אוספים וארכיונים > יהדות > פרשת השבוע > מה בין שאול לדוד / פרשת צו ופרשת זכור

מה בין שאול לדוד / פרשת צו ופרשת זכור

​השבת נקרא בשני ספרי תורה. בספר הראשון נקרא את פרשת השבוע פרשת צו. בספר השני נקרא את פרשת זכור העוסקת בזכירת מעשה עמלק ובציווי למחות את שמו. זאת, כהקדמה לפורים וקריאת מגילת אסתר המספרת על המלחמה בהמן ובניו צאצאי אגג העמלקי. נקרא בהפטרה על מלחמת שאול בעמלק. מלחמה שחרצה את גורלו של שאול, בעקבותיה אומר ה' לשמואל הנביא: "נִחַמְתִּי כִּי-הִמְלַכְתִּי אֶת-שָׁאוּל לְמֶלֶךְ כִּי-שָׁב מֵאַחֲרַי וְאֶת-דְּבָרַי לֹא הֵקִים" (שמואל א, טו, יא).

​מדוע ניטלה המלוכה משאול וניתנה לדוד?  

 

בשאלה זו התחבטו חכמינו בתלמודים ובמדרשים והמפרשים הראשונים והאחרונים. "אמר רב הונא כמה לא חלי ולא מרגיש גברא דמריה סייעיה שאול באחת ועלתה לו דוד בשתים ולא עלתה לו שאול באחת מאי היא מעשה דאגג והא איכא מעשה דנוב עיר הכהנים אמעשה דאגג כתיב (שמואל א טו) נחמתי כי המלכתי את שאול למלך" (יומא כב, ב). רב הונא תמה: מדוע שאול הפסיד את מלכותו בגלל כישלון בודד, בעוד דוד אשר נכשל פעמיים לא הודח ממלכותו? האם משוא פנים יש כאן? 
 
במדרש תהלים מנוסחים הדברים בצורה שונה: "בשעה שבא שמואל למשוח את דוד, והיו מלאכי השרת מקטרגים לפני הקב"ה ואומרים, רבונו של עולם מפני מה אתה נוטל מלכות משאול ונותנה לדוד. אמר להם, אני אראה לכם מה בין שאול לדוד. שאול הלך ונשאל באורים ותומים, כיון שראה את הפלשתים, אמר לו לכהן, אסוף את ידיך ולא הספיק לגמור את הדבר, שנאמר "ויהי עד דבר שאול אל הכהן וגו'". אבל דוד, בשעה שהפלשתים באין עליו בעמק רפאים, באותה שעה התחיל לשאול באורים ותומים,  שנאמר "ויוסיפו עוד לעלות וינטשו בעמק רפאים. וישאל דוד באלהים עוד ויאמר לא תעלה הסב מאחריהם" אין לך רשות לפשוט יד בהם אפילו הם קרובים אצלך, עד שאתה רואה ראשי האילנות מנענעין. שנאמר "ויהי כשמעך את קול הצעדה בראשי הבכאים אז תחרץ"...   כיון שבאו הפלשתים ורואין אותן, ולא היו רחוקין מהם שמונה אמות, אמרו ישראל לדוד, למה אנו עומדין. אמר להם, כבר נצטוינו מן השמים שלא לפשוט יד בהם עד שנראה ראשי אילנות מנענעים. ואם אנו מושיטין יד בהם הורגין אותנו. מוטב שנמות זכאין ואל נמות חייבין. אלא אנו ואתם נתלה עינינו לאבינו שבשמים. כיון שנתנו בטחון בהקב"ה, נדנדו כל האילנות. מיד התחילו לפשוט יד בהם, שנאמר "ויעש דוד כן כאשר צוהו ה' ויך את פלשתים". אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, ראו מה בין שאול לדוד. מי גרם לדוד שינצל, דברו של הקדוש ברוך הוא שהאיר לו.  הוי, "נר לרגלי דבריך"  (מדרש תהלים מזמור כז).
 
הרב יהושע בכרך (תרע"ד-תשס"ב; 2002-1914) עסק בחינוך שנים רבות. לימד תנ"ך בבתי ספר ובישיבות ובמכללה בירושלים. את סיכומי שיעוריו העלה על הכתב בסדרת ספרים מה בין שאול לדוד – הארת דמותו של שאול המלך וסביביו על פי המקורות, אמה של מלכות על מגילת רות, כתבוני לדורות על מגילת אסתר, יונה בן אמיתי ואליהו ועוד. על סדרת ספריו זכה בפרס ישראל לשנת תשנ"ז (1997).
 

לפניכם הסריקה של השער ושל העטיפה הצבעונית של הספר 'מה בין שאול לדוד'.


                                                                              שבת שלום ופורים שמח

לחצו לרשומה בקטלוג הספרייה