קטלוגים ומאגרים > רשימות ביבליוגרפיות > אברבנאל > אברבנאל - ביבליוגרפיה (ספרים)

אברבנאל - ביבליוגרפיה (ספרים)

(1512). [פרוש על נביאים ראשונים]. פיזרו, חמו"ל. [משאב אלקטרוני]

(1520). נביאים אחרונים. [פיזרו], דפוס שונצינו.
(1526). ספר משמיע ישועה. [שאלוניקי], (דפוס יהודה לבית גדליה). [משאב אלקטרוני]

(1545). ספר ראש אמנה : בו שרשי וראשי האמונות. ויניציאה, מרקו אנטוניו יושטינאן.

(1545). פרקי אבות. עם פי' ... רבינו משה בן מימון ; ועם פי' ... דון יצחק אברבנאל בן יהודה ... וקרא בשם ... נחלת אבות. ויניציה, מארקו אנטוניאו יושטיניאנו.
(1551). מעיני הישועה : ... פרוש על ספר דניאל. [פירארה, דפוס שמואל צרפתי]. [משאב אלקטרוני]

(1551). מרכבת המשנה : פירוש למשנה תורת אל. סביוניטה, דפוס טוביה פואה.

(1557). ספר ראש אמנה : בו שרשי וראשי האמונות., עם תוספת מראה מקום מהתלמוד והפוסקים. קרימונה, וויצינצו קונטי.
(1557). עטרת זקנים : עוד למד דעת ... מה הם צורו' היסודות ... סביוניטה, בבית טוביה פואה. [משאב אלקטרוני]
(1567). פרקי אבות. עם פירוש הרב רבינו משה בר מיימון ועם פירוש ... דון יצחק אברבנאל ... בשם ... נחלת אבות. ויניציה, בבית מיסיר זורזי די קבאלי. [משאב אלקטרוני]
(1574). שאלות להחכם כה"ר שאול הכהן. ויניציאה, דפוס ז' דיגארא. [משאב אלקטרוני]
(1579). פירוש התורה ... והוגה ... ע"י שמואל ארקוולטי. ויניציאה, זואן בראגדין. [משאב אלקטרוני]
(1592). מפעלות אלהים : ... [בביאור חדוש העולם]. ויניציא, דפוס זואן דיגארה. [משאב אלקטרוני]

(1631). דון יצחק אברבניאל : ור' משה אלשיך על הנבואה הל' מישעיה הנביא : גם נתוסף מה שחבר ר' שמעון מדברי הקדמונים.
Lugduni Batavorum, B.& A. ELZEVIER.
(1641). פירוש על נביאים אחרונים. אשר ... נדפס פעם אחד ועתה ... ראינו להדפיסו מחדש. אמשטרדם, [חמו"ל].

(1644). ספר משמיע ישועה. אמשטרדם, עמנואל בנבנשתי.

(1647). ספר מעיני הישועה : פרוש על ספר דניאל. [אמשטרדם], [חמו"ל].

(1683). יונה : מקרא ותרגום יונתן עם פירוש רש"י וראב"ע ורד"ק ואברבנאל ... עם מסורה קטנה וגדולה ומראה מקום הכתובים. לייפציג, דפוס יושטינוס בראנד.

(1686). פירוש על נביאים ראשונים. (Lipsiae, APUD M.G. WEIDMANNUM).

(1687). פירוש על נביאים ראשונים ...  והביא כל פירושי המפרשים עם תוספת לקט שכחה ופאה אשר הוסיף ... כמוה'ר יעקב פידאנקי. המבורגו, דפוס טוימיס.

(1700). משמיע ישועה [מקוצר לצרך הנוצרים ע"י וינקלר] . הלמשטט, חמו"ל.

(1710). פירוש התורה... נדפס ... בויניציאה שנת של"ט... ; ועתה הוסיף... הענריך יעקב ביונים וסימנים ... וגם ... מראה מקומות. הענוויא, דפוס הענריך יעקב מבאסהייזין.

(1734). פירוש החכם דון יצחק אברבנאל : Isaaci Abrabanelis commentatio in Testamentum Patriachae Iacobi ... in Latinam translata linguam... ac notis... ; illustrata a marco Pogh. = על ברכותיו של יעקב אבינו. Hafniae, J. C. ROTH.

