שור דודי הדר (יא מחיי אלנפוס) / ר' שלום שבזי

יָא מִחְיִי אלנֻּפוּס סַלִּם עֲלַי' גִּסְמִי מִן אלְמִעַאצִי
{{[הו, מחייה הנפשות}} {{שמור על גופי מן החטאים]}}
חֻסְן אלְעַיְטְמוּס אַכְגַּל הֲוַא עַקְלִי בִּאִחְתִּרַאצִי
{{[חן כליל היופי}} {{הביך רעיוני בתשוקתי]}}
וַאלסַּאדַה גִּלוּס וַאנַא מֻקַיַּדּ לִי בִּקַיְד קַאצִי
{{[והאדונים יושבים}} {{ואני כבול בכבל עד]}}
מִן צַרְבַּ אלשֻּׁמוּס נִלְתַּ אלתְּעַבּ מַא צַח לִי כֻלַאצִי
{{[מהשמש המכה}} {{השיגתני העייפות, ללא מציל]}}

אַלְהַאיִם יֻטִיבּ וְתַּסְתְּעִידּ אַפְכַּרְהוּ בְּעַקְלֹהּ
{{[הדואג, יהיה לו טוב}} {{וישובו עשתונותיו לשכלו]}}
וַאנַא יַא חֲבִּיבּ כֻטַּ אלשִּׁמַאל אַוְחַשׁ עֲלַיְ בִּגַּהְלֹהּ
{{[ואני, יקירי}} {{דרך השמאל הכאיבתני בסכלותה]}}
יַתְּהַאוַי אלְכְּתִיבּ רוּחִי וְעַקְלִי חַאיִרִין מִן אַגְּלֹהּ
{{[יסיתני אלי קבר}} {{נפשי ושכלי נבוכים בגללו]}}
תַּאיִהּ כַּאלְעֲרוּס יַנְכִּס לִמַן הוּ בַּהְכְּנִי וִעַאצִי
{{[יהיר כחתן}} {{ישפיל למי שהוא בחור וסורר]}}

שַׁאן אללַהּ יֻעִידּ אַלְהַאיִםַ אלְעַאשִׁק אִלַי' מֻחִבֹּהֹ
{{[ברצות האל}} {{ישיב השוגה החושק אל אהובו]}}
פִי יַוְמֻן סְעִידּ יַגְּמַע בִּמַרַה שַׁמְלְנַא בִּקֻרְבֹּהּ
{{[ביום הישועה}} {{יקבץ בפעם אחת את כולנו בקרבתו]}}
פִי נַשְׁרַ אלְגְּעִידּ צַלַּל עֲלַי' מוּסַי' אלנְּבִּי וְחַבֹּהּ
{{[בפרוס הענן}} {{הצל על משה הנביא ואהבו]}}
וַאזַאלַ אלנֻחוּס כַלַּץ לִאלְאַסְבַּאט עַן אלאִמְתִּחַאצִי
{{[וסילק את המזלות הרעים}} {{זיקק את השבטים מן הנסיונות]}}

בַּיְן אלְחוּרִיִּין כַלַדּ לִאַהְלַ אלְעִלְם וַאלְפְצַאיִל
{{[בין החסידים}} {{הנציח לבעלי החכמה והמעלות הטובות]}}
וַאמְלַאךּ עֻלְוִיִּין אַפְתַּוְהּ סִרַ אלְעִלְם וַאלדְּלַאיִל
{{[ומלאכי עליון}} {{הורוהו סוד החכמה וההוראה]}}
תַּזְכִּי אלרַאוִיִּין דַא יַלְקִן אלְפַתְּוַא וְדַא יֻסַאִל
{{[יטהרו בעלי השמועות}} {{זה ילמד הלכה וזה יישָאל]}}
ואכּיַאדַּ אלְמְגּוּס קַדּ אַסְלְבּוּהַא רַאיְהֻם נִקַאצִי
{{[ומזימות עובדי האש}} {{נשללו ממנה, דעתם חסרה]}}

