דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

תנאי ​שימוש

​​
1. קבלת תנאי השימוש

1.1 השימוש באתר "הזמנה לפיוט" (להלן: "האתר") או באפליקציה הקשורה לאתר (להלן: "האפליקציה"), ובאחד מהשירותים המוצעים באמצעות האתר ו/או שיוצעו באמצעות אפליקציה (להלן, ביחד: "השירותים") הינו כפוף לתנאי השימוש האלה ומדיניות האתר, אשר מהווים יחד הסכם בינך לבין מפעילות האתר, הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ) (להלן: "הספרייה הלאומית") ועמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב ע"ר (להלן: "סנונית", ויחד עם הספרייה הלאומית "המפעילות").

1.2 תנאי השימוש חלים על כל שימוש שנעשה באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין בכל דרך אחרת. כמו כן, תנאי השימוש חלים על השימוש והגלישה באתר בכל צורה שהיא באמצעות מחשבים או כל מכשיר אחר, לרבות טלפונים סלולאריים, מחשבי כף יד וכדומה. 

1.3 השימוש בשירותים מותנה בקבלת תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות (להלן: "ההסכם"). על ידי השימוש באתר ו/או באפליקציה הינך מסכים לתנאי ההסכם כאמור ואם אינך מסכים לתנאי ההסכם, עליך להימנע משימוש בשירותים.

1.4 על ידי השימוש באתר, הנך מצהיר/ה כי הינך מעל גיל 18 ו/או הינך מלווה בהורה או אפוטרופוס, ושהינך כשיר/ה להשתמש בשירותים. 


2. עדכון תנאי השימוש

2.1 המפעילות רשאיות לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בהסכם זה או חלקם בכל עת, על פי שיקול דעתן הבלעדי. בכל מקרה של שינוי בתנאים כאמור, יופיעו תנאי השימוש המעודכנים בכתובת __________.
עליך לבדוק את תנאי השימוש מעת לעת, שכן הם מחייבים אותך.  

3. אודות האתר והשירותים

3.1 האתר מציע גישה מלאה לקטלוג רחב היקף בתחומי המוזיקה היהודית. המפעילות הינן גופים ללא כוונת רווח המשקיעות משאבים כדי לאסוף, לתעד ולשמר טקסטים וביצועים מכל מסורות ישראל לכדי מאגר אחד מקיף ועשיר.

3.2 באתר מופיעים הרכיבים האלה: מילות פיוט; טקסט מלווה לפיוט; פירוש מילות הפיוט; כתבי יד; תווים; ביצועי אודיו; ביצועי וידאו; מאמרים; ותמונות (להלן: "היצירות").

3.3 ההאזנה לביצועים נעשית מתוך האתר או מיוטיוב (באמצעות קישור המופיע באתר), וחל איסור על הגולשים לבצע הורדה, הפצה, העתקה או שימוש אחר כלשהו ביצירות מלבד השימושים המותרים במפורש בתנאי השימוש. האיסור בסעיף זה לא יחול על שימוש של בעל היצירות ביצירות שהעלה על ידו לאתר בהתאם לסעיפים 6 ו- 7 להלן. 

3.4 הגולשים רשאים לגלוש באתר זה להנאתם ולהעשרתם האישית  וגם מוזמנים להעשיר את הקטלוג ולהעלות לאתר חומרים משלהם: טקסט; ביצוע אודיו; ביצוע וידאו דרך יוטיוב ודרך נגנים אחרים או תוכנות אחרות בהם יתמוך האתר; מאמר; ותמונה, בהתאם לתנאים המפורטים להלן.

4. השימוש באתר

4.1 המפעילות שומרת על זכותן להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות את השירותים או חלק מהם, לרבות הרשאות גישה, זמינות של פעילויות ותכנים שונים, שעות פעילות, תוכן, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה לשירותים בכל עת, באופן זמני או קבוע, על פי שיקול דעתן הבלעדי – כל זאת לגבי גולש מסוים או בכלל. המפעילות שומרות על זכותן להגביל פעילויות מסוימות ו/או גישה לשירותים כולם או מקצתם, באופן זמני או קבוע, בכל עת ועל פי שיקול בעתן הבלעדי, וזאת ככל שהדבר אפשרי, לאחר הודעה מראש – כל זאת לגבי גולש מסוים או בכלל. בכל מקרה, לא תישאנה המפעילות באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור.

5. רישום

5.1 ניתן לגלוש באתר באופן בלתי-מזוהה, אך העלאת תוכן לאתר מחייבת רישום.

