מה בספרייה > התקשרויות > ארכיון התקשרויות > פנייה לקבלת מידע בנוגע לאחסון מרוחק של ספרים

פנייה לקבלת מידע בנוגע לאחסון מרוחק של ספרים

הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ) (להלן:"הספרייה") מזמינה בזאת קבלת מידע (RFI) בנוגע לאחסון מרוחק (אחסנה, שמירה ושינוע) של ספרים מאוסף הספרים של הספרייה הלאומית (להלן: "ההזמנה") והכל כמפורט במודעה ובמסמכי ההזמנה המצויים באתר האינטרנט של הספרייה הלאומית www.nli.org.il בתגית "מה בספרייה/התקשרויות" (להלן: "האתר").

על המשיב לפנייה לעמוד בתנאים המפורטים במודעה ובמסמכי ההזמנה המצויים באתר.

כל המעוניין לפנות ולתת מידע יהיה רשאי להשתתף במפגש קבלנים שייערך ביום 9.2.16 בשעה 11:00, יובהר כי המפגש אינו חובה, על פונים המעוניינים להשתתף להודיע על השתתפותם בדואר האלקטרוני שיפורט להלן, עד יומיים לפני התאריך.


פונים שיש להם שאלות/הבהרות בקשר להליך זה, רשאים לפנות בנושא הנ"ל בכתב בלבד לכתובת:

Contract.Committee@nli.org.il

לא יאוחר מיום 12.2.16. על הפונים להגיש את תשובתם בקובץ PDF לכתובת:

Contract.Committee@nli.org.il

לא יאוחר מיום 12.2.16 בשעה 16:00.

מענה לשאלות הבהרה ועדכונים למסמכי הליך הבקשה לקבלת מידע, ככל ויהיו, יפורסמו באתר האינטרנט של הספרייה הלאומית בתגית "מה בספרייה/התקשרויות". מענה לשאלות ההבהרה ועדכונים שיפורסמו יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה.


למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי מטרתה של פנייה זו הינה קבלת מידע בלבד ואין היא מהווה בשום פנים ואופן מכרז או הליך דומה / הליך מחייב אחר ואף אין בה משום התחייבות כלשהי של הספרייה לפרסם מכרז בנושא פנייה זו או לפעול בכל הליך אחר.

הספרייה תהא רשאית לפנות לפונים או חלקם, בבקשה לקבלת השלמות או הבהרות נוספות בקשר למידע שנמסר על ידם וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

המפורט לעיל אינו ממצה את האמור במודעה ובהזמנה ובנספחיה. במקרה של סתירה או אי התאמה בין מודעה זו לבין מסמכי ההזמנה, יגברו הוראות מסמכי ההזמנה.
 
 
לפתיחת הקובץ, לחצו כאן

פניה לקבלת מידע בנוגע לאחסון מרוחק של ספרים
מפורסם בזאת קובץ מענה לשאלות ההבהרה. לפתיחת הקובץ לחצו כאן.