​​

​הכרך הראשון של כתב העת הבין-אוניברסיטאי לתולדות החינוך דור לדור – קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות ראה אור בתשמ"ב / 1982. כתב העת יוצא לאור על ידי בתי הספר, הפקולטה והמחלקה לחינוך בכל אוניברסיטאות מדינת ישראל והארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע"ש אביעזר ילין שבאוניברסיטת תל אביב. במערכת כתב העת שותפים מומחים למחקר העוסק בסוגיות בתולדות החינוך היהודי מנקודת ראות של דיסציפלינות מדעיות שונות: היסטורית, פילוסופית, סוציולוגית ואחרות. הפרופסורים חברי המערכת מייצגים מוסדות אקדמיים אלה: רחל אלבוים-דרור (האוניברסיטה העברית); יעקב עירם (אוניברסיטת בר-אילן); חנן אלכסנדר (ובעבר אדיר כהן; אוניברסיטת חיפה); תמר הורוביץ (ובעבר ולטר אקרמן ז"ל; אוניברסיטת בן-גוריון); שרה גורי-רוזנבליט (האוניברסיטה הפתוחה) – והעורך, בכל השנים מאוניברסיטת תל אביב שבה מתרכזת עבודת המערכת במסגרת בית הספר לחינוך (והקתדרה לחינוך יהודי), יובל דרור (ובעבר שמעון רשף, מייסד כתב העת, ואריה לוי זכרם לברכה). דור לדור רואה אור במתכונת של קובץ מאמרים שנתי או דו-שנתי, וכן קובצי נושא ומונוגרפיות הנדפסים מעת לעת. דור לדור הוא כתב עת שפיט המתפרסם בעברית ובאנגלית.

 

דור לדור

 

 מאמרים מקוונים

jQuery UI Accordion - Collapse content

תשמ"ב, כרך א'

אורמיאן, חיים / פרקים בתולדות בתי-הספר הפולניים-העבריים הציבוריים בפולין בשנים 1918-1939 (ניתוח סוציו-פדאגוגי משווה), עמ' 51-7 לרשומה בקטלוג
כשר, אסא / תמימים וסוערים: סעיף בתולדות הלשון העברית, עמ' 114-52 לרשומה בקטלוג
קרפי, דניאל / יומן מסעותיה של מורה יהודיה מטרייסט לירושלים (תרי"ז - תרכ"ה) [פלורה רנדגר-פרידנברג], עמ' 159-115 לרשומה בקטלוג
רפל, דב / רש"י ובעל ה"אגור" על ההבנה, עמ' 171-160 לרשומה בקטלוג

תשמ"ד, כרך ב'

טל, אוריאל / יהדות ותרבות אירופית בחינוך היהודי במאה הי"ט, עמ' 18-9 לרשומה בקטלוג
כהן, אברהם / יחסם של שלטונות איראן אל המפעל החינוכי של "כל ישראל חברים" בארצם, עמ' 77-25 לרשומה בקטלוג
רינות, משה / מתי נוסדה הסתדרות המורים?, עמ' 80-79 לרשומה בקטלוג

תשמ"ו, כרך ג'

לוי, אריה בן אברהם / המסר הסמוי של ספרי לימוד להוראת עברית במחצית השנייה של המאה ה-19, עמ' 24-7 לרשומה בקטלוג
פירר, רות / בין דיעה לידיעה: ספרי לימוד להיסטוריה של עם ישראל כאמצעים להקניית ערכים ציונים, עמ' 58-23 לרשומה בקטלוג
נאור, מרדכי / השוחים נגד "הזרם": אירוע חריג בקורות זרם העובדים, עמ' 68-59 לרשומה בקטלוג

תש"ן, כרך ד'

סחיק, שאול / בית הספר העברי בצידון 1919-1922 עמ' 55-9 לרשומה בקטלוג
סילברט, יואב / הסתדרות המורים בראשיתה: "מיניסטריון" לחינוך או איגוד מיקצועי?, עמ' 115-57 לרשומה בקטלוג
עירם, יעקב / מטרות החינוך העברי-הלאומי בתקופת העליה הראשונה (תרמ"ב-תרס"ג), עמ' 143-117 לרשומה בקטלוג

תשנ"ב, כרך ה'

Walfish, Barry / Karaite education in the Middle Ages, pp. 1-25 לרשומה בקטלוג
אברון, דב / דמותה החינוכית של תנועת הנוער הדתית-לאומית בפולין בין שתי מלחמות עולם, עמ' 49-7 לרשומה בקטלוג
גרינפלד, יצחק / בית הספר העברי באדיס אבבה בתחילת הכיבוש האיטלקי (1937-1936), עמ' 83-51 לרשומה בקטלוג
דרור, יובל / הצופיות, תנועות הנוער ופעולות אחרות מחוץ לבית-הספר בחינוך העברי בתש"ה: הפוליטיקה היישובית ומסגרות הנוער העברי בתקופת המנדט, עמ' 108-85 לרשומה בקטלוג
פרישטיק, מרדכי / ענישה גופנית של ילדים כאמצעי חינוכי בהיסטוריה היהודית, עמ' 134-109 לרשומה בקטלוג
שש, מאיר / ק"ו שנות פעילותו של בית-ספר יהודי בגלות הגר, עמ' 154-135 לרשומה בקטלוג

תשנ"ד, כרך ו'

דרור, יובל / החינוך החברתי-ערכי בזרם העובדים בתקופת המנדט הבריטי (1948-1921): מעבר לחינוך עכשווי לרשומה בקטלוג

תשנ"ד, כרך ז'

לוי, אריה בן אברהם / שמונה עשרה שנים של מבחן סקר כיתה ח :קורותיו, השפעתו וגורמים שתרמו לביטולו לרשומה בקטלוג

תשנ"ה, כרך ח'

רפל, דב / ביבליוגרפיה של ספרי לימוד יהודיים (רמ"ח-תרע"ח), עמ' ה-כסז לרשומה בקטלוג
Rappel, Dov / Bibliography of Jewish textbooks (1488-1918) pp. 5-144 לרשומה בקטלוג

תשנ"ה, כרך ט'