זַגְרַתַּ אלְקְלַם הִי שַׁא תְצִף לַךּ עַן וַצְף כִלִּי
{{[שפעת הקולמוס}} {{היא שתתאר לך תואר אהובי]}}
אַמְרֹהּ מֻעְתְּלַם מַפְתּוּן אֲנַא פִי כַדְּהוּ אלסְּקִלִּי
{{[עניינו ידוע}} {{הולך שבי אני אחר לחיו המבריק]}}
פִי כַטֹּהּ עֻלַם לַא גַיְר מַשְׁהוּרַ אלְכְרַם וְחִלִּי
{{[בתווי, סימן}} {{מפורסם, אפו ופיו]}}
וַאזְיַאנֹהּ הִדּוּס לוּלוּ וְיַאקוּתּ גַאלִיַ אלְכְוַאצִי
{{[ותכשיטיו הדסים}} {{מרגליות ואבני חן יקרות סגולה]}}
יַא בַּאהִי אלשִּׁפַאתּ תַּשְׁבִּהּ עֲקִיק אַחְמַר זִהִי בִּסַקְלֹהּ
{{[זוהר השפתיים}} {{הדומות לאבני חן הזוהרות בליטושן]}}
הַיְּמַתַּ אלְכִפַאתְּ מַן כַאלַף אַמְרַךּ שַׁא יְזִיג עַקְלֹהּ
{{[תשוקת הסתרים}} {{מי שיפר פקודתך יאבד שכלו]}}
אַכְּמַלְתַּ אלצִּפַאתּ לַאכִּן פֻוַאדִּי קַדּ פְרַקְתּ שַׁמְלֹהּ
{{[אתה מושלם התארים}} {{אבל לבי, כבר פוררת שלמותו]}}
פִי קֻדְסַךּ חֻרוּס מַגְּרוּח קַלְבִּי מַא חֲצַל קִצַאצִי
{{[במקדשך שמירה}} {{פצוע לבי, לא השיג גמול]}}

מַן יֻחְיִי אלְגְרִיבּ אִלַי' שְׁרַדּ מִן מַוְטְנֹהּ תְּהַרַבּ
{{[מי יחיה את הגולֶה}} {{שנמלט מארצו וברח]}}
יַבְּקַא מֻסְתְּרִיבּ וְלַא יְטִיבּ עַיְשֹׁהּ אִלַי' תֻּגַרַבּ
{{[נשאר מפוחד}} {{ולא נהנה ממזונו עד שיעריב]}}
יַא וִד לַא תֻּצִיבּ מַן זַאר קַאצִדּ וִאן קֻהִר תִּכַּרַבּ
{{[הוֹ אהוב, אל תפגע}} {{במי שנטה בדרכו, וכשהיה בצער התייסר]}}
מִן צַרְבַּ אלרֻאוּס מַן קַר בְּדַנְבֹּהּ צַח לֹהּ כֻלַאצִי
{{[ממכות הראשים}} {{מי שהתוודה על חטאו, יהיה לו מפלט]}}

שׁוּר דּוֹדִי הֲדַר צִבְיָה עֲזוּבָה בֵּין גְּדוּד אֲרָיוֹת
שׁוּבָה אֶל חֲדַר הֵיכָלְךָ וּצְלַח בְּמַנְגְּנָיוֹת
בֵּין לֶשֶׁם וְדַר וּמְאַס בְּנֵי שֶׁקֶר וְקַרְקְסָיוֹת
בֶּן פֶּרֶא מְאוּס הָרֵי בְשָׂמִים יַעֲלֶה חֲלוּצִי

תִּרְצֶה עַמְּךָ נַעְלֶה לְהַר צִיּוֹן בְּשִׁיר וְזִמְרָה
וַאְנִי עַבְדְּךָ אֶרְאֶה גְּאוֹן עֻזִּי בְּטוֹב וְהַדְרָה
חוּן רַעְיָתְךָ וּמְאַס בְּנֵי עֵשָׂו בְּאַף וְעֶבְרָה
חָנֵּנוּ וְחוּס אֶשְׂמַח וְאָגִילָה בְּבֶן לְפַרְצִי

אַשְׁתַּאק כַאטִרִי וַאנַא בְּאִקְלִיםַ אלְיְמַן מֻשַׁרַדּ
{{[נשתוקקה רוחי}} {{ואני במחוז תימן עקור]}}
פֻךּ אלְחַאיִרִי וַעְדַּךּ מֻרַאקִב מִן סְנִין בַּהְרַ"דּ
{{[שחרר את התועה}} {{הבטחתך משגחת משנות בהר"ד]}}
כֻץ אלזַּאיִרִי וִאגְּמַע לִשַׁמְלִי אלְּדִי תֻפַרַדּ
{{[השגח על הנודד}} {{וקבץ עדתי אשר נתפזרה]}}
פֻךּ מַן פִי אלְחִבּוּס וִאגִיר עֲלַי' מַן נַאלֹהּ אִמְתִּחַאצִי
{{[שחרר מי בבתי כלא}} {{ומלט מי שפגעו בו הנסיונות]}}

יָא מִחְיִי אלנֻּפוּס
{{[הו, מחייה הנפשות]}}
וְהַלְלוּיָהּ

שור דודי הדר (יא מחיי אלנפוס)

