יא כִ'לּ יא מחבוב / יוסף בן רצ'א ממשפחת משתא

יַא כִ'לּ יַא מַחְבּוּבּ וְכַּם חַדּ אַלְגַּפַא הַגְּרַךּ בַּלַשׁ קַלְבִּי וּמַא מִנַּךּ כַ'פַא
{{[הוי ידידי, הוי האהוב, עד מתי תהיה הסתרת הפנים?}} {{נדודיך ייסרו את לבי, והדבר ממך לא נעלם]}}

וַקְתִּי בַּקַא מַפְתּוּן בְּחֻבַּךּ מֻתְּלִפַא פִי בַּאבַּךּ אַלְמַפְתּוּח לִמַן כַּאן עַארִפַא
{{[כל הזמן אני שוגה באהבתך, הולך וכָלֶה}} {{בדלתך הפתוחה למי אשר יודע (אותך)]}}

סִרַּךּ מֻבַּאח לִאלְכֻּלּ וּמִנִּי אַכְ'תַּפַא אִן כַּאן עֻצֻ'ם דַ'נְבִּי פַמִנַּךּ אַלְעַפַא
{{[סודך גלוי לכול, אך ממני נסתר}} {{ואם רב חטאי, הרי עמך הסליחה]}}

פַכַּרְתּ פִי צִ'נִּי בְּאַנִּי מֻסְרִפַא לַכִּן אַקוּל לַא בֻּדּ מַא אלְכִ'לּ רַפַא
{{הרהרתי בלבי, מפני שאני מרבה לחטוא}} {{אלא אמרתי, בוודאי ידידי ימחל לי]}}

רַאגִּי אַנַא יַוְם מַא יַגִּי אַלְמֻנְצִפַא מִן יַדּ מַלִךּ בַּאגִ'י אַדַ'א קַדּ אַסְרַפַא
{{[מקווה אני ליום שיבוא לי מליץ היושר}} {{מיד מלך רשע שכבר הגדיל לחטוא]}}

צַ'נַּיְתּ אִן אַלְמֻלְךּ אַלְמֻכַ'אלִף קַדּ וַפַא אַו הוּ כַ'טַא אַלְמַסְכִּין בִּדִ'לֹּהּ קַדּ צַפַא
{{[דמיתי כי מלכות הרשעה כבר פָּרְעָה את חובו,}} {{או שמא חטא המסכן כבר נטהר בשפלותו]}}

אַלְקַלְבּ מֻתְּוַלִּע בִּחֻבּ אַלְאַהְיַפַא יַא וַיְל לִמַן יַשְׁכִּי אִלַא גַ'יְר מֻנְצִפַא
{{[הלב בוער באהבת רם המעלה}} {{אוי למתאונן בפני מי שאינו נוהג ביושר]}}

מַא לִי בִּוַקְתּ אַלְהַגְּר מֻנַאדִּם רַאיִפַא אִן אַלְכִ'צוּם כֻּלַּיְן עַלַיַּא יַדְּהַפַא
{{[אין לי בעת הגלות ידיד חומל}} {{כי הנה השונאים כולם אותי הודפים]}}

שַׁנַּתּ דִּמוּעִי פִי אלְוִגּוּן צִרְתּ אַדְּרַפַא וַאלְקַיְדּ עַלַא רִגְּלִי וּמַא אַחַדּ עַארִפַא
{{[זלגו דמעותי, על הלחיים היו ניגרות}} {{והכבל על רגלי ואין שם אל לבו]}}

תּוּבּ יַא חַבִּיבּ אַלְקַלְבּ עַלַיַּא וַאלְטֻפַא גַּוְר אַלזַּמַן וַאלְהַם עַלַיַּא מֻצְ'עִפַא
{{[שובה אלי אהוב הלב, וחמול}} {{עוולת הזמן והיגון עלי כפלו]}}

אַלְעַבְּדּ הַאיִם בַּיְן אַלאַעְדַּא כַ'איִפַא וַאלְכֻצְם פִי קַתְּלִי דַּוַאם יַתְּחַלַּפַא
{{[העבד הומה, בין האויבים חָרֵד}} {{והשונא להרגני תמיד נשבע]}}

אַרְגּוּךּ יַא מַוְלַאי תֻּגִ'יר פִי גַ'ארַתַּךּ לַא חַוְל וַלַא קֻוַּה וְכַּם חַלּ אַלְגַּפַא
{{[אקווה אליך, אדוני, קנא קנאתך}} {{לא בחיל ולא בכוח, ועד מתי הסתר הפנים?!]}}