דרור, יובל / י"החינוך לקואופרציה" במעבר מיישוב למדינה - ההגות וכשלון המעשה, עמ' 26-7 לרשומה בקטלוג
זדוף, אפרים / החינוך הכללי והיהודי במושבות החקלאיות היהודיות בארגנטינה ובארץ-ישראל בסוף המאה התשע-עשרה, עמ' 43-27 לרשומה בקטלוג
טאוב, דוד בן יעקב / אירלנד כמודל לחינוך יהודי בקהילות קטנות בעולם, עמ' 59-45 לרשומה בקטלוג
כרמי, שלמה / עמדותיהם ותפיסותיהם של הגרי"ח זוננפלד ושל הראי"ה קוק בשאלת תחיית הלשון העברית והנהגתה כשפת הוראה, עמ' 114-61 לרשומה בקטלוג
פינגולד, בן-עמי / מצב המורה, מאת משה נויבאואר, עמ' 122-115 לרשומה בקטלוג
שינר, יואל / ויזואליות ופדגוגיה: דרך חייו של מחנך יהודי במחצית השניה של המאה ה- 19 בהונגריה, עמ' 144-123 לרשומה בקטלוג
שרמר, עודד / למקורותיה של אסטרטגיה פדגוגית אחת בחינוך דתי, עמ' 182-145 לרשומה בקטלוג

תשנ"ו כרך י'

בן-חורין, צביה / מוסד עברי-לאומי במערב לונדון (1910-1930), עמ' 42-7 לרשומה בקטלוג
לוי, אריה בן אברהם / ישראל זינגר (1828-1905): מורה, מחנך והוגה דעות בשאטורליא-אויהל, הונגריה, עמ' 96-67 לרשומה בקטלוג
לנג, יוסף / המאבקים על דמותם של בתי הספר הלאומיים והשתקפותם בדיוני אספות המורים, תרנ"ב-תרנ"ו, עמ' 156-97 לרשומה בקטלוג
פלקאי, לסלו / בית הספר התיכון היהודי בבודפשט מ-1919 עד ימינו אנו, עמ' 164-157 לרשומה בקטלוג

תשנ"ז, כרך י"א

דרור, יובל / בית הספר האוניברסיטאי - בין האקדמיה לשדה :התהוותו של בית הספר לחינוך באוניברסיטת חיפה, תשכ"ד-תשמ"ג לרשומה בקטלוג

תשנ"ח, כרך י"ב

כפכפי, איל / כשתילי זיתים - שיטת התהליכים: משנתו החינוכית של מרדכי סגל ויישומה בבתי-הספר של הקיבוץ המאוחד לרשומה בקטלוג

תשנ"ט, כרך י"ג

קרניאלי, מירה / בנים חורגים בישוב: מאה שנות ציונות - סיפור העליה והקליטה התרבותית, החברתית והחינוכית של קבוצת עולים מכורדיסטן לרשומה בקטלוג

תשנ"ט, כרך י"ד

סיטון, שושנה / חינוך ברוח המולדת: התכנית החינוכית של מועצת המורים למען הקק"ל: (1953-1925) לרשומה בקטלוג

תשנ"ט, כרך ט"ו

הורביץ, תמר רות / סיפורו של בית הספר פרנקל: ראשיתה של התנועה החינוכית תל"י לרשומה בקטלוג
Perjes, István / Jewish primary schools in Hungary until 1944, the year of the Holocaust of Hungarian Jewry, pp. 100-106 לרשומה בקטלוג

תשס, כרך ט"ז

אדן, שבח / חברות הילדים הראשונות בארץ ישראל ומקורות יניקתן, עמ' 24-7 לרשומה בקטלוג
דרור, יובל / חינוך חברתי-ערכי כמסגרת מושגית למחקר אינדוקטיבי של תולדות החינוך הציוני, עמ' 45-25 לרשומה בקטלוג
טאוב, דוד בן יעקב / פרופיל התלמיד בחינוך הממלכתי-דתי, עמ' 56-47 לרשומה בקטלוג
לוי, אריה בן אברהם / בית-הספר האזרחי היהודי בעיר וואץ בשנים 1943-1938, עמ' 78-57 לרשומה בקטלוג
סיטון, שושנה / מועצת המורים למען הקרן הקיימת לישראל כמעצבת תרבות לאומית עממית, עמ' 99-85 לרשומה בקטלוג
Klein, Joel T. / Bialik Hebrew Day School, Metropolitan Toronto, Ontario, Canada, pp. 121-140 לרשומה בקטלוג

תשס"א, כרך י"ז

רייכל, נירית / ספרי הקריאה - סוכני השכלה של "דור הבנים" בראשית החינוך העברי (1935-1890), עמ' 70-7 לרשומה בקטלוג
טאוב, דוד בן יעקב / פיטורי מורים: המשפט העברי בהשוואה למערכת החינוך של מדינת ישראל, עמ' 92-71 לרשומה בקטלוג
דרור, יובל / ביבליוגרפיה עברית: חקר תולדות החינוך העברי בישראל, עמ' 113-93; לב (תשסח) 268-225 לרשומה בקטלוג

תשס"ב, כרך י"ט

לוי, אריה בן אברהם / ספרי הלימוד להוראת הזמירות היהודיות בלימודי הדת היהודיים בבתי-ספר בהונגריה, עמ' 28-7 לרשומה בקטלוג
רפל, דב / הטייטש: בין תרבות לחינוך, עמ' 50-13 לרשומה בקטלוג
רייכל, נירית / אמונת המורה העברי בכוחו לעצב 'יהודי-חדש' בארץ-ישראל (1914-1882), עמ' 50-29 לרשומה בקטלוג
שחורי-רובין, צפורה / גננות עבריות בתקופת העלייה הראשונה והשנייה, עמ' 194-115 לרשומה בקטלוג
תדמור-שמעוני, טלי / גולה ותפוצה בתמונת העבר: תוכנית הלימודים "ידע העם", עמ' 213-195 לרשומה בקטלוג
דרור, יובל / מקורות לתולדות החינוך בישראל והשלכותיהם לימינו, עמ' 218-215 לרשומה בקטלוג

