צור מנתי (אב שמעון יקול) / ר' שלום שבזי

אב שמעון יקול יא כאלקי כון בעוני מן אהואל אלזמאן
{{[אבי שמעון יאמר: יוצרי}} {{היה בעזרי מפגעי הזמן]}}
בין מואג אלבחאר כאלגארקי מעתלק בין כופי ואלאמאן
{{[בין גלי הימים כטובע}} {{תלוי בין אימה ובטחה]}}
גל מנגי לעבדן ואתקי פיה דאים מולע פי ביאן
{{[יתעלה המציל את העבד הבוטח}} {{הדבק בו תמיד בתורה]}}
דאי אלפצל וקלבי עאשקי לאלפתא אליוספי סמח אלבנאן
{{[מבקש את חסד ולבי נכסף }} {{ לעלם היוספי הסולח]}}
היכל אלנור סכנה סאבקי קבל אלפין עאמא לאלחסאן
{{[היכל הזוהר משכנו קדום}} {{לפני אלפיים שנה לטובים]}}
ואסמה אלעיטמוס אלאחמקי לה תלאתת עשר מוטן עיאן
{{[וכינויו כליל היופי החשוק}} {{ולו שלושה עשר מושבים ברורים]}}
זין חסנה עלי אלחור פאיקי יסתקי אלמא מן אלצכר אלצואן
{{[יפי תארו על המלאכים גובר}} {{שואב מים מצור החלמיש]}}
חין מוסא צרבהו יום סקי גמע אלאסבאט פי ברן פיאן
{{[כאשר משה הכהו ביום אשר}} {{השקה את השבטים במדבר צלמוות]}}
טור סיני קדאמה לקי ואלגמאים תחוטה פי קראן
{{[הר סיני לנגדו מצא}} {{והעבים יסובבוהו בצמידות]}}
יום אלאצואת וזכף אלבארקי ואלגבאל אלשואמך נאכסאן
{{[ביום בו הקולות וגאון הברקים}} {{וההרים הרמים הרכינו ראשם]}}
כאן מוסי יכץ אלמנטקי כתב לוחין גוהר מעטואן
{{[היה משה מתייחד בדיבור}} {{כתב שני לוחות סנפירינון נתונים]}}
להפת אלנאר תשעל לאעקי ואלקלע תרתעד תם אלוטאן
{{[עצמת האש תשרוף תכלה}} {{והמצודות יחילו אף ערי המושב]}}
מרת אמלאך רבי אלטאיקי גיש מן נאר ואעיאנן מלאן
{{[חלפו מלאכי אלי רב היכולת}} {{צבא אש ומלאי עיניים]}}
נור סאטע ללאנפס פארקי האויה זהר פרדוס אלגנאן
{{[אור זורח מפריד את הנפשות}} {{חושקות בפרחי פרדס גני העדן]}}
סר מכנון ללאנפס לאיקי מן סמעהו פלא ילחץ הואן
{{[סוד כמוס יאה לנפשות}} {{אשר ישמעהו לא יראה קלון]}}
עאן עיוב אלשמאל אלפאסקי ינתהי וקת מא עאדה ריאן
{{[פגעי רעות השמאל המושחת}} {{יימנע מהם בעודנו רענן]}}
פצל רבי ברנה ילתקי לא ינאלה משקה ואמתחאן
{{[חסד אלי ברננה ימצא}} {{לא יבואוהו עמל ומסה]}}
צפות אלדין טיבן נקי ואלמכאלף יקע פיה אלגנאן
{{[בחיר הדת טוב וטהור}} {{והעובר יבואהו שגעון]}}
קדרת אללה תעין חאלי אלשקי בין אלאחבאר יבקע לי סכאן
{{[יכולת האל תסייעני בסבלי}} {{בין החכמים יהיה לי משכן]}}
רתבת אלעלם לכמן חאדקי ירוי אלקול זין אלאפתטאן
{{[מעלת החכמה לכל נבון}} {{ילמד תורה יפה ההבנה]}}
שאן רבי בפצלה ראזקי מן תעזז בגיר אללה יהאן
{{[מעלת אלהי בחסדו משפיע מזוני}} {{השם מבטחו מבלעדי האל נקלה הוא]}}
תם קולי וכאסי עאתקי אלמחפץ באלאענאב ואלדנאן
{{[תם שירי וכוס ייני}} {{המשומר בענבים ובכדים]}}
אבן משתא יקול גל מנטקי אלמפצח שפאתי ואללסאן
{{[בן משתא יאמר יתעלה השם אומר בפי}} {{המצחצח שפתי ולשוני]}}
צוּר מְנָתִי וְחֶמְדַּת חֵלְקִי הוּא בְּסִפְרָא דְּחַיֵי יִכְתְּבַן
הַיְּחִידָה בְּחֵן הִשְׁתּוֹקְקִי יַחֲדִי לוֹ וְהוּא יַשְׁגַּח עֲלַן
הַגְּבֶרֶת שְׁבָטַי חַזְּקִי בַּר דְּדָוִד יְקוּם וִישֵׁיזְבַן
בַּקְּשִׁי דּוֹד וְרַגְלָיו נַשְּׁקִי בַּעֲגַלָא בְּצִיּוֹן יוֹתְבַן
חֵן וְחֶסֶד עֲנִיִּים הַעְנְקִי שְׁלָם דְּמַלְכָּא וְרַעְיָה יִרְהֲבַן
אָנָּא


צור מנתי (אב שמעון יקול)