5.2 במועד הרישום, תתבקש/י למסור את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, שם משתמש וסיסמה. הינך מצהיר/ה כי כתובת דואר האלקטרוני הינה בתוקף והינך מתחייב/ת לעדכן אותה לפי הצורך.

5.3 הנך מחויב/ת לספק למפעילות בכל מקום בו הנך נדרש/ת לכך, מידע מדויק, מלא ומעודכן. המפעילות שומרות על זכותן לפעול במקרה של הפרת התחייבות זו, לרבות בדרך של ניתוק חד-צדדי של המנוי או הגבלתו.

5.4 שמירת סיסמת המשתמש הינו באחריותך הבלעדית.


6. העלאת תוכן לאתר

6.1 גולשים רשאים להעשיר את קטלוג היצירות שעומדות לרשות הציבור במסגרת השירותים על ידי העלאת תוכן, כגון טקסטים, ביצועי אודיו; ביצוע וידאו דרך יוטיוב ודרך נגנים אחרים או תוכנות אחרות בהם יתמוך האתר; מאמרים; ותמונות (להלן: "תוכן גולשים").

6.2 הזכות להעלות תוכן גולשים הינה אישית, לא-בלעדית וניתנת לביטול.  

6.3 בהעלאת תוכן גולשים, הינך מצהיר ומתחייב כדלקמן:

6.3.1 הינך בעל/ת זכויות היוצרים בתוכן הגולשים ו/או בעל הרישיון להעלות את תוכן הגולשים לאתר, וכי אין מניעה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת להעלאת תוכן הגולשים לאתר;

6.3.2 ידוע לך שתוכן הגולשים יועמד לרשות הציבור באתר וניתן יהיה להאזין ולצפות בתוכן זה, ולבצע פעולות נוספות שיוצעו במסגרת השירותים כגון אפשרות לשתפו עם משתמשים רשומים אחרים או להעלות התייחסות ליצירה בפורום שיתופי במסגרת השירותים או פעולות נוספות אחרות שיותרו בעתיד במסגרת השירותים.

6.3.3 תוכן הגולשים תואם את נושא האתר—פיוט יהודי לדורותיו.

6.3.4 לא תעלה/י לאתר תוכן גולשים שיהיה בפרסומו ו/או בהעמדתו לרשות הציבור ו/או בהעלאתו לאתר משום הפרת סודיות או הפרת כל דין, לרבות אך לא רק פגיעה בזכויות יוצר ו/או בזכות מבצעים ו/או בקניין רוחני מכל סוג ו/או בפרטיות ו/או בכבוד האדם ו/או ברגשות הציבור ו/או שיהיה בו משום לשון הרע. מבלי לגרוע מכלליות האמור, חל איסור מוחלט להעלות חומרים שיש בהם משום איום, הוצאת דיבה, השמצה, חומרים בעלי תוכן מגונה, פורנוגרפי, גס או בוטה, או על העלאת כל חומר אשר יכול לעלות כדי עבירה פלילית או שיש בו כדי לעודד התנהגות היכולה לעלות כדי עבירה פלילית. (להלן: "חומר פוגעני"). 

6.3.5 אם יוודע לך במועד כלשהו לאחר העלאת תוכן הגולשים כי קיים חשש שתוכן כאמור שהעלאת פוגע באחת מן הזכויות או מפר אחת מההוראות המפורטות בסעיף 6.3.4 לעיל, תודיע/י על כך למפעילות באופן מיידי לכתובות   [email protected] ו[email protected]   ידוע לך כי עיכוב בהודעה למפעילות על המצאותו של חומר פוגעני עלול לחשוף את המפעילות לנזק ישיר וכי הנך מתחייב/ת לשאת באחריות בגין כל נזק שייגרם למפעילות כתוצאה מכך. 
מבלי לגרוע מהתחייבותך לעיל, מובהר כי עליך להסיר באופן מיידי את החומר הפוגעני, וובכל מקרה שלא תעשה כן, כי המפעילות יהיו ראשיות להוריד את התוכן מייד, אף ללא בירור הבסיס לחשש כאמור. 

6.4 הינך מתחייב/ת לשפות ולפצות את המפעילות בגין כל נזק שייגרם להן על ידי הפרת התחייבויותיך על פי הסכם זה ו/או הפרת כל דין על ידי תוכן הגולשים המועלה על ידך, לרבות בגין שכ"ט עו"ד בפועל, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד העומד למפעילות על פי הסכם זה ו/או על פי תנאי השימוש ו/או על פי כל דין.

