Eng

תנ"ך : עם מסורה קטנה (עד פ' וישב) וס' השרשים לרד"ק


 

 

תנ"ך : עם מסורה קטנה (עד פ' וישב) וס' השרשים לרד"ק. Ms. Heb. 8°1401תיאור

תורה נביאים וכתובים. ספרד 1341, תורה נביאים וכתובים עם ניקוד וטעמים.


 במקום המיועד בדרך כלל למסורה מועתק כאן, במיקרוגרפיה היוצרת קווי מיתאר לדגמים גיאומטריים דקורטיביים, "ס' השרשים" לר' דוד קמחי, אותיות א'-מ'. המשך החיבור מופיע בכרך נפרד. בעבר היו שני חלקי התנ"ך והמשכו של ס' השרשים – כרך אחד.

קולופון (כרך ב, 206ב): "נשלם תהלה לאל עולם בחודש שבט שנת חמשת אלפים ומאה ואחת לבריאת עולם למנינו במדינת סרקסטה וכתבתיו לעצמי אני עזרא בר' משה נר"ו בן אלעזאר[!] המקום יזכני ולזרעי להגות ולקיים מה שכתוב ...".

כה"י מקושט בפאר. לרוב ספרי התנ"ך תיבות פתיחה בזהב ובצבעים על רקע לוחיות המעוטרות בתשלובות פיליגרן בסגול ואדום. מסגרות זהב מעוטרות לסופי ספרים וסכום פסוקיהם. הקולופון נתון בתוך מסגרת בצורת שער בעל שתי קשתות גותיות שבראשן שושניות, בצבעי אדום, כחול וכסף.

סדר נביאים אחרונים – ירמיהו, יחזקאל, ישעיהו, תרי עשר. סדר כתובים – רות, תהלים, איוב, משלי, קהלת, שיר השירים, איכה, דניאל, אסתר, עזרא, נחמיה, דברי הימים – כמו במס' בבא בתרא (י"ד ע"ב).

מעזבון ד"ר ישועה שאמי, מתנת בנותיו מרים קוטב מירושלים וסוזן רוזיל מסן פרנציסקו, 1946.


 לכרכים המלאים באתר "כתיב" 

כרך א: תורה ונביאים ראשונים כרך א: תורה ונביאים ראשונים

כרך ב: נביאים אחרונים וכתובים כרך ב: נביאים אחרונים וכתובים

כרך ג: המשך ספר השרשים לרד"ק

 

ביבליוגרפיה

ילון, חנוך. "תורה נביאים כתובים כתב-יד ירושלים", קרית ספר, ל"ב (תשי"ז) 111-97.