מה בספרייה > התקשרויות > ארכיון התקשרויות > הזמנה להציע הצעות לאספקת מערכת אחסון לאובייקטים דיגיטליים

הזמנה להציע הצעות לאספקת מערכת אחסון לאובייקטים דיגיטליים

הספרייה הלאומית מבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר למערכת אחסון המיועדת ברובה לאובייקטים דיגיטליים הנוצרים מפריטי הספרייה.
 
מערכת האחסון תתחבר למערכות האחסון הקיימות בספרייה ותותקן באתר הספרייה וכמו כן באתר גיבוי מחוץ לספרייה (לכשייבחר).
 
רשאי להציע הצעות כל גורם אשר מילא את מסמכי ההזמנה ועומד בכל הדרישות המפורטות במסמכי ההזמנה.
 
את מסמכי ההזמנה במלואם ניתן להוריד באתר הספרייה הלאומית תחת סעיף מה-בספרייה/התקשרויות בכתובת:
 
את ההצעות יש להגיש בדואר אלקטרוני כקובץ PDF ל-Contract.Committee@nli.org.il עד ה- 29.05.12 בשעה 16:00 שעון ישראל.
 
תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר עד ה-15.5.12 בשעה 16:00 שעון ישראל.
 
עדכונים ושינויים בקשר להזמנה יפורסמו באתר הספרייה הלאומית www.nli.org.il. יש לעקוב אחר ההודעות המתפרסמות שם.
 
המפורט לעיל אינו ממצה את תנאי ההזמנה. התנאים המחייבים של ההזמנה הם אלו המפורטים במסמכי ההזמנה.
הספרייה הלאומית אינה חייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה כלשהי, בסוג כלשהו.
הספרייה הלאומית שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן עם מי מהמציעים ביחס להצעתו, מחירה או איכותה.
במקרה של סתירה או אי התאמה בין מודעה זו לבין מסמכי ההזמנה, יגברו הוראות מסמכי ההזמנה.
 

הודעות ההתקשרות

הודעה בדבר דחיית המועד להגשת הצעות (עדכון מיום 7.5.2012)
1. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה מיום ג' ה-15.5.2012, ליום ג' ה-29.5.2012 בשעה 16:00 שעון ישראל.
2. המועד לפרסום מענה לשאלות הבהרה נדחה מיום ג' ה-8.5.2012 ליום ג' ה-15.5.2012 בשעה 16:00 שעון ישראל.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
הודעה בדבר פרסום מענה לשאלות הבהרה (עדכון מיום 15.5.2012)
מפורסם בזאת קובץ מענה לשאלות ההבהרה. לפתיחת הקובץ לחצו כאן.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
הודעה בדבר דחיית המועד להגשת הצעות (עדכון מיום 24.5.2012)
1. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה מיום ג' ה-29.5.2012, ליום א' ה-3.6.2012 בשעה 16:00 שעון ישראל.