6.5 הינך מתחייב/ת להעלות, יחד עם תוכן הגולשים, שמות היוצרים והמבצעים של התוכן, על מנת לכבד את הזכות המוסרית של היוצרים ו/או המבצעים.

6.6 המפעילות רשאיות להסיר תוכן גולשים מכל סיבה שהיא בכל עת, בשיקול דעתן הבלעדי.


7. רישיון שימוש בתוכן גולשים

7.1 בהעלאת תוכן גולשים, הינך מעניק/ה בזה למפעילות רישיון לא בלעדי, כלל-עולמי, ללא תשלום, ואשר ניתן לביטול ולהעברה להעתיק, להפיץ, לשדר, לבצע ולהעמיד את תוכן הגולשים לרשות הציבור באתר ו/או באפליקציה, ו/או לאחסן ולגבות את תוכן הגולשים בשרתי האתר ו/או להמירו לפורמטים חדשים לצורך המשך העמדתו לרשות הציבור במסגרת השירותים.

7.2 הינך מעניק/ה בזה לגולשי האתר רישיון אישי, לא בלעדי, בלתי-עביר, ללא תשלום, ואשר ניתן לביטול להשתמש בתוכן הגולשים לשתף באמצעות השירותים, ולעשות בתוכן זה כל שימוש אחר המותר על פי דין, לרבות לצרכי שימוש הוגן כהגדרתו בחוק. 

7.3 הרישיון מותנה בציון שמות היוצרים והמבצעים סמוך להצגת תוכן הגולשים תוך כיבוד זכויות מוסריות של היוצרים והמבצעים כאמור.

7.4 כל שימוש בתוכן הגולשים מעבר לשימושים המפורטים לעיל טעון רישיון לכך מאת בעלי זכויות היוצרים.

7.5 מובהר כי אין בהענקת הרישיונות כאמור למפעילות או לגולשי האתר כדי לשנות את מצב הבעלות בזכויות היוצרים ואלה יוותרו בידי בעליהם המקוריים. ידוע לך כי רישיון השימוש בתוכן הגולשים שהעלאת לאתר נותר בבעלותך וכי אתה האחראי הבלעדי לתוכן זה וכי אתה רשאי להסירו בכל עת מהאתר. 

7.6 המשתמש בתוכן גולשים מתחייב לשפות ולפצות את המפעילות בגין כל נזק שייגרם להן על ידי הפרת תנאי הרישיון בתוכן הגולשים, לרבות בגין שכ"ט עו"ד בפועל, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד העומד למפעילות על פי הסכם זה ו/או על פי תנאי השימוש ו/או על פי כל דין.

7.7 הרישיון יבוטל עם הסרת תוכן גולשים מהאתר.

7.8 הינך מצהיר כי ידוע לך כי המפעילות הינן ספקי שירות לצורך העלאת תוכן הגולשים לאתר ולהעמדתו לרשות הציבור במסגרת השירותים וכי אין למפעילות אחריות כלשהי לתוכן הגולשים.  


8. הגבלת אחריות

8.1 שירותי האתר ניתנים כפי שהם (AS IS), ללא כל התחייבות, מצג, אחריות או תנאי אחר מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליהם. המפעילות אינן מתחייבת ואף לא  אחראיות כלפיך בכל הנוגע לאיכות השירותים ו/או המידע באתר, לרבות נכונות ולשמות המידע באתר, ו/או זמינות השירותים ו/או המידע ו/או אבטחת שירותי האתר, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

8.2 המפעלות לא ישאו באחריות ביחס למידע ו/או תכנים, לרבות ביחס לנכונותם ו/או שלמותם, אשר יתפרסמו באתר ו/או בשירותים על ידי צדדים שלישיים לרבות תוכן גולשים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או שימוש בהם.

8.3 הנך מוותר/ת בזאת, על כל טענה ו/או תביעה כנגד המפעילות ו/או מי מטעמן ביחס למידע ותכנים כאמור.

8.4 השימוש באתר ובשירותים ייעשה על אחריותך המלאה והבלעדית.

8.5 המפעילות לא ישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף הנובע בדרך כלשהי מן השימוש בשירותים לרבות האתר ו/או מחוסר האפשרות להשתמש בשירותים ו/או בחלק מהם, וזאת בין אם המפעילות ו/או מי מטעמן צפו או יכולות היו לצפות את הנזק מראש.