(1739). עטרת זקנים : ... עוד למד ... מה הם צורות היסודות ... . [אמשטרדם], יתמי שלמה פרופס.

(1767). ספר משמיע ישועה . אופיבאך, דפוס הירש סג"ל.

(1768). חמשה חומשי תורה : והוא תקון סופרים הוגה עפי' דקדוק לשונינו ... עם פי' רש"י ... ופירוש הרב דון יצחק אברבנאל ועוד נתוספו בו חדושים ... מוהר"ר שאול ... והעלום שמו החצר החדשה. אמשטרדם, ליב זוסמנש.

(1770). ספר ראש אמנה : בו שרשי וראשי האמונות. אלטונא, דפוס משה בון.

(1813). ראש אמנה : בו שרשי האמונות. טראנאפול, דפוס אוירבאך.

(1828). ספר ישועות משיחו: ... ומתרץ ומסביר כמה אגדות ומדרשי' המדברי' מענין משיחינו וסותרים זה את [רוסיה-פולין], חמו"ל.
(1828). ספר ישועות משיחו : ... לבאר דברי התורה והנביאים והרבה מאמרי ומדרשי רז"ל ... [אוסטרהא?], א' ביסלכיס. [משאב אלקטרוני]
(1828). ספר שמים חדשים : ... על פרקי הרב המורה הרמב"ם להכריע דעת החידוש ... רעדלהיים, וואלף היידנהיים. [משאב אלקטרוני]
(1831). פירוש אברבנאל על ספר מורה נבוכים לרבינו משה בן מיימון ... הוצאתי לאור ... משה ... מבני ישראל הלוי לנדא והוספתי עליו הערות ... בשם מורה לצדקה. פראג, משה לנדא, [חמו"ל]. [משאב אלקטרוני]

(1850). ספר עטרת זקנים. לעמבערג, דפוס שרענציל.

(1857). מכתב מהרב דון יצחק אברבנאל זלה"ה להנכבד יחיאל מפיסא ז"ל. אוצר נחמד, מחברת שניה.

(1860). ספר מעיני הישועה : פרוש על ספר דניאל. שטעטטין, ר. גראסמאן וא. שרענציל.

(1860). ספר אברבנאל : פירוש התורה . טשערנאוויץ, דפוס Johann Eckhardt und Sohn.

(1861). ספר ישועות משיחו : כולל דרושים ... בעניני הגאולה וביאת משיח צדקנו ... קעניגסבערג, דפוס גרובער עט לאנגריען.

(1861). ספר משמיע ישועה . קאניגסבערג, דפוס א. ראסבאך.

(1861). ספר ראש אמנה : כולל שרשי וראשי האמונות. קעניגסבערג, דפוס גרובער עט לאנגריען.

(1862). פירוש התורה : ... להבין ולהשכיל. ווארשא, דפוס יואל לעבענזאהן.

(1863). מפעלות אלהים ; והוגה ... על ידי ... כמהר"ר יצחק גרשון. Lemberg, דפוס י. ב"ק.
(1871). משמיע ישועה ; הובא לביה"ד ע"י ... ליבער שיללער. Lemberg, דפוס ב.ל. נעכעליס.

(1872). ספר מורה נבוכים להרב ... משה בן מיימון הספרדי ; בהעתקת הרב ר' שמואל אבן תיבון עם שלשה פירושים ... ; ה"ה אפודי, שם טוב, ן' קרשקש, והרביעי ... להשר ... דון יצחק אברבנאל. ‫ ווארשא דפוס י' גאלדמאן.

(1881). ספר יונה : עם שני באורים ... האחד ... דון יצחק אברבנאל ... והשני ... מהגאון ... אליהו במו"ה שלמה זלמן. ווילנא, דפוס א"צ קאצינעלינבויגען.

(1881). ראש אמנה : יכלכל שרשי וראשי האמונה ; בהוצאת הר"ר נפתלי הערץ בהר"מ סנדר הערצאג. ווארשא, דפוס י. אלאפין.

(1884). ראש אמנה : שרשי וראשי האמונה. ווארשא, אפרים בוימריטטער.

(1887). ספר יונה : עם שני באורים ... האחד ... דון יצחק אברבנאל והשני מהגאון ... אליהו במו"ה שלמה זלמן מק"ק ווילנא. לעמבערג, דפוס אורי זאב סאלאט.

