ועדת השיפוט

​ההצעות שיוגשו ייבחנו על ידי ועדת שיפוט מקצועית בינלאומית, הכוללת חמישה אדריכלים – שלושה מחו"ל ושני ישראלים. האדריכלים הישראלים נקבעו על-סמך המלצה של ועדת התחרויות של עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל. בשלב השני יצטרפו לוועדה נציגי הספרייה הלאומית ויד הנדיב והועדה תמנה לכל היותר תשעה חברים. 
  
חברי וועדת השיפוט שלב ב' הם:
 
•​ אדריכלים:​
-​ פרופ' לואיס פרננדז-גליאנו (יו"ר)​
-​ פרופ' רפאל מוניאו​
-​​​ קרייג דייקרס​
-​​ פרופ' אלינער קומיסר-ברזקי​
-​​​ גבי שוורץ​
•​​ נציגי יד הנדיב:​
-​​ לורד רוטשילד​
-​​​ גב' ביאטריס רוזנברג דה רוטשילד​
•​​ נציגי הספרייה הלאומית:​
-​​​ דוד בלומברג​
-​​​ אהרון אברמוביץ​
 
ועדת השיפוט תבחן את התכנון המוצע על-ידי כל אחד מהאדריכלים המשתתפים, לאור חזון התחדשות הספרייה הלאומית, הוראות תקנון התחרות ועקרונות תכנון כלליים. הועדה תשקול בין היתר את המענה לדרישות הפרוגרמה, עמידה בהוראות התב"ע, השראה, מצוינות אדריכלית, פתיחות ונגישות, פונקציונליות ויעילות (בהקמה, בתחזוקה ובעלויות), נוכחות וצניעות, התאמה והשתלבות בסביבה ושמירה על כבוד משכן הכנסת, קיימות (בניה ירוקה), עמידה במסגרת התקציבית, מידת הגמישות לשינויים של התכנון המוצע ועוד. האמור לעיל אינו מהווה רשימה סגורה וסדר ההופעה לא מעיד על חשיבות. העקרונות לעיל נועדו לבטא את אופי השיקולים שינחו את ועדת השיפוט אשר לא תהא מוגבלת בשיקול דעתה, בכל דרך שהיא.
 
התחרות, בנוסף לעיון בתכניות אדריכליות, עוסקת בבחירת אדם עם שאר רוח שיישא על כתפיו את האחריות לבניין שישרת את הספרייה בעידן של התפתחויות טכנולוגיות מהירות ושינויים תכופים באופן צריכת המידע. לפיכך, ועדת השיפוט תהא רשאית להזמין בסיום השלב השני עד שלושה מועמדים מקרב המשתתפים בשלב זה, להציג בפניה את התכניות שהגישו ואת חזונם לפרויקט, ומהם ייבחר אחד. בחירת ועדת השיפוט תובא לאישור דירקטוריון הספרייה הלאומית והמזמין.
 
לאחר הכרזה על האדריכל הזוכה תפורסם התייחסות ועדת השיפוט להצעות שהוגשו בשלב השני.