
'ש 40 לש סרוק ןתונ םילשוריב תונרפסל ס"היב .אשונב הכרדה לבקלו תומלתשה
.תונרפסל ס"היב תרגסמב תומלתשה םינגראמ ןליא-רבב םגו ,אשונב

.לויעה תא תורצויש תוירפסה לש םידוקה תא וארי BASE LCN-בש האלמ השקב התיה .3
השקיב לחר .ינורטקלאה ראודב םתיאר יאדוש יפכ ,השקבה תא אלימ רבכ ןנחלא
וירבדלו ,קדב ןנחלא .(רטאק ילב וליפא) ןוימ 'סמ יפל םג MRC-ב שפחל רשפאל
.םוקמ רסוחמ ירשפא יתלב הז

תירבעב תויוהז תמישר .4

םירבחמל LCN-ל ליבקמכ ,תירבעב תויוהז תמישר רוציל השקבה התלע בוש
קלח קרש היעבה ךא ,תימואלה הירפסה לע ססבתת המישרהש ןויערה .תיזעולב
לכ תסנכהב תוארל עיצמ ןויצ .םיסיטרכב ןיידע רתיהו ,בשחמב אצמנ םילויעהמ
תא קודבל השקבתה הדעוהו ,ללכה תבוטל היהיש ימואל טקיורפ בשחמל תסטרכה
.טקיורפה לע ץילמהלו אשונה

Return to home page