יא כיל יא מחבוב

יא כִ'לּ יא מחבוב / יוסף בן רצ'א ממשפחת משתא

יַא כִ'לּ יַא מַחְבּוּבּ וְכַּם חַדּ אַלְגַּפַא הַגְּרַךּ בַּלַשׁ קַלְבִּי וּמַא מִנַּךּ כַ'פַא
{{[הוי ידידי, הוי האהוב, עד מתי תהיה הסתרת הפנים?}} {{נדודיך ייסרו את לבי, והדבר ממך לא נעלם]}}

וַקְתִּי בַּקַא מַפְתּוּן בְּחֻבַּךּ מֻתְּלִפַא פִי בַּאבַּךּ אַלְמַפְתּוּח לִמַן כַּאן עַארִפַא
{{[כל הזמן אני שוגה באהבתך, הולך וכָלֶה}} {{בדלתך הפתוחה למי אשר יודע (אותך)]}}

סִרַּךּ מֻבַּאח לִאלְכֻּלּ וּמִנִּי אַכְ'תַּפַא אִן כַּאן עֻצֻ'ם דַ'נְבִּי פַמִנַּךּ אַלְעַפַא
{{[סודך גלוי לכול, אך ממני נסתר}} {{ואם רב חטאי, הרי עמך הסליחה]}}

פַכַּרְתּ פִי צִ'נִּי בְּאַנִּי מֻסְרִפַא לַכִּן אַקוּל לַא בֻּדּ מַא אלְכִ'לּ רַפַא
{{הרהרתי בלבי, מפני שאני מרבה לחטוא}} {{אלא אמרתי, בוודאי ידידי ימחל לי]}}

רַאגִּי אַנַא יַוְם מַא יַגִּי אַלְמֻנְצִפַא מִן יַדּ מַלִךּ בַּאגִ'י אַדַ'א קַדּ אַסְרַפַא
{{[מקווה אני ליום שיבוא לי מליץ היושר}} {{מיד מלך רשע שכבר הגדיל לחטוא]}}

צַ'נַּיְתּ אִן אַלְמֻלְךּ אַלְמֻכַ'אלִף קַדּ וַפַא אַו הוּ כַ'טַא אַלְמַסְכִּין בִּדִ'לֹּהּ קַדּ צַפַא
{{[דמיתי כי מלכות הרשעה כבר פָּרְעָה את חובו,}} {{או שמא חטא המסכן כבר נטהר בשפלותו]}}

אַלְקַלְבּ מֻתְּוַלִּע בִּחֻבּ אַלְאַהְיַפַא יַא וַיְל לִמַן יַשְׁכִּי אִלַא גַ'יְר מֻנְצִפַא
{{[הלב בוער באהבת רם המעלה}} {{אוי למתאונן בפני מי שאינו נוהג ביושר]}}

מַא לִי בִּוַקְתּ אַלְהַגְּר מֻנַאדִּם רַאיִפַא אִן אַלְכִ'צוּם כֻּלַּיְן עַלַיַּא יַדְּהַפַא
{{[אין לי בעת הגלות ידיד חומל}} {{כי הנה השונאים כולם אותי הודפים]}}

שַׁנַּתּ דִּמוּעִי פִי אלְוִגּוּן צִרְתּ אַדְּרַפַא וַאלְקַיְדּ עַלַא רִגְּלִי וּמַא אַחַדּ עַארִפַא
{{[זלגו דמעותי, על הלחיים היו ניגרות}} {{והכבל על רגלי ואין שם אל לבו]}}

תּוּבּ יַא חַבִּיבּ אַלְקַלְבּ עַלַיַּא וַאלְטֻפַא גַּוְר אַלזַּמַן וַאלְהַם עַלַיַּא מֻצְ'עִפַא
{{[שובה אלי אהוב הלב, וחמול}} {{עוולת הזמן והיגון עלי כפלו]}}

אַלְעַבְּדּ הַאיִם בַּיְן אַלאַעְדַּא כַ'איִפַא וַאלְכֻצְם פִי קַתְּלִי דַּוַאם יַתְּחַלַּפַא
{{[העבד הומה, בין האויבים חָרֵד}} {{והשונא להרגני תמיד נשבע]}}

אַרְגּוּךּ יַא מַוְלַאי תֻּגִ'יר פִי גַ'ארַתַּךּ לַא חַוְל וַלַא קֻוַּה וְכַּם חַלּ אַלְגַּפַא
{{[אקווה אליך, אדוני, קנא קנאתך}} {{לא בחיל ולא בכוח, ועד מתי הסתר הפנים?!]}}

פרטים נוספים

חומרים נוספים קשורים