השאלה בין־ספרייתית

  שירות זה מאפשר לפונים

• לשאול ספרים מספריות בארץ באמצעות הספרייה הלאומית
• לשאול ספרים מספריות בחוץ לארץ באמצעות הספרייה הלאומית
• להזמין צילום או סריקה של חומר מתוך אוספי הספרייה הלאומית או מספריות אוניברסיטאיות בארץ

לסטודנטים ולחברי סגל אקדמי באוניברסיטאות בארץ מוצע שירות מקביל דרך המוסד שהם שייכים אליו.
הגבלות
• לכל ספרייה מדיניות השאלה משלה. ככלל, ספריות אינן משאילות ספרים נדירים, כתבי יד, כתבי עת, או ספרי יעץ. 
• החוק לזכויות יוצרים, אוסר לצלם סוגי חומר מסוימים. אין הספרייה רשאית לספק העתק של חומר המוגן על ידי החוק, אלא אם יש בידי המבקש רשות מבעל הזכויות. 
• ספר שמגיע מחוץ לארץ יועמד לרשות המזמין, בתחומי הספרייה הלאומית, 
לתקופה שנקבעה על ידי הספרייה המשאילה. 
 
 
לתשומת לבכם
במשלוח בקשה להזמנה בדואר אלקטרוני, בטופס הזמנה או בפקס, המזמין מצהיר שהוא מתחייב לשלם תמורת השירות ומקבל את תנאי השירות המפורטים באתר. המזמין מחויב בתשלום עם הגעת הספר או הצילומים. לאחר ביצוע ההזמנה אין המזמין יכול לחזור בו ולבטלה. 

 קיצורי דרך