שור דודי הדר (יא מחיי אלנפוס) / ר' שלום שבזי

יָא מִחְיִי אלנֻּפוּס סַלִּם עֲלַי' גִּסְמִי מִן אלְמִעַאצִי
{{[הו, מחייה הנפשות}} {{שמור על גופי מן החטאים]}}
חֻסְן אלְעַיְטְמוּס אַכְגַּל הֲוַא עַקְלִי בִּאִחְתִּרַאצִי
{{[חן כליל היופי}} {{הביך רעיוני בתשוקתי]}}
וַאלסַּאדַה גִּלוּס וַאנַא מֻקַיַּדּ לִי בִּקַיְד קַאצִי
{{[והאדונים יושבים}} {{ואני כבול בכבל עד]}}
מִן צַרְבַּ אלשֻּׁמוּס נִלְתַּ אלתְּעַבּ מַא צַח לִי כֻלַאצִי
{{[מהשמש המכה}} {{השיגתני העייפות, ללא מציל]}}

אַלְהַאיִם יֻטִיבּ וְתַּסְתְּעִידּ אַפְכַּרְהוּ בְּעַקְלֹהּ
{{[הדואג, יהיה לו טוב}} {{וישובו עשתונותיו לשכלו]}}
וַאנַא יַא חֲבִּיבּ כֻטַּ אלשִּׁמַאל אַוְחַשׁ עֲלַיְ בִּגַּהְלֹהּ
{{[ואני, יקירי}} {{דרך השמאל הכאיבתני בסכלותה]}}
יַתְּהַאוַי אלְכְּתִיבּ רוּחִי וְעַקְלִי חַאיִרִין מִן אַגְּלֹהּ
{{[יסיתני אלי קבר}} {{נפשי ושכלי נבוכים בגללו]}}
תַּאיִהּ כַּאלְעֲרוּס יַנְכִּס לִמַן הוּ בַּהְכְּנִי וִעַאצִי
{{[יהיר כחתן}} {{ישפיל למי שהוא בחור וסורר]}}

שַׁאן אללַהּ יֻעִידּ אַלְהַאיִםַ אלְעַאשִׁק אִלַי' מֻחִבֹּהֹ
{{[ברצות האל}} {{ישיב השוגה החושק אל אהובו]}}
פִי יַוְמֻן סְעִידּ יַגְּמַע בִּמַרַה שַׁמְלְנַא בִּקֻרְבֹּהּ
{{[ביום הישועה}} {{יקבץ בפעם אחת את כולנו בקרבתו]}}
פִי נַשְׁרַ אלְגְּעִידּ צַלַּל עֲלַי' מוּסַי' אלנְּבִּי וְחַבֹּהּ
{{[בפרוס הענן}} {{הצל על משה הנביא ואהבו]}}
וַאזַאלַ אלנֻחוּס כַלַּץ לִאלְאַסְבַּאט עַן אלאִמְתִּחַאצִי
{{[וסילק את המזלות הרעים}} {{זיקק את השבטים מן הנסיונות]}}

בַּיְן אלְחוּרִיִּין כַלַדּ לִאַהְלַ אלְעִלְם וַאלְפְצַאיִל
{{[בין החסידים}} {{הנציח לבעלי החכמה והמעלות הטובות]}}
וַאמְלַאךּ עֻלְוִיִּין אַפְתַּוְהּ סִרַ אלְעִלְם וַאלדְּלַאיִל
{{[ומלאכי עליון}} {{הורוהו סוד החכמה וההוראה]}}
תַּזְכִּי אלרַאוִיִּין דַא יַלְקִן אלְפַתְּוַא וְדַא יֻסַאִל
{{[יטהרו בעלי השמועות}} {{זה ילמד הלכה וזה יישָאל]}}
ואכּיַאדַּ אלְמְגּוּס קַדּ אַסְלְבּוּהַא רַאיְהֻם נִקַאצִי
{{[ומזימות עובדי האש}} {{נשללו ממנה, דעתם חסרה]}}