תשס"ב, כרך כ'

לסלו פלקאי / בתי ספר יהודיים בהונגריה לרשומה בקטלוג

תשס"ג, כרך כ"א

בר אל, עדינה / כשאגדל אעלה לארץ ישראל --- :רשת תרבות בפולין ועיתוניה לילדים לרשומה בקטלוג

תשס"ג, כרך כ"ב

לוי, אריה בן אברהם / ספרים שחוברו בהונגריה ללימוד הדת היהודית מסוף המאה ה-18 ועד 1950, עמ' 184, IV ע' לרשומה בקטלוג

תשס"ג, כרך כ"ג

בר אל, עדינה / החינוך החילוני ביידיש בתחילת המאה ה-20 ומקומו בהתפתחות ספרות הילדים ביידיש, עמ' 16-7 לרשומה בקטלוג
גליק, שמואל / ספרות השו"ת ותרומתה לחקר תולדות החינוך היהודי, עמ' 29-17 לרשומה בקטלוג
גרינפלד, יצחק / הדבתרה והחינוך בקרב יהדות אתיופיה, עד בואו של ד"ר פייטלוביץ', עמ' 53-31 לרשומה בקטלוג
טאוב, דוד בן יעקב / מעמד הרבנות הראשית כפוסקת בענייני חינוך, עמ' 71-55 לרשומה בקטלוג
לנג, יוסף / המשבר בחינוך ברחובות בשנים תרס"ג-תרס"ה: מפנקסו של יצחק כהן מורה בתלמוד-תורה ברחובות, עמ' 121-73 לרשומה בקטלוג
צמרת, צבי / משה גליקסון ושאיפתו ליצור "חינוך אחיד" בארץ-ישראל, עמ' 138-123 לרשומה בקטלוג
רפל, דב / תעודות היסטוריות: ספרי לימוד כתעודות היסטוריות, עמ' 148-139 לרשומה בקטלוג
שחורי-רובין, צפורה / גני-הילדים במעברות: כור ההיתוך של ילדי ישראל, עמ' 198-149 לרשומה בקטלוג
שילוח, נעמי / הציונים הכללים והחינוך העברי בארץ-ישראל בשנות ה-30, עמ' 207-199 לרשומה בקטלוג
דרור, יובל / "צריך עיון" בחינוך היהודי ובתולדותיו, עמ' 211-209 לרשומה בקטלוג

תשס"ד, כרך כ"ד

בוניטוב, דבי / שפרירים - בית-ספר לחינוך מיוחד בקהילה קיבוצית, עמ' 37-11 לרשומה בקטלוג
גליק, שמואל / מ"פדגוגיום" לאוניברסיטה ללימודי יהדות: הונגריה (1990-2003), עמ' 54-39 לרשומה בקטלוג
הרמן, אשר / סקר מוסדות החינוך היסודי לקראת החלת חוק חינוך ממלכתי תשי"ג 1953, עמ' 68-55 לרשומה בקטלוג
רוזנברג-פרידמן, לילך / האולפנא הראשונה של בני עקיבא בתקופת היישוב, עמ' 90-69 לרשומה בקטלוג
רייכל, נירית / החינוך החברתי כגורם מגשר בין פערים אידיאולוגיים בעיצוב דיוקן הבוגר הרצוי: סיפורן של הגימנסיות העבריות הראשונות, עמ' 124-91 לרשומה בקטלוג
שחורי-רובין, צפורה / פסיעות ראשונות בהכשרת מורים בנגב, עמ' 148-125 לרשומה בקטלוג
יצחקי, שלמה / המתח בין חינוך מגמתי לחינוך חופשי במערכת החינוך של הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, עמ' 168-161 לרשומה בקטלוג
דרור, יובל / "הדסה" לבריאות וחינוך העם, עמ' 169-171 לרשומה בקטלוג

תשס"ה, כרך כ"ה

זלטנרייך, יאיר / יומן - מחנך - אדם: השתקפות עולמו של מורה גלילי ביומניו האישיים, עמ' 27-7 לרשומה בקטלוג
לנג, יוסף / פרק סוער בתולדות החינוך בפתח תקוה - תרס"ד-תרס"ט (1904-1909), עמ' 82-29 לרשומה בקטלוג
נידרלנד, דורון / מפרנקפורט לירושלים: דרכו המיוחדת של בית-ספר "חורב" בחינוך הדתי בארץ-ישראל, עמ' 124-83 לרשומה בקטלוג
שחורי-רובין, צפורה / מביניהם - אליהם: מפעל המחוננים מטעם מפעלי הטיפוח לקראת מקצוע ההוראה, עמ' 157-125 לרשומה בקטלוג
Raiskin, Shlomy / "The 70 good years", pp. 158-172 לרשומה בקטלוג
פארן, ירח / בתי-הספר במושבות הגליל התחתון - סג'רה, יבנאל, מסחה (כפר תבור), מלחמיה (מנחמיה) - מהקמתם עד כיבוש ארץ-ישראל על-ידי הבריטים (1918), עמ' 208-173 לרשומה בקטלוג
דרור, יובל / אוריינות בהוראת ההיסטוריה וקשריה לתולדות החינוך, עמ' 212-209 לרשומה בקטלוג

תשס"ו, כרך כ"ו

אריה-ספיר, נילי / עיצובם של תרבות וחינוך עירוניים: סיפורי טקסים וחגיגות בתל-אביב בשנותיה הראשונות לרשומה בקטלוג

