Eng

חתימותיו של רבי יוסף קארו פנינים חבויות בשלושה כתבי יד


בין אוצרות הספרייה מתחבאות לא מעט פנינים, שניתן לדעת על קיומן רק בעזרת מומחים לדבר. פנינה שכזאת, או בעצם שלוש פנינים ייחודיות שכאלו, הן שלוש החתימות של מרן רבי יוסף קארו הנמצאות בשלושה כתבי יד שונים. רבי יוסף קארו, המחבר של אחד מספרי ההלכה החשובים ביותר "שולחן ערוך", נחשב לאחד מגדולי הרבנים ופוסקי ההלכה היהודית בכל הדורות.

החתימה הראשונה של רבי יוסף קארו נמצאת בכרך הראשון (מתוך ארבעה) של שאלות ותשובות מאת חכמי ישראל. החתימה של קארו חותמת את תשובתו בשו"ת "אבקת רוכל", הכתובה בכתב ספרדי בינוני ורהוט.

 

תשובות ופסקים כרך 1 | הספרייה הלאומית, ירושלים, ישראל, מאה ט"ז-י"ז; Ms. Heb. 8°2001, Page 11

 

החתימה השנייה של קארו נמצאת באוסף של עשרה עמודים בעברית, בתיק המכיל אוטוגרפים שונים. בדומה לחתימה הראשונה, גם החתימה השנייה חותמת קובץ שאלות ותשובות "אבקת רוכל". אך בניגוד לזו הראשונה, כאן התשובה כתובה בכתב ידו של סופר אלמוני, בעוד שהחתימה עצמה היא חתימת ידו של קארו.

 
שות אבקשת רוכל | אוסף אברהם שבדרון - אוטוגרפים, הספרייה הלאומית, ירושלים, ישראל, 1508; Schwad 01 19 298

החתימה השלישית והאחרונה הנמצאת בספרייה הלאומית מופיעה בספר 'מנחת יהודה' לרבי יהודה בן יעקב חייט, ובפתיחתו מתנוססת חתימתו הייחודית של רבי יוסף קארו בלשון "ליוסף קארו". נראה כי חתימה זו, בשונה מהחתימות הקודמות, מעידה כי בעליו של כתב היד היה רבי יוסף קארו. הוא התגלגל ברבות השנים לקהילת יהדות טריאסטה שבאיטליה, ועם קום המדינה "עשה עלייה" אל הספרייה הלאומית.

    
מנחת יהודה | הספרייה הלאומית, ירושלים, ישראל, 1530 בערך; Ms. Heb. 8°2020, Leaf 001

 
חתימתו של רבי יוסף קארו

מנחת יהודה | הספרייה הלאומית, ירושלים, ישראל, 1530 בערך; Ms. Heb. 8°2020, Leaf 001

   
 תחקיר וכתיבה: ד"ר עידן פרץ