אלי עדתי והילילי / יום בו נפל כלילי // ויהי לאבל כנורי / ולקול בוכים חלילי // ותרדנה דמעותי / כי רבות אנחותי // ...בכי נפשי בתמרורך / בשבייך בארצות מגורך // ביום בו הסגיר צורך / ביד זרים דבירך // והר קדשך ועירך / ביד זרך וערך // יום ניתקו מזימותי / ובושתי מכל מועצותי // ...

אלי עדתי והילילי

אלי עדתי והילילי / יום בו נפל כלילי // ויהי לאבל כנורי / ולקול בוכים חלילי // ותרדנה דמעותי / כי רבות אנחותי // ...בכי נפשי בתמרורך / בשבייך בארצות מגורך // ביום בו הסגיר צורך / ביד זרים דבירך // והר קדשך ועירך / ביד זרך וערך // יום ניתקו מזימותי / ובושתי מכל מועצותי // ...

פרטים נוספים

חומרים נוספים קשורים