אוספים וארכיונים > כתבי יד > תנאים להזמנת צילומים כתב יד ממוסד חיצוני

תנאים להזמנת צילומים כתב יד ממוסד חיצוני

בהסכמתי אני מתחייב:

 

1​. לא לפרסם בשום אופן שהוא שום קטע מתוך כתב-היד ללא קבלת רשות מהמוסד אשר כתב-היד בבעלותו (צוות הספרייה הלאומית יסייע באיתור כתובת המוסד).​
2​. לציין בכל פרסום המסתמך על צילום זה את הסיגנטורה המלאה של כתב-היד, ואת מספר הסרט בספרייה הלאומית .​
3.​ למסור שני עותקים של הפרסום למחלקת כתבי-היד, בנוסף לעותקים החייבים להימסר על פי החוק לספרייה הלאומית.​
4.​

עלויות הצילום ישולמו לספרייה הלאומית בהתאם לתעריפים המשתנים בה מעת לעת. מחירון​

ידוע לי כי המוסד ממנו קבלה הספרייה הלאומית את צילום כתב-היד עלול לבקש מהספרייה הלאומית למסור לו את המידע הכלול בטופס זה, כולו או חלקו. במילוי הטופס הזה, הריני מסכים להעברת המידע שבו למוסד המוזכר לעיל, והריני מוותר/ת בזה על כל טענה או תביעה נגד הספרייה הלאומית או נגד המוסד בגין מסירת המידע כאמור.