תשס"ו, כרך כ"ז

אחיעזר, גולדה / "ספר אילון מורה": קתכיסיס לחינוך קראי מהמאה השמונה עשרה, עמ' 38-7 לרשומה בקטלוג
בן-ישראל, טליה / הטיול כמרכיב של תרבות הגוף בחינוך העברי, 1887-1937, עמ' 45-39 לרשומה בקטלוג
לנג, יוסף / מלחמת השפות בפתח תקוה: המאבק בין "העזרתים-המתיוונים" ל"ציוניסטים", עמ' 78-47 לרשומה בקטלוג
מיכאלי, ניר / מחנך פרוגרסיבי בגימנסיה אריסטוקרטית: מפעלו החינוכי של ד"ר ברוך בן יהודה, עמ' 120-79 לרשומה בקטלוג
רייכל, נירית, מתוכניות פרטניות לתוכנית לימודים כללית: ההשכלה הכללית ההומניסטית בתוכניות הלימודים הראשונות של בית-הספר העברי בארץ ישראל (1882-1907), עמ' 154-121 לרשומה בקטלוג
שחורי-רובין, צפורה / רוזה יפה: מורה ברוסיה, מנהלת בית-ספר ביפו, איכרה ביבנאל, עמ' 200-155 לרשומה בקטלוג
שטיינהרדט, מירי / החינוך הפרוגרסיבי והתגלמותו בחינוך האמנותי בישראל, עמ' 221-201 לרשומה בקטלוג
שין, עדה / מניצולים לאזרחים בוני אומה: על ההכשרה המקצועית במחנות העקורים בגרמניה, עמ' 250-223 לרשומה בקטלוג
רוכלי, אברהם / לימודי התואר השני במכללות לחינוך, עמ' 264-251 לרשומה בקטלוג
Raiskin, Shlomy / The 1970 survey of the Providence Hebrew Day School, pp. 282-266 לרשומה בקטלוג
דרור, יובל / גננת עלומה, מן הגננות הראשונות בארץ-ישראל, עמ' 284-283 לרשומה בקטלוג
דרור, יובל / בין מסורת לחידוש - המבט החינוכי חברתי., עמ' 287-285 לרשומה בקטלוג
דרור, יובל / מחבר היסטורי על הסוגה החינוכית של עיתוני ילדים, עמ' 292-291 לרשומה בקטלוג

תשס"ז, כרך כ"ח

שגריר, לאה / תכניות לימודים בהכשרה להוראה בזיקה לשינויים בחברה הישראלית לרשומה בקטלוג

תשס"ז, כרך כ"ט

טאוב, דוד בן יעקב / בין ממלכתיות לייחודיות :עימותים ושורשיהם בחינוך הדתי לאומי לרשומה בקטלוג

תשס"ז , כרך ל'

שטיינהרדט, מירי / מגמות בהוראת הציור והאמנות בבתי-הספר העבריים בארץ ישראל ובמדינת ישראל 1906-1996 והשתקפותן בתכניות הלימודים לרשומה בקטלוג

תשס"ז, כרך ל"א

יונאי, יוסף / מתווה לחינוך במדינה העברית, עמ' 96-11 לרשומה בקטלוג
תדמור-שמעוני, טלי / המורים העולים כסוכני קליטה, עמ' 116-97 לרשומה בקטלוג
פלדמן, ענת / אתניות, פוליטיקה וחינוך: עשור ראשון לחינוך העצמאי 1963-1953, עמ' 150-117 לרשומה בקטלוג
קליבנסקי, חגית / החינוך הבלתי-פורמלי ולשכת הנוער במעבר מחברה יישובית למדינה, עמ' 186-151 לרשומה בקטלוג
שחורי-רובין, צפורה / אריה סימון: איש החזון והמעש - מייסד מערכת החינוך בנגב, עמ' 225-187 לרשומה בקטלוג
זגן, עמרי / מקראות ישראל ככלי חינוכי מעצב, עמ' 242-227 לרשומה בקטלוג
שטיינהרדט, מירי / מטרות החינוך בתקופת העלייה ההמונית וביטויהן בהוראת הציור, עמ' 252-243 לרשומה בקטלוג
דרור, יובל / החינוך כחלק מהחברה האזרחית במלחמת העצמאות, עמ' 256-253 לרשומה בקטלוג

תשס"ח, כרך ל"ב

Raiskin, Shlomy / Pioneering efforts at preparing mentally challenged children for "Bar-Mitzvah" in the 1950's, pp. VII-XIX לרשומה בקטלוג
בן-ישראל, טליה / בין "ספורט טהור" ל"ספורט שימושי": תרבות הגוף וההגנה העברית בארץ ישראל לפני קום המדינה, עמ' 20-7 לרשומה בקטלוג
בר טל, דניאל / חינוך לדמוקרטיה והשפעתו של עמדות הנוער, עמ' 44-21 לרשומה בקטלוג
זלטנרייך, יאיר / שבעתי די צרות ועוול: מטולה כאספקלריה למנהלי בתי-הספר במושבות יק"א בגליל, עמ' 66-45 לרשומה בקטלוג
זליקובסקי, דנה / מרטין בובר והשכלת-העם: רעיון בית-הספר הגבוה לעם והגשמתו בבית-המדרש למורי-עם בירושלים, עמ' 90-67 לרשומה בקטלוג
לרון, דינה / המחלקה לחינוך בחטיבה האוניברסיטאית של סמינר אורנים (1971-2001): גיבוש תפיסת ההכשרה להוראה במבט היסטורי, עמ' 116-91 לרשומה בקטלוג
רייכל, נירית / מביניהם - החינוך המקצועי בישראל: בין מוצהר לנסתר, עמ' 164-117 לרשומה בקטלוג
רם, יצחק / תרבות הגוף בחזון הציוני, עמ' 184-165 לרשומה בקטלוג
שי, עודד / בית נכות פדגוגי בירושלים: חידוש חינוכי של מרכז הסתדרות המורים בראשית המאה העשרים, עמ' 204-185 לרשומה בקטלוג
שכטר, אשר / העדה החסידית כמודל חינוכי, עמ' 224-205 לרשומה בקטלוג
דרור, יובל / ההקשר ההיסטורי חינוכי של ספרות ילדים, עמ' 271-269 לרשומה בקטלוג
דרור, יובל / מסגרות החינוך לתלמידים ליקויי שמיעה בישראל, עמ' 273-271 לרשומה בקטלוג