צור מנתי (אב שמעון יקול) / ר' שלום שבזי

אב שמעון יקול יא כאלקי כון בעוני מן אהואל אלזמאן
{{[אבי שמעון יאמר: יוצרי}} {{היה בעזרי מפגעי הזמן]}}
בין מואג אלבחאר כאלגארקי מעתלק בין כופי ואלאמאן
{{[בין גלי הימים כטובע}} {{תלוי בין אימה ובטחה]}}
גל מנגי לעבדן ואתקי פיה דאים מולע פי ביאן
{{[יתעלה המציל את העבד הבוטח}} {{הדבק בו תמיד בתורה]}}
דאי אלפצל וקלבי עאשקי לאלפתא אליוספי סמח אלבנאן
{{[מבקש את חסד ולבי נכסף }} {{ לעלם היוספי הסולח]}}
היכל אלנור סכנה סאבקי קבל אלפין עאמא לאלחסאן
{{[היכל הזוהר משכנו קדום}} {{לפני אלפיים שנה לטובים]}}
ואסמה אלעיטמוס אלאחמקי לה תלאתת עשר מוטן עיאן
{{[וכינויו כליל היופי החשוק}} {{ולו שלושה עשר מושבים ברורים]}}
זין חסנה עלי אלחור פאיקי יסתקי אלמא מן אלצכר אלצואן
{{[יפי תארו על המלאכים גובר}} {{שואב מים מצור החלמיש]}}
חין מוסא צרבהו יום סקי גמע אלאסבאט פי ברן פיאן
{{[כאשר משה הכהו ביום אשר}} {{השקה את השבטים במדבר צלמוות]}}
טור סיני קדאמה לקי ואלגמאים תחוטה פי קראן
{{[הר סיני לנגדו מצא}} {{והעבים יסובבוהו בצמידות]}}
יום אלאצואת וזכף אלבארקי ואלגבאל אלשואמך נאכסאן
{{[ביום בו הקולות וגאון הברקים}} {{וההרים הרמים הרכינו ראשם]}}
כאן מוסי יכץ אלמנטקי כתב לוחין גוהר מעטואן
{{[היה משה מתייחד בדיבור}} {{כתב שני לוחות סנפירינון נתונים]}}
להפת אלנאר תשעל לאעקי ואלקלע תרתעד תם אלוטאן
{{[עצמת האש תשרוף תכלה}} {{והמצודות יחילו אף ערי המושב]}}
מרת אמלאך רבי אלטאיקי גיש מן נאר ואעיאנן מלאן
{{[חלפו מלאכי אלי רב היכולת}} {{צבא אש ומלאי עיניים]}}
נור סאטע ללאנפס פארקי האויה זהר פרדוס אלגנאן
{{[אור זורח מפריד את הנפשות}} {{חושקות בפרחי פרדס גני העדן]}}
סר מכנון ללאנפס לאיקי מן סמעהו פלא ילחץ הואן
{{[סוד כמוס יאה לנפשות}} {{אשר ישמעהו לא יראה קלון]}}
עאן עיוב אלשמאל אלפאסקי ינתהי וקת מא עאדה ריאן
{{[פגעי רעות השמאל המושחת}} {{יימנע מהם בעודנו רענן]}}
פצל רבי ברנה ילתקי לא ינאלה משקה ואמתחאן
{{[חסד אלי ברננה ימצא}} {{לא יבואוהו עמל ומסה]}}
צפות אלדין טיבן נקי ואלמכאלף יקע פיה אלגנאן
{{[בחיר הדת טוב וטהור}} {{והעובר יבואהו שגעון]}}
קדרת אללה תעין חאלי אלשקי בין אלאחבאר יבקע לי סכאן
{{[יכולת האל תסייעני בסבלי}} {{בין החכמים יהיה לי משכן]}}
רתבת אלעלם לכמן חאדקי ירוי אלקול זין אלאפתטאן
{{[מעלת החכמה לכל נבון}} {{ילמד תורה יפה ההבנה]}}
שאן רבי בפצלה ראזקי מן תעזז בגיר אללה יהאן
{{[מעלת אלהי בחסדו משפיע מזוני}} {{השם מבטחו מבלעדי האל נקלה הוא]}}
תם קולי וכאסי עאתקי אלמחפץ באלאענאב ואלדנאן
{{[תם שירי וכוס ייני}} {{המשומר בענבים ובכדים]}}
אבן משתא יקול גל מנטקי אלמפצח שפאתי ואללסאן
{{[בן משתא יאמר יתעלה השם אומר בפי}} {{המצחצח שפתי ולשוני]}}
צוּר מְנָתִי וְחֶמְדַּת חֵלְקִי הוּא בְּסִפְרָא דְּחַיֵי יִכְתְּבַן
הַיְּחִידָה בְּחֵן הִשְׁתּוֹקְקִי יַחֲדִי לוֹ וְהוּא יַשְׁגַּח עֲלַן
הַגְּבֶרֶת שְׁבָטַי חַזְּקִי בַּר דְּדָוִד יְקוּם וִישֵׁיזְבַן
בַּקְּשִׁי דּוֹד וְרַגְלָיו נַשְּׁקִי בַּעֲגַלָא בְּצִיּוֹן יוֹתְבַן
חֵן וְחֶסֶד עֲנִיִּים הַעְנְקִי שְׁלָם דְּמַלְכָּא וְרַעְיָה יִרְהֲבַן
אָנָּא

פרטים נוספים

חומרים נוספים קשורים