JTC Branche Française

ה-JTC Branche Française הוקם לאחר מלחמת העולם השנייה באזור הכיבוש הצרפתי של גרמניה כדי להשיב רכוש יהודי חסר יורשים באותו אזור או להשיג בעבורו פיצויים.
 
באזור הכיבוש הצרפתי הוענקה במקור הזכות לדרוש רכוש יהודי חסר יורשים וללא דורשים לרשויות הצרפתיות בממשלות ה-Länder, והפדיון שימש למטרות פיצוי כללי. בספטמבר 1951 בוטלו זכויות ה-Länder. במרס 1952 מינה ה-Haut Commissaire הצרפתי בגרמניה מחלקה של ה-JTC שהוקמה במיוחד, בשם Branche Française (הסניף הצרפתי של חברת הנאמנות היהודית), כארגון היהודי היורש לאזור הצרפתי. הסניף היה אוטונומי לחלוטין. הוא שכן בפריז ונוהל על ידי ה-Conseil d'Administration שלו עצמו. המשרד התפעולי הראשי היה במיינץ. בינואר 1953 הוקם משרד אזורי בפרייבורג, שנסגר בסוף אוגוסט של אותה שנה. גם פעילות המשרד הראשי התמעטה בהדרגה.
 
המועד האחרון לתביעת רכוש היה 30 באפריל 1953, והסניף הוגבל לתביעות על רכוש שגורלו לא הוכרע עדיין על ידי ממשלות ה-Länder. כמו בשני האזורים האחרים, גם ל-Branche Française הייתה הזכות לתבוע רכוש של הקהילות היהודיות לשעבר ושל מוסדותיהן, על אף שחלק גדול של הרכוש הקהילתי היהודי לשעבר הוחזר כבר לפני כן לקהילות או למוסדות היהודיים שהוקמו מחדש.
 
באמת"י שמורים תיקי תביעות של רכוש אישי וקהילתי מהמשרד הראשי במיינץ ומהמשרד האזורי בפרייבורג. התיקים הנוגעים לרכוש של הקהילות היהודיות לשעבר ושל מוסדותיהן פתוחים לקהל הרחב, ואילו התיקים האישיים עדיין סגורים כדי להגן על צנעת הפרט.
 
פרויקט ארכיוני זה נתמך על ידי מענק מהוועידה לתביעות יהודיות חומריות כנגד גרמניה.