שר הממונה (יא טאיר אלבאן) / ר' שלום שבזי

יַא טַאיִר אלְבַאן וַרַתְת פִי קַלְבִיַ אשְגַאן
{{[הוי הציפור הבאן}} {{הנחלת בלבי יגונות}}]
דַכַרְתְנִי אלְעַאלִם אללְבִיב
{{[הזכרתני את המלומד הנבון]}}
דִי פַאז עַדְנַאן וַאדְרַך לִפִרְדַוְס אלַאגְצַאן
{{[אשר זכה לגן עדן}} {{והשיג את פרדס הנטעים]}}
פִי חַיְת אלַארְוַאח תַסְתְטִיב
{{[במקום בו הנפשות תתענגנה]}}
וַאמְסַיְת תַעְבַאן וַאלדַמְע פִי אלְכַד שַנַאן
{{[ואני נותרתי יגע}} {{והדמע על לחיי זורם]}}
תַהְמִל בִטַרְפִי כְמַא אלסְכִיב
{{[נוטף מעיני כמי הנגר]}}
יַא פֻקְד אלַאבְדַאן חִין תִפְרִק אלרוּח תַהְתַאן
{{[הוי על חסרון הגופים}} {{עת תפרד הנפש יושפלו]}}
וִתַסְכֻן אללַחְד וַאלְכְתִיב
{{וישכנו בקבר ובתל]}}
וַאלנַאפְס תַסְלַא
{{[והנפש תשיש]}}
פִי מַוְטִן אַעְלַא
{{[במדור העליון]}}
תַצְחֻב לִעַקְלַא
{{[תתחבר לשכל]}}
פַעַאל רַוְחַאן לַא תֻדְרְכֹהּ לַמְח אלַאעְיַאן
{{[פועל רוחני}} {{לא ישיגהו מבט העינים]}}
מִן גַשְיַת אלנוּר וַאללְהִיב
{{[מפני מעטה האור והשלהבת]}}
מוּסַי אִבְן עִמְרַאן דִי אַדְרַך אלסִּר בִבֻרְהַאן
{{[משה בן עמרם}} {{אשר השיג את הסוד במופתו]}}
וִגַיְרְהוּ חַי לַא יֻצִיב
{{[וזולתו חי לא ישיג]}}

שָׂר הַמְמֻנָּה גִּנַּת אֱגוֹז קוּם פְּתַח נָא
לִקְרַאת יְדִידִי וּמַהֲרָה
יִמְצָא לְעֶדְנָה עִם בַּעֲלֵי סוֹד וְאָמְנָה
שָׁם מַלְאֲכֵי חֵן וְטַהֲרָה
חָבֵר וְתַנָּא שׁוֹנֵה הֲלָכוֹת וּמִשְׁנָה
סוֹדוֹ לְלִבִּי יְעוֹרְרָה
יִשְׁאַל וְיַעַן תּוֹכֵף טְבָעִי וְאוֹפַן
עָנָו בְּלִי תַחְרוּת וְרִיב
בָּקִי בְּעִנְיָן
דִּרְשָׁה וּבִנְיָן
נוֹבֵעַ כְּמַעְיָן
פִּרְנַס וְחָנַן כַּמָּה עֲנִיִּים וְנָתַן
לַחְמוֹ לְמִסְכֵּן צְעִיר וְסִיב
יוֹם צַר וְכוֹפֶן אָסַף לְדַלִּים וְסָפַן
מַשְׁכִּים בְּכָל יוֹם וּמַעֲרִיב