תשס"ח, כרך ל"ג

שנר, משה / ארץ התקווה: עיון מחודש בשאלת ארץ ישראל בעיני רוחו של יאנוש קורצ'אק, עמ' 37-15 לרשומה בקטלוג
שנר, טלי, / ביקורי יאנוש קורצ'אק בארץ ישראל בשנים 1934 ו-1936, עמ' 64-38 לרשומה בקטלוג
ברקוביץ, איריס / המרחב העירוני של ורשה במלחמת העולם השנייה מנקודת מבטו של יאנוש קורצ'אק, עמ' 86-65 לרשומה בקטלוג
בר אל, עדינה / עיתון בית-הספר על פי משנתו של יאנוש קורצ'אק וסקירת עיתוני בתי-ספר יהודיים בפולין, עמ' 100-87 לרשומה בקטלוג
שנר, טלי / מארינה פאלסקה, בית היתומים "נאש דום", והקשרים עם בית היתומים של קורצ'אק בקרוכמלנה, עמ' 116-101 לרשומה בקטלוג
דורון, שלומי / הצגת "הדואר" של טאגור בבית היתומים של קורצ'אק, עמ' 134-117 לרשומה בקטלוג
Engel, Liba / A case study, pp. 192-161 לרשומה בקטלוג
דרור, יובל / חדשנותו של יאנוש קורצ'אק, חינוכאי שהקדים במעשה את ההלכות החינוכיות בנות זמננו, עמ' 160-135 לרשומה בקטלוג
פרידמן בן-שלום / סטפה וילצ'ינסקה המחנכת, עמ' 204-193 לרשומה בקטלוג
קויפמן, תמי / נשים וזיכרון - סטפה וילצ'ינסקה, עמ' 220-205 לרשומה בקטלוג
דרור, יובל / יאנוש קורצ'ק ויוסף קרליבך, עמ' 224-221 לרשומה בקטלוג

תשס"ט, כרך ל"ד

אלעזר-הלוי, דנה / רוחות לאומיות ותפיסות מיליטריסטיות בלימודי הערבית בישראל, עמ' 23-7 לרשומה בקטלוג
שטיינהרדט, מירי / תרומת ה"יקים" בהעברת גישה חדשה להוראת האמנות בבתי ספר בארץ, עמ' 50-33 לרשומה בקטלוג
שטין, אסף / מגמות בדת הלאום ו"דור היהדות החילונית" במערכת החינוך של תל אביב-יפו, עמ' 68-51 לרשומה בקטלוג
שחורי-רובין, צפורה / בריאות ונופש בצפת: מעון-הבראה להצלת תלמידי יסוד המעלה ומשמר הירדן מאימי הקדחת, עמ' 100-69 לרשומה בקטלוג
אופלטקה, יזהר / מנהיגותו הפדגוגית והמוסרית של יהודה ענתבי, מחנך במושבות הגליל בתחילת המאה העשרים, עמ' 127-101 לרשומה בקטלוג
פורמן, ברוך / ספורט במחנות המעפילים בקפריסין, עמ' 142-129 לרשומה בקטלוג
רוזנברג, אביעד יאיר / ישיבת פרשבורג כאב-טיפוס לתולדות הישיבות באירופה בראשית המאה התשע-עשרה, עמ' 178-143 לרשומה בקטלוג
בר אל, עדינה / בית ספרנו הוא הפינה המאירה ביותר בעיירה שלנו: הווי בבתי הספר ביידיש בפולין, עמ' 194-179 לרשומה בקטלוג
אמיד, יעקב / תעודה לתולדותיו של תלמוד תורה "שערי תורה" ביפו, עמ' 209-195 לרשומה בקטלוג
גלר, יעקב בן אליעזר / בתי מדרש וסמינרים למורים ולגננות ב"רומניה הגדולה" בין שתי מלחמות העולם עמ' 234-211 לרשומה בקטלוג
דרור, יובל / הנעורים במחקר היסטורי-חינוכי חדשני עמ' 239-241 לרשומה בקטלוג
דרור, יובל / סיפורם של מערכת החינוך היישובית והישראלית ושל החינוך המקצועי והבלתי-פורמלי, עמ' 244-242 לרשומה בקטלוג
דרור, יובל / מצוינות בית-ספרית שמחקרה לוקה בחוסרים היסטוריים, עמ' 248-245 לרשומה בקטלוג
צבר-בן יהושע, נעמה / היהדות היא של כולנו, עמ' 254-249 לרשומה בקטלוג

תשע, כרך ל"ה

דקל, נאוה / חינוך ומסגרות חינוכיות במושבות היהודיות והטמפלריות הכפריות בשלהי התקופה העותמאנית, עמ' 24-7 לרשומה בקטלוג
לנג, יוסף / אוניברסיטה או "ישיבה כביבנה": הערות והארות לתולדות החנוך בגדרה (תרנ"ג-תרע"ט), עמ' 62-25 לרשומה בקטלוג
קליבנסקי, חגית / התחלות בתל אביב: יוזמות חינוכיות-חברתיות בתקופת המנדט, עמ' 96-62 לרשומה בקטלוג
גיל, עידית / הנהגה יהודית בשואה בהוראת היסטוריה בבתי הספר התיכוניים בישראל, עמ' 176-149 לרשומה בקטלוג
שחורי-רובין, צפורה / בית הספר לנגינה "שולמית": ראשית החינוך המוזיקלי בארץ ישראל, עמ' 148-97 לרשומה בקטלוג
רייכל, נירית / נושאים הנדונים בארגוני המורים: דפדוף במאמרי המערכת של "הד החינוך" ו"קשר עין" (2003-1980), עמ' 215-177 לרשומה בקטלוג
דרור, יובל / ממדים בהיסטוריוגרפיה של החינוך: בית הספר לחינוך של אוניברסיטת חיפה (תשכ"ד-תשמ"ג) כדוגמה, עמ' 242-217 לרשומה בקטלוג
כהן, אברהם / נפתולי הצנטרליזציה במערכת החינוכית של "כל ישראל חברים" באיראן, עמ' 274-243 לרשומה בקטלוג
גלר, יעקב בן אליעזר / ישיבה תיכונית ראשונה ביאסי בשנים תרפ"ז-תש"א (1941-1927), עמ' 284-275 לרשומה בקטלוג
דרור, יובל / זיכרון וחינוך בהנצחת השואה במוזיאונים בישראל ובעולם, עמ' 287-285 לרשומה בקטלוג
דרור, יובל / ההלכה ותולדות החינוך, עמ' 289-288 לרשומה בקטלוג
דרור, יובל / ארגון המורים העל יסודיים, עמ' 292-290 לרשומה בקטלוג
דרור, יובל / אמיל, רוסו והחינוך, עמ' 298-293 לרשומה בקטלוג
תדמור-שמעוני, טלי / חינוך לאומי וכינון מדינה נוסח העלייה ההמונית, עמ' 301-299 לרשומה בקטלוג

