דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

תנאי שימוש


א. תנאי שימ​וש

שימוש בחומרים מ​בית הטלוויזיה החינוכית המוצגים בתת-אתר זה (להלן: "האתר") יהיה כפוף לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007 (להלן: "חוק" ו/או "חוק זכות יוצרים") ולמגבלות בעלוּת נוספות כמפורט להלן. בכפוף לחוק זכות יוצרים, אסור למשתמש להציג בפומבי או לפרסם את החומרים, בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או טכני, ללא הסכמה מראש ובכתב מבעל זכויות היוצרים. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות המשתמש ל"שימוש הוגן" כמפורט בחוק זכות יוצרים או מכל זכות אחרת על פי דין. על המשתמש לשמור על "הזכות המוסרית" של היוצר כהגדרתה בחוק. מובהר כי החומרים נועדו לצפייה בלבד והורדת החומרים לכל מכשיר נייח או נייד או לכל אמצעי אחסון דיגיטלי אסו​​רה בהחלט.


1. בקשה לשימוש בזכות היוצרים בפריט

משתמש המעוניין לעשות שימוש בחומרים שלא על פי כללי השימוש ההוגן אחראי להסדרת זכויות השימוש כאמור, ומתחייב לקבל הרשאה לשימוש המבוקש. לקבלת הנחיות נוספות לצורך בקשה כזאת, יש לפנות לטלוויזיה החינוכית לכתובת: www.23tv.co.il. הספרייה הלאומית אינה בעלת זכויות יוצרים בחומרים ועל כן אין לפנות לספרייה בבקשה לקבלת הרשאה לשימוש בפריטים אלא לטלוויזיה החינוכית בכתובת האמורה.


 

2. מתן ייחוס

 החומרים המוצגים באתר זה מובאים בו באדיבות ערוץ 23-הטלוויזיה החינוכית. ניתן לצפות בחומרים נוספים באתר של הטלוויזיה החינוכית: www.23tv.co.il.


3. שינוי תנאי שימוש

 הספרייה הלאומית רשאית לשנות את תנאי השימוש שלעיל בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. שינויים אלה ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם והעלאתם לאתר האינטרנט של הספרייה. על המשתמש להתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש בפריטים המפורסמים באתר האינטרנט של הספרייה. ​​​​


4. הגבלת אחריות

האחריות לאופן השימוש בפריטים או במידע המונגש על ידי הספרייה הלאומית (להלן: "השירות") היא על המשתמש בלבד. החומרים באתר זה מובאים AS-IS והספרייה, עובדיה, נציגיה וכל מי שמועסק על ידה, לא יישאו באחריות לכל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד שנגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש בשירות, לרבות נזקים שנגרמו עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות. ​​​​


5. זכויות בתוכנה

החומרים באתר זה עשויים להיות מוצגים באמצעות תוכנות שונות מעת לעת. הזכויות בתוכנות אלו שייכות לספרייה הלאומית או לצדדים שלישיים אשר העניקו לספרייה הלאומית רישיון שימוש ואסור להעתיק, להפיץ, לשדר, למסור לצד שלישי, לבצע הנדסה הפוכה או לעשות כל פעולה בתוכנות מלבד השימוש בהן לצורך צפייה בחומרים באתר זה. ​​​​


ב. הגשת בקשה להסרת פריט המונגש באתר הספרייה הלאומית

 הספרייה הלאומית דואגת להנגיש חומר לציבור בהתאם לחוק, וכאשר אין הגבלות ידועות על הנגשת החומר. אם לדעתך קיים חשש להפרת זכות יוצרים כלשהי בחומרים המופיעים באתר זה, אנא פנה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: Copyright@nli.org.il​ כדי שנוכל לברר את הנושא. מובהר כי זכויות היוצרים בחומרים המובאים באתר זה הן באחריות הטלוויזיה החינוכית. ​​​​


​​​​​​​​​​​