לַא אחַד כְתַב לִי יַוְם שַיְך אלַאחְבַאר וַלִי
{{[איש לא כתב לי}} {{ביום שזקן החכמים נפטר]}}
וַאנַא מֻחַיַּר בִמֻתְעֲתִי
{{[ואני טרוד בפרנסתי]}}
יַא קַלְב אַסְלִי אַוְלַהְתְנִי עַן שֻגְלִי
{{[לבי קבל תנחומים}} {{החרדת דעתי מעבודתי]}}
בַכַיְת טַרְפִי וּמֻקְלְתִי
{{[בכו בבת עיני וגלגל עיני]}}
דַא אַמְר אַעְלִי טַאיִף בִשַרְקִי וְקִבְלִי
{{[זו גזרת עליון}} {{מקיפה מזרח וצפון]}}
מַשְהוּר קַבְל אלְכְלִיקְתִי
{{[ידועה קודם הבריאה]}}
אַלְמַוְת קַד כַאן סַאבִק לִחַיְוַאן וְאִנְסַאן
{{[כבר היה המוות}} {{קודם לחי ולאדם}}
מַא יַנְג מִן אַמְרְהוּ הֲרִיב
{{[מי ינצל יברח מגזרתו]}}
מִן קַבְל אַדַם
{{[מלפני אדם]}}
כַאמִן בִקֻדַאם
{{[אורב נכחו]}}
יַהְוַי לִאלַאעְדַאם
{{[שואף אל ההעדר]}}
וַאדַם לַוְ צַאן וְלַם יְלִד תִלְך אלַאגְצַאן
{{[ואדם לו נשמר}} {{ולא יתאוה לאותו עץ}]}
אַוְגַד לְהוּ עִלְתֻן קְרִיב
{{[היה ממציא לו סיבה קלה]}}
חַוָּה וְתֻעְבַאן מִן כַט רֻעְבַאן וְנִירַאן
{{[חוה והנחש}} {{בבחינת האימה והאש]}}
פִי דַא אלשִמַאל אַמְרְהוּ גְצִיב
{{[בזה יצר הרע אשר גזירתו כפויה]}}

מוֹחֵל עֲוֹנוֹת נִקְדָּשׁ בְּשִׁבְעִים לְשׁוֹנוֹת
עֶלְיוֹן עֲלֵי כָל שְׁבָחֲךָ
שִׁמְעָה רְנָנוֹת צֹאנָךְ אֲשֶׁר הֵם עֲגוּנוֹת
וּזְכֹר לְטוּבָךְ וְחַסְדְּךָ
בַּעְלֵי קְרָנוֹת קָמוּ בְּפֶרֶךְ לְעַנּוֹת
חֶמְדַּת יְקָרָךְ וְעַמְּךָ
גָּלָה וְשָׁכַן נָטוּשׁ בְּתֵימָן וְצוֹעַן
מַתִּיךְ דְּמָעָיו כְּמוֹ רְבִיב
הָשֵׁב שְׁבוּת עָם
וּמְחֵה לְפִשְׁעָם
רַפֵּא לְנִגְעָם
וַעְשֵׂה לְמַעַן מֶלֶךְ וְכֹהֵן וְסֶגֶן
וּזְכוּת חֲסִידִים וְכָל נְדִיב
תִּמְחוֹל לְחוֹבַן תִּרְעֵי וְתַבַּע מְשִׁיחַן
מַלֵּא לְמַעְיָן אֲשֶׁר נְגִיב

צַרִף הִמוּמִי יַא בַאעִתֻן לִאלְגֻסוּמִי
{{[סלק דאגותי}} {{מחיה המתים]}}
יַא מוּנִס אלצַבְי פִי אלְקִפַאר
{{[המשגיח על הצבי בישימון]}}
גַלִי גֻמוּמִי וַאצפִי לִמֻרַת סֻמוּמִי
{{[הסר יגוני}} {{וטהר מרירות רעלי]}}
מִן תֻרְב וּמַאֻן וְרִיח וְנַאר
{{[מעפר ומים ואוויר ואש]}}
גַלַּיְת גֻיוּמִי מִן מִצְר דַאת אלגֻרוּמִי
{{[פיזרת ענניי}} {{ממצרים החטאים]}}
וַאצְחַבְתְנִי דַאכִל אלְבִחַאר
{{[וליוויתני בלב ימים]}}
גוּדַך וְאלִאחְסַאן וַאגְעַלְתְנִי פַצְח לִסַאן
{{[בטובך ובחסדך}} {{ושמתני בעל לשון צחה]}}
חַאשַאך מַא תַנְסְאַ אלְגְרִיב
{{[חלילה לך מלשכוח את הגר]}}
אִסְמַח וִלַאטִף
{{[סלח וחונן]}}
עַבְדֻן מִכַאלִף
{{[עבד ממרה]}}
וַלְדֻן לִיוּסִף
{{[בן ליוסף]}}
וִאחְפַץ אלַאכְוַאן עַאזִיהֻמַא בַעְד אלַאחְזַאן
{{[ושמור האחים}} {{נחמם מן האבל]}}
גַמְע אלתְלַאמִיד וַאלְקְרִיב
{{[כלל החכמים והקרובים]}}
דַא טַבְע אלִאנְסַאן מַסְכִין מַן כַאן גַפְלַאן
{{[זה טבע האדם}} {{מסכן הרשלן]}}
לַא יַחְתְפִל צַיְף וְלַא גְרִיב
{{[שאינו מטפל באורח ולא בזר]}}