תשע"א, כרך ל"ו

עורכות - יעל דר, טל קוגמן, יהודית שטיימן / ילדים בראש המחנה: ילדות ונעורים בעתות משבר ותמורה חברתית לרשומה בקטלוג
שביט, זהר / ילדים כנושאי מהפכת הדיבור העברי עמ' 38-15 לרשומה בקטלוג
אבן זהר, בשמת / שיתוף הילדים ביוזמה העברית בשנים 1905-1880, עמ' 69-39 לרשומה בקטלוג
שטיימן, יהודית / מורים כיזמי תרבות - מקרה מבחן: מורי בית הספר לבנות ביפו בראשית המאה ה-20, עמ' 124-71 לרשומה בקטלוג
קוגמן, טל / ילדי העתיד: השכלה יהודית, נאורות גרמניה ומה שביניהן, עמ' 160-125 לרשומה בקטלוג
חלמיש, אביבה / מרד הנעורים של "השומר הצעיר" (1948-1911), עמ' 189-163 לרשומה בקטלוג
לבנת, חנה / בפלסטינה כל ילד רוקד הורה בגיל ובשירה!: הספרות הציונית לילדים יהודים בגרמניה הנאצית, עמ' 230-191 לרשומה בקטלוג
דר, יעל / רטוריקת הקטסטרופה בעיתוני הילדים: העברה בין-דורית של תודעת השואה ב"תקופת ההמתנה", 1967, עמ' 288-265 לרשומה בקטלוג
טף-סקר, יעל / ייצוגי שכול ופחד בספרות הילדים הישראלית לפני מלחמת יום הכיפורים ואחריה, עמ' 288-265 לרשומה בקטלוג
שיכמנטר, רימה / תיבת הדואר שלנו: קולם של הילדים במכתבי קוראים בעיתונות הילדים בשנות החמישים, עמ' 346-321 לרשומה בקטלוג

2011, כרך ל"ז

Cohen, Erik / The educational shaliach 1939-2009 :a socio-history of a unique project in formal and informal Jewish education לרשומה בקטלוג

תשע"א, כרך ל"ח

גלבוע, שולה / בין שתי נקודות: כרמל קולג', פאבליק סקול יהודי על גדות התמזה לרשומה בקטלוג

תשע"א, כרך ל"ט

לנג, יוסף / בית הספר "החקלאי" של ד"ר פיקהולץ בפתח תקוה, 1912-1925, עמ' 44-7 לרשומה בקטלוג
שטיינהרדט, מירי / הוראת הציור בתקופת היישוב: צבי גולדין - משלב מסורת וחידוש, עמ' 74-45 לרשומה בקטלוג
גיל-רונן, איילת / המחנך כסופר, הסופר כמחנך: ספרות הילדים של אליעזר שמאלי, עמ' 96-75 לרשומה בקטלוג
דרור, יובל / תולדות החינוך העברי ה"פרטי"-המגזרי וה"מעין-ציבורי" בתקופת היישוב, עמ' 90-77 לרשומה בקטלוג
לייבל, ראובן / בית הספר "אחדות" בקריית מוצקין, 1935-1958, עמ' 125-97 לרשומה בקטלוג
לוין, יהודה / חינוך הדור הצעיר במושבות יק"א בארגנטינה עד למלחמת העולם הראשונה, עמ' 202-197 לרשומה בקטלוג
וולפמן, יפה / כפר ילדים בגבעת המורה: תורת חינוך שיצאה מציון, עמ' 217-203 לרשומה בקטלוג
בר אל, עדינה / התלמידה ברכה לוין והמורה מיכאל הנדל: מיומנה של נערה יהודיה בפולין, עמ' 231-219 לרשומה בקטלוג
גלר, יעקב בן אליעזר / חברה בתמונות מאת אולריקה פילארצ'יק, עמ' 255-233 לרשומה בקטלוג
רוזנוב, אליהו / מערכת החינוך העברי ברומניה בשנים 1949-1940: בימי השואה ועד ביטולה על ידי השלטון הקומוניסטי, עמ' 265-257 לרשומה בקטלוג
דרור, יובל / תרבות הגוף בתרבות ובחינוך בארץ ישראל, עמ' 268-266 לרשומה בקטלוג
דרור, יובל / חינוך לאומי מגויס במדינה חדשה, עמ' 271-269 לרשומה בקטלוג
דרור, יובל / מבט היסטורי ולאומי על שמונה עשרה שנות נעל"ה, עמ' 274-272 לרשומה בקטלוג
דרור, יובל / מורה רנה ותלמידיה העולים - מבט אחר על שנות החמישים במדינת ישראל, עמ' 278-275 לרשומה בקטלוג
דרור, יובל / הבדל בין זיכרון להנצחה בכלל, ובאשר לשואה בפרט, עמ' 281-279 לרשומה בקטלוג
דרור, יובל / מקומי, מקומנו, עמ' 284-282 לרשומה בקטלוג

תשע"ב, כרך מ'

שנר, משה / יאנוש קורצ'אק ויצחק קצנלסון: שני מחנכים בתהומות ההיסטוריה לרשומה בקטלוג

תשע"ב, כרך מ"א

דוד, אוהד / פסלי פניה של אמה: זהות יהודית-ישראלית במקראות המאה העשרים לרשומה בקטלוג

תשע"ב, כרך מ"ב

מדרשי, נעמי / סמינר לוינסקי: סיפורו של הסמינר העברי הראשון לרשומה בקטלוג

תשע"ג, כרך מ"ג

ינקלביץ, אסתר / היה שלום מר פיאט: נתן פיאט ובית הספר החקלאי כדורי הר תבור: 1959-1937 לרשומה בקטלוג