8.6 המפעילות לא ישאו באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותים ו/או לגרום נזקים כלשהם. כמו כן, המפעילות אינן מתחייבות כי אתר זה או השרת אשר מכוחו אתר זה פועל, נקיים מוירוסים או מכל מרכיב מזיק אחר; הגולש/ המשתמש באתר (ולא המפעילות) יישא בכל ההוצאות הכרוכות בכל טיפול, שירות או תיקון שיהיה צורך בהם.

8.7 המפעילות לא ישאו באחריות כלשהי לנזקים אשר ייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של הגולש באתר ו/או כל משתמש, אובדן מידע, או כל נזק אחר הנובעים מהורדת מידע ו/או תוכנות באמצעות השירותים.

8.8 באתר עשויים להופיע קישורים (links) לאתרים אחרים, ישראליים או זרים. המפעילות אינן אחראיות לשירותים באתרים אחרים מכל בחינה שהיא, לרבות אך לא רק כל פגיעה ברגשות המשתמשים. הימצאות הקישור באתר אינה המלצה לבקר בו, אלא אם כן מצוין כך במפורש.

8.9 המפעילות אינן אחראיות למוצרים ו/או שירותים אשר ניתן לרכוש מאתרים אחרים אשר מקושרים לאתר, כמו גם לסוגיית אבטחת המידע המבוקש באתרים הללו. לא ננקטו מטעם המפעילות צעדים לבדוק את נכונות או מהימנות המידע הכלול בשירותים ו/או במוצרים המוצעים דרך אתרים כאמור, וכל מי שנכנס לאתר אחר באמצעות קישור מהאתר עושה זאת על אחריותו בלבד. 

9. קניין רוחני

מלבד תוכן הגולשים אשר זכויות היוצרים בו הינו כמפורט לעיל, זכויות היוצרים באתר עצמו, לרבות בשם האתר, בתוכנות ובמידע המאוחסן בו, ובתוכנות העזר המשמשות להפעלתו שייכות למפעילות או לצדדים שלישיים אשר נתנו למפעילות הרשאות שימוש לשם הפעלת האתר ואספקת השירותים, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין אם לאו.  אין במתן גישה או שימוש באתר כדי להעניק או להעביר למשתמש כלשהו או לצד שלישי כלשהו זכות בעלות, שימוש, זכות קנין רוחני או זכויות אחרות כלשהן שלא צוין במפורש בהסכם זה. לפיכך, כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה ושימוש בכל התכנים המופיעים באתר, או בחלקם, ללא רשותן המפורשת מראש ובכתב של המפעילות אסורים בהחלט, אלא אם ניתנה רשות מפורשת לכך באתר עצמו. כל שימוש אסור כאמור בתוכן האתר מהווה פגיעה בקניינן הרוחני של המפעילות והאחריות להפרה כאמור על פי כל דין תחול עליך.10. דיוור ישיר אלקטרוני

המפעילות מעוניינות לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר האתר והשירותים וכן מידע הקשור לפעולותיהן האחרות. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך בעת הרישום. תוכל לבטל את הסכמתכם בכל עת ולחדול מקבלת המידע כאמור.

11. תמיכה ויצירת קשר

11.1 המפעילות רשאיות ליצור עמך קשר לפי הצורך באמצעות כתובת דואר האלקטרוני שמסרת בעת הרישום ו/או בכל דרך אחרת אם לא תגיב לפניות כאמור. 

11.2 בכל שאלה או בקשה, הינך ראשי/ת לפנות למפעילות בדרכים הבאות: 
אתר הפיוט והתפילה
עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב
האוניברסיטה העברית
גבעת רם
9190501
טלפון: 972-2-6584935+
פקס: 972-2-6586914+דוא"ל: [email protected]

12. שונות

12.1 על הסכם זה יחול הדין הישראלי בלבד. לבית המשפט המוסמך בירושלים תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בכל עניין, בקשה או תביעה שתוגש בקשר לשימוש באתר ו/או בכל הנוגע לתקנון.

12.2 כותרות הסכם זה, הינן לנוחיות בלבד ואין לראות בהן כמחייבות או כמסייעות בפירוש ההסכם.

12.3 שום החלטה של מי מהמפעלות לאכוף או להימנע מאכיפה של זכות כלשהי לא תפורש כוויתור על הזכות כאמור.

12.4 הסכם זה ממצה את כל ההסכמות בין הצדדים ובא במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו קודם לכן בכתב ו/או בעל-פה על ידי מי מהצדדים.