אוספים וארכיונים > יהדות > פרשת השבוע > מים רבים / פרשת חוקת

מים רבים / פרשת חוקת

אחד הנושאים שהעסיקו רבות חוקרים ופרשנים קדמונים ומאוחרים, היא פרשת מי מריבה הנזכרת בפרשת השבוע, פרשת חוקת. ראשונים ואחרונים דשו בשאלה במה בדיוק חטאו משה ואהרן? ומדוע נגזר עליהם שלא יכנסו לארץ? וכדברי שד"ל: "משה רבנו חטא חטא אחד, והמפרשים העמיסו עליו שלושה עשר חטאים ויותר. כי כל אחד מהם בדה עליו עוון חדש ...". נתבונן הפעם על הנושא מזווית שונה.
התורה מספרת: "וַיָּרֶם משֶׁה אֶת-יָדוֹ וַיַּךְ אֶת-הַסֶּלַע בְּמַטֵּהוּ פַּעֲמָיִם וַיֵּצְאוּ מַיִם רַבִּים וַתֵּשְׁתְּ הָעֵדָה וּבְעִירָם". (במדבר כ, יא) רש"י מסביר: "לפי שבראשונה לא הוציא אלא טיפין, לפי שלא ציווה המקום להכותו אלא ודברתם אל הסלע, והמה דברו אל סלע אחר ולא הוציא, אמרו שמא צריך להכות כבראשונה, שנאמר (שמות יז, ו) והכית בצור, ונזדמן להם אותו סלע והכהו".  הדגש על מים רבים כיון שבתחילה יצא מעט מים ואחרי המכה השנייה יצאו מים רבים. הרמב"ן  מציין שה' הבטיח שיהיו מים רבים: "וטעם ונתן מימיו  שיהיו מיד מים רבים נובעים ממנו כמו שאמר (פסוק יא): ויצאו מים רבים, כי הנתינה תאמר על הריבוי, כמו ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו (ויקרא כו ד), כי זרע השלום הגפן תיתן פריה והארץ תיתן את יבולה והשמים יתנו טלם (זכריה ח יב), כולם על הריבוי יבטיחם, וכן כתוב (תהילים עח כ)  ונחלים ישטפו".
 
רבי מאיר שמחה הכהן (תר"ג-תרפ"ו; 1926-1834) רבה של דווינסק בספרו משך חכמה, חולק ואומר שהמים הרבים אינם ברכה: "דע, כי הברכה אשר היא בחפץ השם ובסבר פנים יפות, היא אינה מהוללה בכמותה, רק באיכותה, כי זה ענין יותר נשגב ויותר נאה אשר במעט המזון יושבע רעבונו ובמעט השתייה יושבר צמאו, וכמו שהבטיח בברכותיו 'ואכלתם לחמכם לשובע' (ויקרא כו, ה) 'שיהא אוכל קמעה ומתברך במעיו' (רש"י). ... ולכן אילו לא שינו מאמר השם ועשו כפי מצוותו, היה הברכה במעיים באיכות, לא בכמות ... וזה שאמר השם והוצאת להם מים ולא הזכיר מים רבים והשקית את העדה ואת בעירם, היינו ששתייתם יהיה נבדל משתיית הבהמה, אולם כאשר לא עשו כפי צוויו, אז ויצאו מים רבים 'ותשת העדה ובעירם' שניהן שווין בשתייתן, והברכה אינה רק בכמות".
 
רבי רפאל מילדולה (תמ"ה-תק"ח; 1748-1685), יליד ליוורנו כיהן כרב בפיזה ובבאיון שבדרום צרפת. בשנותיו האחרונות הוזמן לכהן בעיר הולדתו ליוורנו, בה נפטר. בספרו 'מים רבים' ריכז את תשובותיו בארבעת חלקי שולחן ערוך. בהקדמתו הוא מסביר שהמילה ר'ב'י'ם' רומז לשמו ב'י' ר'פאל מ'ילדולה. הספר נדפס בחייו באמשטרדם תצ"ז (1737), המביא לדפוס היה בנו רבי דוד מילדולה.
 
לפניכם צילום השער.
 
                                                                       שבת שלום וחודש טוב