צַוַרְת אלַאבְיַאת מַעְזַא לִמֻפְתִי אלרְוִיַאת
{{[עשיתי בתי (השיר)}} {{לתנחומים]}}
הַאֻן אַלִף בַא וְרַא וּמִים
{{[על הפוסק בכל שמועה]}}
תֻם וַאלתְחִיַאת לַאהְל אלנֻפוּס אלזּכִיַאת
{{[ואחר פריסות השלום}} {{לבעלי הנשמות הטהורות]}}
דִי תַחְדִף אלְגִסְם דַא אלרְמִים
{{[הנפרדות מן הגוף הכלה]}}
תוּצִח כְפִיַאת כַצִת גְוַאהִר מֻצִיַּאת
{{[המבארות רזין}} {{נודעו להן עיקרים מאירים]}}
תַנְבַע לִמַא צַכְרְתֻן צְמִים
{{[מנביעות מים מצור החלמיש]}}
מַן עִלְמְהוּ בַאן צַאחִב סְפִינַה וִרֻבַאן
{{[מי שחכמתו ברורה}} {{קברניט ורב חובל]}}
יַעְרִף רִמוּזִי וּמַא יְכִיב
{{[יבין רמזי ולא יאכזב]}}
רֻב דַיְבֻן אדְיַב
{{[יש אשר מזדאב אכזר]}}
יוּלַד לִתַעְלַב
{{[יוולד לשועל]}}
מַכַּאר אַעְיַב
{{[נוכל ומגונה]}}
וַאלְעִלְם אַפְנַאן וַאלְעַקְל מַקְסוּם קַסְמַאן
{{[ולחכמה פנים}} {{והשכל מחולק לשני חלקים]}}
מַוְלוּד וּמַכְסוּב וּפִי נְצִיב
{{[נולד ונרכש ובמתת]}}
מִן בַעְד אלַאלְחַאן נַרְגוּ מִן אללַהּ גֻפְרַאן
{{[לאחר החטאים}} {{נבקש מאת האל סליחה]}}
וַלַא יִצַיִּק לְנַא חֲבִיב
{{ו[לא ידאיב לנו אהוב]}}
וְהַלְלוּיָהּ

שר הממונה (יא טאיר אלבאן)

שר הממונה (יא טאיר אלבאן) / ר' שלום שבזי

יַא טַאיִר אלְבַאן וַרַתְת פִי קַלְבִיַ אשְגַאן
{{[הוי הציפור הבאן}} {{הנחלת בלבי יגונות}}]
דַכַרְתְנִי אלְעַאלִם אללְבִיב
{{[הזכרתני את המלומד הנבון]}}
דִי פַאז עַדְנַאן וַאדְרַך לִפִרְדַוְס אלַאגְצַאן
{{[אשר זכה לגן עדן}} {{והשיג את פרדס הנטעים]}}
פִי חַיְת אלַארְוַאח תַסְתְטִיב
{{[במקום בו הנפשות תתענגנה]}}
וַאמְסַיְת תַעְבַאן וַאלדַמְע פִי אלְכַד שַנַאן
{{[ואני נותרתי יגע}} {{והדמע על לחיי זורם]}}
תַהְמִל בִטַרְפִי כְמַא אלסְכִיב
{{[נוטף מעיני כמי הנגר]}}
יַא פֻקְד אלַאבְדַאן חִין תִפְרִק אלרוּח תַהְתַאן
{{[הוי על חסרון הגופים}} {{עת תפרד הנפש יושפלו]}}
וִתַסְכֻן אללַחְד וַאלְכְתִיב
{{וישכנו בקבר ובתל]}}
וַאלנַאפְס תַסְלַא
{{[והנפש תשיש]}}
פִי מַוְטִן אַעְלַא
{{[במדור העליון]}}
תַצְחֻב לִעַקְלַא
{{[תתחבר לשכל]}}
פַעַאל רַוְחַאן לַא תֻדְרְכֹהּ לַמְח אלַאעְיַאן
{{[פועל רוחני}} {{לא ישיגהו מבט העינים]}}
מִן גַשְיַת אלנוּר וַאללְהִיב
{{[מפני מעטה האור והשלהבת]}}
מוּסַי אִבְן עִמְרַאן דִי אַדְרַך אלסִּר בִבֻרְהַאן
{{[משה בן עמרם}} {{אשר השיג את הסוד במופתו]}}
וִגַיְרְהוּ חַי לַא יֻצִיב
{{[וזולתו חי לא ישיג]}}

