רמאני עיטמוס

רַמַאנִי עַיְטַמוּס מִן פַוְק וַכְּרֹהּ סַבַּא עַקְלִי וְאַסְהַר לִאלְמַנַאמִי
{{[הִשליכני ההדור מעל קִנּוֹ}} {{שבה את שכלי והדיד שנתי]}}
חַבִּיבּ אַוְפַיְתּ פִי הַגְּרַךּ וְטַלַּיְתּ עַלַא אלְבֻּסְתַּאן אַדִ'י יַגְּלִי אלְהֻמוּמִי
{{[אהוב, שלמו ימי ריחוקך ואתה משקיף}} {{על הגן, אשר מסלק את טרדותי]}}
וְכַּם לִי פִי (אל)זַּמַאן פַאקִד וִצוּלַךּ מֻרַאקִבּ לַךּ וְאַבְּכִּי טוּל יַוְמִי
{{[כמה לי בזמן, משולל מקרבתך}} {{מצפה לך, ובוכה כל יומי]}}
פַחִזְנִי גַ'מַּנִי וַאלְקַלְבּ צִַ'יַּק סַכַּבּ דַּמְעִי כַּמַאטַר פִי צַ'לַאמִי
{{[צערי דיכאני והלב דואב}} {{נשפכו דמעותַי כגשם באפלה]}}
וּמַא תַּרְחַם לִמַן בַּךּ קַדּ תִּוַלַּע וּמַא תַּפְהַם וּמַא תַּעְרִף כִּלַאמִי
{{[אינך מרחם לשוגה באהבתך}} {{אינך מבין ואינך יודע את דברי]}}
כַ'זַיְתּ פִי כֻּל מַוְצַ'ע אַלְאַמַאנִי כַּלַפְנַא לַךּ נַהַארִי צַאר צַ'לַאמִי
{{[בושתי ונכלמתי בכל מקום מבטחים}} {{בך נשעננו, יומי הפך לחושך]}}
וּמַא לִי בִּ(אל)זַּמַאן חִילַהּ וּגַּאהֹן וְלַא מַאלֹן מַא בַּיְן אַלְכַּרַאמִי
{{[ואין לי בזמן חכמה ויקר}} {{לא הון אשר לנכבדים]}}
אִטִלּ מִן תַּכְ'תּ צִיוַאנַךּ יַא רַבּ פַמֻדּ גּוּדַּךּ יַא רַבּ אַלְיַתִּימִי
{{[השקף מתחת מעונך, אלי}} {{ומשוך טובך, ריבון היתומים]}}
וַאחְמִינַא בִּלֻטְפַךּ אַלְקַדִּירַא וְצִ'דּ מַן כַּאן שַיְטַאנֹן רַגִּימִי
{{[הגן עלינו בחסדך הרב}} {{והרחק כל משטין ארור]}}
וְכֻּלּ חַאסִד וְכֻּלּ בַּאגִ'ץ' יַזוּלַא מִן אַ(ל)דֻּנְיַא תְּמַן נַפְסֹהּ עַדִּימִי
{{[כל מקנא וכל שונא יחלוף}} {{מן העולם, גמול לנפשו כיליון]}}
וְאַדְּעוּ לִאלְאִלַאהּ יְרִדְּנַא בִּאִשְפַאק אִלַא קֻדְּסֹהּ וְפִי עַהְדֹּהּ יְקִימִי
{{[קראו לאל, ישיבנו בחמלה}} {{לבית מקדשו ואת בריתו יקיים]}}
כַ'תַּמְתּ אַלְקַוְל פִי שֻכְּרֹן וְתַּסְבִּיח בִּאִסְם אַלְלַהּ אַלְוַאחִדּ אַלְכַּרִימִי
{{[חתמתי דברַי בתודה ושבח}} {{בשם האל האחד הנכבד]}}

רמאני עיטמוס

רמאני עיטמוס

רַמַאנִי עַיְטַמוּס מִן פַוְק וַכְּרֹהּ סַבַּא עַקְלִי וְאַסְהַר לִאלְמַנַאמִי
{{[הִשליכני ההדור מעל קִנּוֹ}} {{שבה את שכלי והדיד שנתי]}}
חַבִּיבּ אַוְפַיְתּ פִי הַגְּרַךּ וְטַלַּיְתּ עַלַא אלְבֻּסְתַּאן אַדִ'י יַגְּלִי אלְהֻמוּמִי
{{[אהוב, שלמו ימי ריחוקך ואתה משקיף}} {{על הגן, אשר מסלק את טרדותי]}}
וְכַּם לִי פִי (אל)זַּמַאן פַאקִד וִצוּלַךּ מֻרַאקִבּ לַךּ וְאַבְּכִּי טוּל יַוְמִי
{{[כמה לי בזמן, משולל מקרבתך}} {{מצפה לך, ובוכה כל יומי]}}
פַחִזְנִי גַ'מַּנִי וַאלְקַלְבּ צִַ'יַּק סַכַּבּ דַּמְעִי כַּמַאטַר פִי צַ'לַאמִי
{{[צערי דיכאני והלב דואב}} {{נשפכו דמעותַי כגשם באפלה]}}
וּמַא תַּרְחַם לִמַן בַּךּ קַדּ תִּוַלַּע וּמַא תַּפְהַם וּמַא תַּעְרִף כִּלַאמִי
{{[אינך מרחם לשוגה באהבתך}} {{אינך מבין ואינך יודע את דברי]}}
כַ'זַיְתּ פִי כֻּל מַוְצַ'ע אַלְאַמַאנִי כַּלַפְנַא לַךּ נַהַארִי צַאר צַ'לַאמִי
{{[בושתי ונכלמתי בכל מקום מבטחים}} {{בך נשעננו, יומי הפך לחושך]}}
וּמַא לִי בִּ(אל)זַּמַאן חִילַהּ וּגַּאהֹן וְלַא מַאלֹן מַא בַּיְן אַלְכַּרַאמִי
{{[ואין לי בזמן חכמה ויקר}} {{לא הון אשר לנכבדים]}}
אִטִלּ מִן תַּכְ'תּ צִיוַאנַךּ יַא רַבּ פַמֻדּ גּוּדַּךּ יַא רַבּ אַלְיַתִּימִי
{{[השקף מתחת מעונך, אלי}} {{ומשוך טובך, ריבון היתומים]}}
וַאחְמִינַא בִּלֻטְפַךּ אַלְקַדִּירַא וְצִ'דּ מַן כַּאן שַיְטַאנֹן רַגִּימִי
{{[הגן עלינו בחסדך הרב}} {{והרחק כל משטין ארור]}}
וְכֻּלּ חַאסִד וְכֻּלּ בַּאגִ'ץ' יַזוּלַא מִן אַ(ל)דֻּנְיַא תְּמַן נַפְסֹהּ עַדִּימִי
{{[כל מקנא וכל שונא יחלוף}} {{מן העולם, גמול לנפשו כיליון]}}
וְאַדְּעוּ לִאלְאִלַאהּ יְרִדְּנַא בִּאִשְפַאק אִלַא קֻדְּסֹהּ וְפִי עַהְדֹּהּ יְקִימִי
{{[קראו לאל, ישיבנו בחמלה}} {{לבית מקדשו ואת בריתו יקיים]}}
כַ'תַּמְתּ אַלְקַוְל פִי שֻכְּרֹן וְתַּסְבִּיח בִּאִסְם אַלְלַהּ אַלְוַאחִדּ אַלְכַּרִימִי
{{[חתמתי דברַי בתודה ושבח}} {{בשם האל האחד הנכבד]}}

פרטים נוספים

חומרים נוספים קשורים