תשע"ג, כרך מ"ד

גרוס, זהבית / הכלים הקונספטואליים העומדים לרשותו של חוקר החינוך הדתי, עמ' 35-17 לרשומה בקטלוג
גליק, שמואל / ממחקר היסטורי למחקר פילוסופי הלכתי-חינוכי: שיקולים אידאולוגיים-חינוכיים בתשובותיהם של פוסקים בעת החדשה, עמ' 61-36 לרשומה בקטלוג
גרוס, זהבית / התפקיד ההיסטורי-חינוכי של חוקר החינוך הדתי: כתביו של פרופ' מרדכי (מוטי) בר-לב, עמ' 126-83 לרשומה בקטלוג
רוס, ניחם / וישן מפני חדש אל תוציאו: החינוך המסורתי הישן וחינוך חדש למסורת במשנתו של פנחס שיפמן (בן סירה), עמ' 157-125 לרשומה בקטלוג
לוין, אריאל / תרומתו של הרב שאול ישראלי לקורפוס הקוריקולרי במחשבת ישראל, עמ' 188-156 רשומה בקטלוג
טאוב, אליאב / מאידאולוגיה לפרקטיקה: תמורות בדגם ההסדרה בחינוך העצמאי החרדי, עמ' 212-191 לרשומה בקטלוג
שוורץ, דב / על הקיצוניות הציונית הדתית: חינוך ואידאולוגיה, עמ' 269-213 לרשומה בקטלוג
כץ, מלכה / דת, עדה וחינוך בימי היישוב: ספרדים, בני עדות המזרח ותימנים בזרם החינוך של "המזרחי" בימי הבית הלאומי, עמ' 269-213 לרשומה בקטלוג
ספראי, עמוס / החינוך לאמנות במערכת החינוך הממלכתי דתי, עמ' 294-286 לרשומה בקטלוג
שטינברגר, פנינה / חשבנו על תכנית בתוך האווירה של ארץ ישראל: "אהל יעקב" - רשת גני ילדים ומעונות יום דתית-ציונית בארץ ישראל, 1933-1978, עמ' 325-289 לרשומה בקטלוג
זלטנרייך, יאיר / מבצרו של האיכר מול המודרנה: החדר במושבה הגלילית בשלהי התקופה העות'מאנית, עמ' 350-326 לרשומה בקטלוג
וייס, מנוחה / חינוך בעידן הקולוניאליזם: בית הספר לבנות ע"ש אוולינה דה רוטשילד בירושלים, 1923-1948, עמ' 379-351 לרשומה בקטלוג
נידרלנד, דורון / בין קודש לחול - הבדלה או שילוב?: מ"בית המדרש למורים המזרחי" ל"מכללת ליפשיץ" - חזון ומעשה, עמ' 407-380 לרשומה בקטלוג
גליקסברג, שלמה א. / כי ממנה ישובו לצאת כוכבי-אורה להאיר את כל ישובנו: ישיבת "שערי ציון" בירושלים בנשיאות הרב בצמ"ח עוזיאל (ת"ש-תשט"ו), עמ' 432-408 לרשומה בקטלוג
גפני, ראובן / סידורי תפילה ובתי כנסת חינוכיים בארץ ישראל בתקופת המנדט, עמ' 465-433 לרשומה בקטלוג
רוזנסון, ישראל / תפארת בחורים - "חברה" מסורתית או תנועת נוער?, עמ' 487-466 לרשומה בקטלוג
דרור, יובל / החדר - ספר יעץ אנציקלופדי, עמ' 494-491 לרשומה בקטלוג
דרור, יובל / מחקר רב תחומי על חינוך ודת, עמ' 500-495 לרשומה בקטלוג
דרור, יובל / אוניברסיטת בר-אילן ותולדות החינוך הגבוה בישראל בכלל, עמ' 506-501 לרשומה בקטלוג

תשע"ג, כרך מ"ה

דגן, מתתיהו / סגירת פערים במערכת החינוך: תפיסה חלופית לרשומה בקטלוג

תשע"ג, כרך מ"ו

אבידן, אביבה / אלחנן לייב לוינסקי, בן זמנו ומקומו, עמ' 43-13 לרשומה בקטלוג
שיניאק, רפי / אלחנן לייב לוינסקי, יהודי חדש ורב סתירות, עמ' 58-44 לרשומה בקטלוג
אלקד-להמן, אילנה / נחוץ היה לי להיות בארץ העברים: מבט ספרותי וחינוכי על האוטופיה של לוינסקי, עמ' 84-59 לרשומה בקטלוג
חיטין-משיח, רחל / העברית באוטופיה "מסע לארץ ישראל בשנת ת"ת לאלף הששי" לאלחנן ליב לוינסקי, עמ' 97-85 לרשומה בקטלוג
אבידן, אביבה / מסגנון מנהיגותם ודרך ניהולם של ד"ר ניסן טורוב וד"ר יצחק אפשטיין את בית המדרש למורות ע"ש לוינסקי ביפו בשנים 1923-1912, עמ' 124-99 לרשומה בקטלוג
שטיינהרדט, מירי / אברהם אלדמע: המורה הראשון לציור בארץ ישראל בגימנסיה "הרצליה" ובסמינר לוינסקי, עמ' 159-125 לרשומה בקטלוג
רייכל, נירית / מפנימייה חקלאית אליטיסטית לכפר נוער חקלאי-טכנולוגי: סיפורו של בית ספר כדורי 1934-2001, עמ' 202-161 לרשומה בקטלוג
זליקובסקי, דנה / היסטוריה מוסדית: מכללת יהודה ושומרון באריאל (2007-1982) - ממכללה לאוניברסיטה, עמ' 237-203 לרשומה בקטלוג
זמיר, שרה / ממדיניות כור ההיתוך למדיניות רב-תרבותית?: נרטיב המזרחי במקראות לספרות "אלומות", 1966-1958 ומקראות "פשוט ספרות", 2001-2000, עמ' 252-239 לרשומה בקטלוג
תאומים-פרנקל, כפיר / כיצד מוצגת ההיסטוריה הגרמנית עד שנת 1939 בתכניות הלימודים ובספרי הלימוד להיסטוריה לחטיבה העליונה בשנים 2008-1952, עמ' 291-253 לרשומה בקטלוג
שטרן, מנחם / משה דוד שו"ב וישראל בלקינד: חלוצי הפצת השפה העברית, עמ' 328-293 לרשומה בקטלוג
לנג, יוסף / פרשייה עגומה מימי "מלחמת השפות": סיפורן של האחיות שרה ומרים הנקין, עמ' 348-329 לרשומה בקטלוג
מרכוס, רות / יובל כפול לבוגרי המחזור הראשון של גימנסיה "תרבות" בגרודנה בשנת תר"ץ (1930)‏, עמ' 365-349 לרשומה בקטלוג
דרור, יובל / היסטוריה מקיפה של גן הילדים העברי בארץ ישראל, עמ' 372-367 לרשומה בקטלוג
דרור, יובל / חמישים שנות מכללת קיי כסיפורה של מערכת הכשרת המורים במדינת ישראל, עמ' 379-377 לרשומה בקטלוג
דרור, יובל / עיצוב מדיניות חינוכית בסיוע תולדות החינוך, עמ' 382-380 לרשומה בקטלוג
דרור, יובל / אזרחות בין השורות ובין התקופות, עמ' 386-383 לרשומה בקטלוג
שנר, משה / מיהו קורצ'אק?, עמ' 395-387 לרשומה בקטלוג

