OCLC - WorldCat

 על אודות  OCLC - WorldCat

OCLC - WorldCat​WorldCat הנו קטלוג מאוחד המפרט את אוספיהן של 71,000 ספריות ב-112 מדינות, אשר שייכות לאגודה המשותפת (Online Computer Library Center, OCLC). מאגר זה מאפשר לאתר פריטים הנמצאים בספריות ברחבי העולם, ולבצע השאלות בין-ספרייתיות.