שָׂר הַמְמֻנָּה גִּנַּת אֱגוֹז קוּם פְּתַח נָא
לִקְרַאת יְדִידִי וּמַהֲרָה
יִמְצָא לְעֶדְנָה עִם בַּעֲלֵי סוֹד וְאָמְנָה
שָׁם מַלְאֲכֵי חֵן וְטַהֲרָה
חָבֵר וְתַנָּא שׁוֹנֵה הֲלָכוֹת וּמִשְׁנָה
סוֹדוֹ לְלִבִּי יְעוֹרְרָה
יִשְׁאַל וְיַעַן תּוֹכֵף טְבָעִי וְאוֹפַן
עָנָו בְּלִי תַחְרוּת וְרִיב
בָּקִי בְּעִנְיָן
דִּרְשָׁה וּבִנְיָן
נוֹבֵעַ כְּמַעְיָן
פִּרְנַס וְחָנַן כַּמָּה עֲנִיִּים וְנָתַן
לַחְמוֹ לְמִסְכֵּן צְעִיר וְסִיב
יוֹם צַר וְכוֹפֶן אָסַף לְדַלִּים וְסָפַן
מַשְׁכִּים בְּכָל יוֹם וּמַעֲרִיב

לַא אחַד כְתַב לִי יַוְם שַיְך אלַאחְבַאר וַלִי
{{[איש לא כתב לי}} {{ביום שזקן החכמים נפטר]}}
וַאנַא מֻחַיַּר בִמֻתְעֲתִי
{{[ואני טרוד בפרנסתי]}}
יַא קַלְב אַסְלִי אַוְלַהְתְנִי עַן שֻגְלִי
{{[לבי קבל תנחומים}} {{החרדת דעתי מעבודתי]}}
בַכַיְת טַרְפִי וּמֻקְלְתִי
{{[בכו בבת עיני וגלגל עיני]}}
דַא אַמְר אַעְלִי טַאיִף בִשַרְקִי וְקִבְלִי
{{[זו גזרת עליון}} {{מקיפה מזרח וצפון]}}
מַשְהוּר קַבְל אלְכְלִיקְתִי
{{[ידועה קודם הבריאה]}}
אַלְמַוְת קַד כַאן סַאבִק לִחַיְוַאן וְאִנְסַאן
{{[כבר היה המוות}} {{קודם לחי ולאדם}}
מַא יַנְג מִן אַמְרְהוּ הֲרִיב
{{[מי ינצל יברח מגזרתו]}}
מִן קַבְל אַדַם
{{[מלפני אדם]}}
כַאמִן בִקֻדַאם
{{[אורב נכחו]}}
יַהְוַי לִאלַאעְדַאם
{{[שואף אל ההעדר]}}
וַאדַם לַוְ צַאן וְלַם יְלִד תִלְך אלַאגְצַאן
{{[ואדם לו נשמר}} {{ולא יתאוה לאותו עץ}]}
אַוְגַד לְהוּ עִלְתֻן קְרִיב
{{[היה ממציא לו סיבה קלה]}}
חַוָּה וְתֻעְבַאן מִן כַט רֻעְבַאן וְנִירַאן
{{[חוה והנחש}} {{בבחינת האימה והאש]}}
פִי דַא אלשִמַאל אַמְרְהוּ גְצִיב
{{[בזה יצר הרע אשר גזירתו כפויה]}}

מוֹחֵל עֲוֹנוֹת נִקְדָּשׁ בְּשִׁבְעִים לְשׁוֹנוֹת
עֶלְיוֹן עֲלֵי כָל שְׁבָחֲךָ
שִׁמְעָה רְנָנוֹת צֹאנָךְ אֲשֶׁר הֵם עֲגוּנוֹת
וּזְכֹר לְטוּבָךְ וְחַסְדְּךָ
בַּעְלֵי קְרָנוֹת קָמוּ בְּפֶרֶךְ לְעַנּוֹת
חֶמְדַּת יְקָרָךְ וְעַמְּךָ
גָּלָה וְשָׁכַן נָטוּשׁ בְּתֵימָן וְצוֹעַן
מַתִּיךְ דְּמָעָיו כְּמוֹ רְבִיב
הָשֵׁב שְׁבוּת עָם
וּמְחֵה לְפִשְׁעָם
רַפֵּא לְנִגְעָם
וַעְשֵׂה לְמַעַן מֶלֶךְ וְכֹהֵן וְסֶגֶן
וּזְכוּת חֲסִידִים וְכָל נְדִיב
תִּמְחוֹל לְחוֹבַן תִּרְעֵי וְתַבַּע מְשִׁיחַן
מַלֵּא לְמַעְיָן אֲשֶׁר נְגִיב