תשע"ה, כרך מ"ז

נדיר, קלרה / אריה סימון בכפר הנוער בן שמן :משנתו החינוכית של אריה סימון ויישומה בהיותו מנהל כפר הנוער בן-שמן, בין השנים 1978-1964, עמ' 157-125 לרשומה בקטלוג

תשע"ה, כרך מ"ח

מייטליס, עפרה / בדרך האמצע :דוד ילין, סיפור חיים לרשומה בקטלוג

תשע"ה, כרך מ"ט

אריה-ספיר, נילי / מסרים חינוכיים בזיכרונותיו של אמנון הורוביץ, בכור בני הביל"ויים מגדרה, עמ' 27-9 לרשומה בקטלוג
גפני, חנן /  ספר החוקים לחניכי בית המדרש בוואלפענביטטל (מארכיון צונץ): על מהפכה פדגוגית בהתהוותה, עמ' 44-28 לרשומה בקטלוג
דקל, נאוה / רחל ינאית: מורה בגימנסיה העברית הירושלמית בשלהי התקופה העות'מאנית, 66-45 לרשומה בקטלוג
דרור, יובל /  תרומת תולדות החינוך הבלתי-פורמלי של הנוער בישראל למדיניות התחום בארץ ובעולם: דגם בלתי פורמלי מבוסס מחקר היסטורי, כולל וגמיש ביישום, עמ' 99-67 לרשומה בקטלוג
הדני, יעקב / משנת החמ"ד לשיטתם של ד"ר מתתיהו דגן וקודמיו בניהול החמ"ד, עמ' 113-100 לרשומה בקטלוג
כהן, יהודית / גישתו הייחודי של הרב קוק למוסדות החינוך ביפו, תרס"ד-תרע"ד (1914-1904): תוספתא של לימודים כללים, עמ' 134-114 לרשומה בקטלוג
לוין, יהודה / המורים בהתיישבות היהודית של יק"א בארגנטינה עד מלחמת העולם הראשונה, עמ' 172-135 לרשומה בקטלוג
קליבנסקי, חגית /  בית ספר עברי ראשון וגן עברי ראשון, אך איה הגימנסיה?: ראשון לציון; החינוך התיכוני בתקופת היישוב, 207-173 לרשומה בקטלוג
קריסטל, רננה /  אור בחשכה: בית חינוך לעיוורים בירושלים, המוסד הראשון לחינוך מיוחד ביישוב היהודי בארץ ישראל, 236-208 לרשומה בקטלוג
שחורי-רובין, צפורה /  קווים לדמותה של "הצברית הארץ ישראלית": ילידות הארץ בנות היישוב הוותיק מול ילידות הארץ בנות היישוב החדש; היבטים חינוכיים, חברתיים ותרבותיים, 286-237 לרשומה בקטלוג
רייכל, נירית /  שורשים וכנפיים: סיפורו של בית הספר נופי ארבל; מבית ספר קיבוצי לבית ספר אזורי, ניסויי ועמית של מכללה להכשרת מורים (1942-2010), 325-287 לרשומה בקטלוג
שטיינהרדט, מירי /  לתולדות הכשרת מורי ציור ואמנות בארץ, עמ' 384-326 לרשומה בקטלוג
שילוני, צבי / שוליים שבשוליים: לתולדות החינוך היהודי בעזה בשלהי השלטון העות'מאני, 1915-1886, 435-385 לרשומה בקטלוג
שטרן, מנחם, מחנך / החינוך הטכנולוגי בחינוך הממלכתי הדתי בהתפתחותו ובשקיעתו, עמ' 459-439 לרשומה בקטלוג
אבידן, אביבה / תפקידו הדואלי של הארכיון בעידן המודרני: ארכיון מכללת לוינסקי לחינוך כמקרה בוחן, 470-460 לרשומה בקטלוג
קליבנסקי, חגית / תהליכי השינוי ביעדי תנועות הנוער, 475-473 לרשומה בקטלוג
שחורי-רובין, צפורה / רפואה שיקומית ושיקום ילדים בישראל, 486-478 לרשומה בקטלוג
תדמור-שמעוני, טלי / סוכני הידע של החינוך המדעי היהודי, 490-487 לרשומה בקטלוג
תדמור-שמעוני, טלי / חצר בית הספר הכפרי , 494-491 לרשומה בקטלוג
דרור, יובל / ביוגרפיה נשית רפואית וחינוכית, ומה אפשר ללמוד מתולדות הרפואה וליישם בחינוך, 504-501 לרשומה בקטלוג

תשע"ה, כרך נ"א

חליווה, פינחס / אוניברסיטת בר אילן :השלוחות והשפעתן על מפת האקדמיה בישראל לרשומה בקטלוג