יה אלי לך מהללי, אתה צורי גואלי, רפא נא מחלי, עדי אנה פדה נא. תמיד לך בקוראנו, מהרה עננו, קבל תפילתנו, כתפילת רב חנינא. רחם על עמך, ופקוד בטוב צאנך, תנחם לארצך,ארץ התמימה. ואז תבנה בית המקדש, ושם נשיר שיר חדש, יתגדל ויתקדש, שמה רבה בעלמא.

יה אלי לך מהללי

יה אלי לך מהללי, אתה צורי גואלי, רפא נא מחלי, עדי אנה פדה נא. תמיד לך בקוראנו, מהרה עננו, קבל תפילתנו, כתפילת רב חנינא. רחם על עמך, ופקוד בטוב צאנך, תנחם לארצך,ארץ התמימה. ואז תבנה בית המקדש, ושם נשיר שיר חדש, יתגדל ויתקדש, שמה רבה בעלמא.

פרטים נוספים

חומרים נוספים קשורים