(1895). עטרת זקנים : מלמד לאנוש ... בהשגחה פרטית ... ; ונלוה בסופו ס' ובראשו מאמר ... מראות אלהים המכלכל תולדותיו צורות היסודות ; מאת דובערוש בן אלכסנדר טורש. ווארשא, דפוס ב. טורש.

(1953). פרקי אבות עם פירוש ... רבנו משה בן מימון ; ועם פירוש נחלת אבות מהשר ... ניו יורק, דפוס האחים טברסקי.

(1954). פירוש [התנ"ך]. יפו, תורה ודעת.

(1959). ספר ראש אמנה : כולל שרשי וראשי האמונה . תל אביב, ספרייתי.

(1959). פירוש אברבנאל על התורה. [New York], ספראגראף קא.

(1960). ספר משמיע ישועה. ירושלים, [חמו"ל].

(1964). פירוש על התורה ; נדפס עם כל ההוספות ... מוגה ... ע"י אחד הרבנים ... תושב ירושלים. ירושלים, בני אברבנאל.

(1966). ספר שמים חדשים : על פרקי הרמב"ם להכריע דעת החידוש על דעת הקדמות . [ירושלים, חמו"ל].

(1967). מפעלות אלהים . ירושלים, [חמו"ל].

(1967). ספר ישועות משיחו : כולל דרושים ... וחקירה ... בענייני הגאולה וביאת משיח צדקנו ... (Jerusalem : [חמו"ל], 1967).

(1968). ספר עטרת זקנים : מלמד ... בינת שדי ... בהשגחה פרטית ... ; ונלוה בסופו ספר "צורות היסודות" ... ובראשו מאמר ... מראות אלהים המכלכל תולדותיו ... מאתי דובערוש בן אלכסנדר טורש. ירושלים, [חמו"ל].

(1970). פרקי אבות עם פירוש ... רבנו משה בן מימון ; ועם פירוש נחלת אבות ... [מאת] רבנו דון יצחק אברבנאל בן ... יהודה ... יצא לאור ע"י משפחת זילברמן. ירושלים, (דפוס י. מנונזון).

(1971). שאלות להחכם כה"ר שאול הכהן. [לונדון], [חמו"ל].

(1971). כתבים נבחרים.לונדון,ׂ(GREGG, FARNBOROUGH)

(1971). מפעלות אלהים. [לונדון], [חמו"ל]. [בתוך: כתבים נבחרים].

(1971). ספר שמים חדשים , הוסד על פרקי הרב המורה הרמב"ם. לונדון, [חמו"ל]. [בתוך  : כתבים נבחרים].

(1971). עטרת זקנים : חברו החכם ... יצחק אבראבניאל ... עוד למד דעת ... מה הם צורו' היסודות . [לונדון], [חמו"ל]. [בתוך: כתבים נבחרים].

(1971). ראש אמנה. [לונדון], [חמו"ל]. [בתוך: כתבים נבחרים].

(1977). ספר ישועות משיחו: כולל דרושים ... בענייני הגאולה וביאת משיח ... [ניו יורק], (דפוס האחים גרויס).

(1979). ספר ראש אמנה : כולל שרשי וראשי האמונות . [ניו-יורק, חמו"ל].

(1982). ספר יונה : עם שני באורים ... האחד מהנשר ... דון יצחק אברבנאל, והשני מהגאון ... אליהו במו"ה שלמה זלמן מק"ק ווילנא. תל אביב, חמו"ל.

(1987). מדרש אברבנאל : מבחר הגיונותיו עה"ת ; ערוך עם מבוא על-ידי יוחנן לדרמן. ירושלים, י' לדרמן.

(1988). מפעלות אלהים ; בצירוף מבוא והערות לכל מאמר מאת ברכה גנוט-דרור. ירושלים, ר' מס.

(1988). ספר ראש אמנה : כולל שרשי וראשי האמונות . ירושלים, [חמו"ל].

(1989). מקראות גדולות אורים גדולים : ספר ... מן עשרים וארבעה כתבי קודש, עם פירוש האברבנאל, פירוש הגר"א, אדרת אליהו השלם, פירוש המלבי"ם נחלת יהושע השלם. ירושלים, מכון אבן-ישראל.