צַרִף הִמוּמִי יַא בַאעִתֻן לִאלְגֻסוּמִי
{{[סלק דאגותי}} {{מחיה המתים]}}
יַא מוּנִס אלצַבְי פִי אלְקִפַאר
{{[המשגיח על הצבי בישימון]}}
גַלִי גֻמוּמִי וַאצפִי לִמֻרַת סֻמוּמִי
{{[הסר יגוני}} {{וטהר מרירות רעלי]}}
מִן תֻרְב וּמַאֻן וְרִיח וְנַאר
{{[מעפר ומים ואוויר ואש]}}
גַלַּיְת גֻיוּמִי מִן מִצְר דַאת אלגֻרוּמִי
{{[פיזרת ענניי}} {{ממצרים החטאים]}}
וַאצְחַבְתְנִי דַאכִל אלְבִחַאר
{{[וליוויתני בלב ימים]}}
גוּדַך וְאלִאחְסַאן וַאגְעַלְתְנִי פַצְח לִסַאן
{{[בטובך ובחסדך}} {{ושמתני בעל לשון צחה]}}
חַאשַאך מַא תַנְסְאַ אלְגְרִיב
{{[חלילה לך מלשכוח את הגר]}}
אִסְמַח וִלַאטִף
{{[סלח וחונן]}}
עַבְדֻן מִכַאלִף
{{[עבד ממרה]}}
וַלְדֻן לִיוּסִף
{{[בן ליוסף]}}
וִאחְפַץ אלַאכְוַאן עַאזִיהֻמַא בַעְד אלַאחְזַאן
{{[ושמור האחים}} {{נחמם מן האבל]}}
גַמְע אלתְלַאמִיד וַאלְקְרִיב
{{[כלל החכמים והקרובים]}}
דַא טַבְע אלִאנְסַאן מַסְכִין מַן כַאן גַפְלַאן
{{[זה טבע האדם}} {{מסכן הרשלן]}}
לַא יַחְתְפִל צַיְף וְלַא גְרִיב
{{[שאינו מטפל באורח ולא בזר]}}

צַוַרְת אלַאבְיַאת מַעְזַא לִמֻפְתִי אלרְוִיַאת
{{[עשיתי בתי (השיר)}} {{לתנחומים]}}
הַאֻן אַלִף בַא וְרַא וּמִים
{{[על הפוסק בכל שמועה]}}
תֻם וַאלתְחִיַאת לַאהְל אלנֻפוּס אלזּכִיַאת
{{[ואחר פריסות השלום}} {{לבעלי הנשמות הטהורות]}}
דִי תַחְדִף אלְגִסְם דַא אלרְמִים
{{[הנפרדות מן הגוף הכלה]}}
תוּצִח כְפִיַאת כַצִת גְוַאהִר מֻצִיַּאת
{{[המבארות רזין}} {{נודעו להן עיקרים מאירים]}}
תַנְבַע לִמַא צַכְרְתֻן צְמִים
{{[מנביעות מים מצור החלמיש]}}
מַן עִלְמְהוּ בַאן צַאחִב סְפִינַה וִרֻבַאן
{{[מי שחכמתו ברורה}} {{קברניט ורב חובל]}}
יַעְרִף רִמוּזִי וּמַא יְכִיב
{{[יבין רמזי ולא יאכזב]}}
רֻב דַיְבֻן אדְיַב
{{[יש אשר מזדאב אכזר]}}
יוּלַד לִתַעְלַב
{{[יוולד לשועל]}}
מַכַּאר אַעְיַב
{{[נוכל ומגונה]}}
וַאלְעִלְם אַפְנַאן וַאלְעַקְל מַקְסוּם קַסְמַאן
{{[ולחכמה פנים}} {{והשכל מחולק לשני חלקים]}}
מַוְלוּד וּמַכְסוּב וּפִי נְצִיב
{{[נולד ונרכש ובמתת]}}
מִן בַעְד אלַאלְחַאן נַרְגוּ מִן אללַהּ גֻפְרַאן
{{[לאחר החטאים}} {{נבקש מאת האל סליחה]}}
וַלַא יִצַיִּק לְנַא חֲבִיב
{{ו[לא ידאיב לנו אהוב]}}
וְהַלְלוּיָהּ

פרטים נוספים

חומרים נוספים קשורים