דפוסים

פריטים שהופיעו בתערוכה שהוצגה בבית הספרים

פירוש רש"י לתורה
פירוש רש"י לנ"ך
פרשנות על רש"י לתורה
פירוש המשנה והתלמוד
חיבורים בהלכה
פיוטי רש"י
מונוגרפיות ומחקרים על רש"י

 מהדורה דיגיטלית מלאה של היצירה

 

 

פירוש רש"י לתורה

  פירוש התורה לרש"י 
ריג'ו די קאלאבריאה. דפוס אברהם בן יצחק בן גרטון. רל"ה. [117] דף.
מהדורה ראשונה של הפירוש. בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי מהדורה פקסימילית שיצאה לאור בירושלים, הוצאת מקור [תשכ"ט].
 תורה עם פירוש רש"י ותרגום אונקלוס
בולונייה. דפוס יוסף קרוויטה. רמ"ב.[220] דף. דף 149ב-150א.
מהדורה ראשונה של התורה עם פירוש רש"י.
 פירוש התורה לרש"יי
שונצינו. רמ"ז.  [87] דף. דף פתיחה.
 רש"י על התורה
הוא פרוש רבנו שלמה ב"ר יצחק ז"ל, מוגה על פי כתבי יד וספרי דפוס ישנים ומנקה מכל ההוספות אשר הובאו אל תוכו ומכל השגיאות שנפלו בו, ועם מראה המקומות והמקורים אשר מהם שאב רש"י את פירושיו. בעריכת אברהם ברלינר, מהדורא תנינא, פראנקפורט א. מ. תרס"ה. 465, IX עמודים. שער.
 

 

פירוש רש"י לנ"ך

  פירוש התורה וחמש מגילות לרש"י
אויגשפורג רצ"ד.[192] דף.
 

 

פרשנות על רש"י לתורה

 פירוש על פירוש רש"י לתורה
מאת נתן שפירא מהראדנה. ויניציאה, דפוס מטיאו זוניטי וקומין פריזיניי. שנ"ג. קפ דף.

 פירוש על פירוש רש"י לתורה
מאת ר' אליהו מזרחי. ויניציאה. דפוס דניאל בומבירגי. ש"ה. שכ דף. מיפתח שלאחר השער.

 מקרי דרדקי – מילון מקראי המבוסס על פירוש רש"י למקרא
בסדר אלפא ביתא של שרשי השמות. נאפולי. דפוס יוסף בן יעקב אשכנזי גונצנהוזר. רמ"ח. [78] דף. דף 20ב-21א.
 

 

פירוש המשנה והתלמוד

 תלמוד בבלי עם פירוש רש"י
[פארה. דפוס ש'מואל פורטיירה. רנ"ב?]. דפים בודדים ממסכתות: ברכות וגיטין. גיטין, נה, ע"א. 
 תלמוד בבלי עם פירוש רש"י ותוספות
קושנטינה רס"ט? דפוס דוד ושמואל ן' נחמיאש. דפים בודדים ממסכתות: עירובין, יומא וראש השנה. עירובין, יב, ע"א- יב, ע"ב.
 

 

חיבורים בהלכה

 ליקוטי הפרדס שחיבר רש"י
ויניציאה. דפוס דניאל בומברג. רע"ט. [21] דף. מפתח שני [1]ב-[2]א.
 איסור והיתר לרש"י
מהדורת י' פריימן, ברלין, הוצאת מקיצי נרדמים, תרצ"ו. 64 עמודים.
עמוד ראשון נפסק באמצע ההדפסה.
  ספר הפרדס לרש"י ז"ל
כולל תשובות ופסקי דינים מגאונים קדמונים ולרבינו שלמה בר' יצחק הנודע בשם רש"י. מהדורת ח"י עהרענרייך, בודאפעשט, דפוס האחים קאטצבורג, תרפ"ד, שעו עמודים. שער.
  ספר האורה
כולל פסקי דינים והלכות מיוחס לרבינו שלמה בר' יצחק ז"ל. מהדורת ש' באבער, לבוב, הוצאת המחבר, תרס"ה, 231 עמודים. שער.
 סדור רש"י
כולל פסקי דינים והלכות. מהדורת ש' באבער, בעריכת י' פריימאנן, ברלין, דפוס צבי הירש איטצקאווסקי, תרע"ב, 301 עמודים. שער.
  תשובות רש"י
בשלשה חלקים מכונסות מתוך כתבי יד וספרי ראשונים עם מבוא ומפתחות מאת י"ש אלפנביין…ונלוו לו לבסוף הערות מאת ל' גינצבורג, ניו-יורק, דפוס האחים שולזינגר, תש"ג, 412, [4] עמודים. שער.
 

 

פיוטי רש"י

  פיוטי רש"י
יוצאים לאור ע"י א.מ. הברמן, ירושלים, הוצאת שוקן, תש"א, לג, [2] עמודים. עמ' יד-טו.
 

 

מונוגרפיות ומחקרים על רש"י

 י"ט ל' צונץ, תולדות רש"י
הוא מורנו...רבינו שלמה יצחקי זצ"ל...נכתב בל"א [לשון אשכנז] מהרב...י"ט ליפמן נ"י הנודע בשם דאקטאר צונץ מבערלין, ונעתק ללה"ק עם הערות מאת הרב...שמשון בלאך הלוי...נדפס מחדש ע"י אברהם הירש הירשענטהאל מסעמייאטיטש ושותפו. ווארשא, דפוס אלכסנדר גינז, תרכ"ב, מד דפים. שער
  י' פרנקל, דרכו של רש"י בפירושו לתלמוד הבבלי
ירושלים, הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, תשל"ה, 354 עמודים. שער.
 א"מ ליפשיץ', ר' שלמה יצחקי (רש"י)
ורשה, הוצאת תושיה, תרע"ב,  195, [1] עמודים. שער.
  א' גרוסמן, חכמי צרפת הראשונים
קורותיהם, דרכם בהנהגת הציבור, יצירתם הרוחנית, ירושלים, הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, תשנ"ה, עמ' 121-253. עמ' 121.
  ש' קמין, רש"י
פשוטו של מקרא ומדרשו של מקרא,
ירושלים, הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, תשמ"ו, 297, [3] עמודים. שער.
  א' גרוסמן, רש"י
מרכז זלמן שז"ר לתולדות ישראל, ירושלים תשס"ו. שער.