זַגְרַתַּ אלְקְלַם הִי שַׁא תְצִף לַךּ עַן וַצְף כִלִּי
{{[שפעת הקולמוס}} {{היא שתתאר לך תואר אהובי]}}
אַמְרֹהּ מֻעְתְּלַם מַפְתּוּן אֲנַא פִי כַדְּהוּ אלסְּקִלִּי
{{[עניינו ידוע}} {{הולך שבי אני אחר לחיו המבריק]}}
פִי כַטֹּהּ עֻלַם לַא גַיְר מַשְׁהוּרַ אלְכְרַם וְחִלִּי
{{[בתווי, סימן}} {{מפורסם, אפו ופיו]}}
וַאזְיַאנֹהּ הִדּוּס לוּלוּ וְיַאקוּתּ גַאלִיַ אלְכְוַאצִי
{{[ותכשיטיו הדסים}} {{מרגליות ואבני חן יקרות סגולה]}}
יַא בַּאהִי אלשִּׁפַאתּ תַּשְׁבִּהּ עֲקִיק אַחְמַר זִהִי בִּסַקְלֹהּ
{{[זוהר השפתיים}} {{הדומות לאבני חן הזוהרות בליטושן]}}
הַיְּמַתַּ אלְכִפַאתְּ מַן כַאלַף אַמְרַךּ שַׁא יְזִיג עַקְלֹהּ
{{[תשוקת הסתרים}} {{מי שיפר פקודתך יאבד שכלו]}}
אַכְּמַלְתַּ אלצִּפַאתּ לַאכִּן פֻוַאדִּי קַדּ פְרַקְתּ שַׁמְלֹהּ
{{[אתה מושלם התארים}} {{אבל לבי, כבר פוררת שלמותו]}}
פִי קֻדְסַךּ חֻרוּס מַגְּרוּח קַלְבִּי מַא חֲצַל קִצַאצִי
{{[במקדשך שמירה}} {{פצוע לבי, לא השיג גמול]}}

מַן יֻחְיִי אלְגְרִיבּ אִלַי' שְׁרַדּ מִן מַוְטְנֹהּ תְּהַרַבּ
{{[מי יחיה את הגולֶה}} {{שנמלט מארצו וברח]}}
יַבְּקַא מֻסְתְּרִיבּ וְלַא יְטִיבּ עַיְשֹׁהּ אִלַי' תֻּגַרַבּ
{{[נשאר מפוחד}} {{ולא נהנה ממזונו עד שיעריב]}}
יַא וִד לַא תֻּצִיבּ מַן זַאר קַאצִדּ וִאן קֻהִר תִּכַּרַבּ
{{[הוֹ אהוב, אל תפגע}} {{במי שנטה בדרכו, וכשהיה בצער התייסר]}}
מִן צַרְבַּ אלרֻאוּס מַן קַר בְּדַנְבֹּהּ צַח לֹהּ כֻלַאצִי
{{[ממכות הראשים}} {{מי שהתוודה על חטאו, יהיה לו מפלט]}}

שׁוּר דּוֹדִי הֲדַר צִבְיָה עֲזוּבָה בֵּין גְּדוּד אֲרָיוֹת
שׁוּבָה אֶל חֲדַר הֵיכָלְךָ וּצְלַח בְּמַנְגְּנָיוֹת
בֵּין לֶשֶׁם וְדַר וּמְאַס בְּנֵי שֶׁקֶר וְקַרְקְסָיוֹת
בֶּן פֶּרֶא מְאוּס הָרֵי בְשָׂמִים יַעֲלֶה חֲלוּצִי

תִּרְצֶה עַמְּךָ נַעְלֶה לְהַר צִיּוֹן בְּשִׁיר וְזִמְרָה
וַאְנִי עַבְדְּךָ אֶרְאֶה גְּאוֹן עֻזִּי בְּטוֹב וְהַדְרָה
חוּן רַעְיָתְךָ וּמְאַס בְּנֵי עֵשָׂו בְּאַף וְעֶבְרָה
חָנֵּנוּ וְחוּס אֶשְׂמַח וְאָגִילָה בְּבֶן לְפַרְצִי

אַשְׁתַּאק כַאטִרִי וַאנַא בְּאִקְלִיםַ אלְיְמַן מֻשַׁרַדּ
{{[נשתוקקה רוחי}} {{ואני במחוז תימן עקור]}}
פֻךּ אלְחַאיִרִי וַעְדַּךּ מֻרַאקִב מִן סְנִין בַּהְרַ"דּ
{{[שחרר את התועה}} {{הבטחתך משגחת משנות בהר"ד]}}
כֻץ אלזַּאיִרִי וִאגְּמַע לִשַׁמְלִי אלְּדִי תֻפַרַדּ
{{[השגח על הנודד}} {{וקבץ עדתי אשר נתפזרה]}}
פֻךּ מַן פִי אלְחִבּוּס וִאגִיר עֲלַי' מַן נַאלֹהּ אִמְתִּחַאצִי
{{[שחרר מי בבתי כלא}} {{ומלט מי שפגעו בו הנסיונות]}}

יָא מִחְיִי אלנֻּפוּס
{{[הו, מחייה הנפשות]}}
וְהַלְלוּיָהּ

פרטים נוספים

חומרים נוספים קשורים