(1993). ספר ישועות משיחו : והוא חיבור ... על ... אגדות ... מענייני ארבע מלכויות, משיח צדקנו והגאולה העתידה בפרט. ונילוה אליו בסופו קונטרס ... בשם "מצמיח ישועות" : ובו ליקוטים ... מגדולי חכמי הדורות המדברים בענייני הצפיי ה לגאולה העתידה, בתוספת מפתח ... [מאת פנחס הכהן סקלי] . ירושלים, אוצר הפוסקים.

(1993). ספר מפעלות אלקים : ... בענין אמונת חידוש העולם ועניני ומהות הניסים והנפלאות והפסד העולם ומצב הנשמות באלף השביעי וביאור הרבה הגדות ... ונלוה אליו קונטרס ... בשם תפארת אלוקים : ובו ליקוטים ... מגדולי חכמי הדורות בעניני הניסים והנפלאות ומהותם ... ובתוספת מבוא ... הערות והארות והשוואות לספר מפעלות אלוקים. [נלקט ע"י ... פנחס כהן סקלי] . ירושלים, אוצר הפוסקים.

(1993). ראש אמנה ; ההדיר בצירוף מבוא, הערות ונספחים מנחם קלנר. רמת גן, אוניברסיטת בר-אילן.

(1994). עטרת זקנים ; בראש הספר מאמר מראות א-להים : המתאר את תולדות המחבר מאת דובערוש בן אלכסנדר טורש. ירושלים, צור אות.
(1997). פירוש התורה ; על פי דפוס ראשון וכתבי יד עם שינויי נוסחאות, ציוני מקורות והערות מאת אבישי שוטלנד. ירושלים, חורב.

(1999). ספר ישועות משיחו : והוא חיבור ... והרבה אגדות ... המדברים מעניני ארבע מלכיות, משיח צדקנו והגאולה העתידה ... בתוספת מפתח ... [מאת פנחס הכהן סקלי ונילוה אליו בסופו קונטרס ... מצמיח ישועות : ובו ליקוטים ... מגדולי חכמי הדורות המדברים בענייני הצפייה לגאולה העתידה. בתוספת מפתח [מאת פנחס כהן סקלי] . ירושלים, אוצר הפוסקים.

(1999). ספר מפעלות אלקים : ... בענין אמונת חידוש העולם ועניני ומהות הניסים והנפלאות והפסד העולם ומצב הנשמות באלף השביעי וביאור הרבה הגדות ... ונלוה אליו קונטרס ... בשם תפארת אלוקים : ובו ליקוטים ... מגדולי חכמי הדורות בעניני הניסים והנפלאות ומהותם ... ובתוספת מבוא ... הערות והארות והשוואות לספר מפעלות אלוקים [נלקט ע"י פנחס כהן סקלי] . ירושלים, מכון אוצר הפוסקים.

(2002). פרקי אבות : עם פירוש הרמב"ם ועם קיצור אברבנאל אשר סידר וערך... רבי יעקב ב"ר אליקים הילפרין, רב... בלבוב. ירושלים, מכון ירושלים.

(2004). פרקי אבות. עם פירוש ... רבנו משה בן מימון ; ועם פירוש נחלת אבות מהשר ... יצחק אברבנאל בן ... יהודה. ירושלים, משפחת זילברמן.

(2005). ספר פרקי דרבי אליעזר : ... ונוספו עליו הפירושים ... : ביאור הרד"ל השלם להג"ר דוד לוריא, פירוש מהרז"ו להג"ר זאב וולף איינהורן, בית הגדול - ביאור מספיק להג"ר אברהם אהרן ברודא, ולא עוד אלא להג"ר אליהו האיתמרי, פר אחד להג"ר חיים פלאג'י, הגהות היעב"ץ להג"ר יעקב עמדין, ובסוף באו כנספחים פירושים מרבותינו פירוש רבי יהודה בן מלכה עם הגהות רבי יצחק דמן עכו מכ"י, פירוש רבי ידעיה הפניני מכ"י, פירוש האברבנאל לפי' כ"ח, צילום דפוס ראשון קושטא ר"ע, כולם מסודרים ומעובדים מחדש בתוספת השמטות מכת"י. ירושלים, זכרון אהרן. ע' 47-65.

(2008). ספר ישעיהו : עם פירוש משולב ומשובץ יסוד מלכות ... עם פירוש רש"י ערכתי וסדרתי ... יוסף שלום הלוי וינפלד. ירושלים, אשכול. בסוף הספר מפתח 358 נבואות ישעיה כפי שחילק אברבנאל.