​​​אמנות הקיטלוג

תיאור והנגשת משאבי מידע הלכה ומעשה
על פי כללי הקיטלוג הבין-לאומיים ונהלי הקיטלוג המקובלים בישראל
 
פרופ' אלחנן אדלר, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
ד"ר רחל קדר,אוניברסיטת בר-אילן
 
מהדורה ראשונית, סתיו 2013