שנות חיים

​בתפילות הימים הנוראים, אנו מתפללים ומבקשים חיים. בברכה הראשונה (אבות) של תפילת העמידה, אנו מוסיפים: "זכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכתבנו בספר החיים, למענך א-להים חיים". בברכה השנייה (גבורות) נוסף: "מי כמוך אב הרחמן, זוכר יצוריו לחיים ברחמים".  בברכת ההודאה מוסיפים: "וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך". ובברכת השלום אנו מבקשים: "בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה וגזרות טובות, ישועות ונחמות, נזכר ונכתב לפניך אנחנו וכל עמך בית ישראל לחיים טובים ולשלום". במנהג אשכנז, בחזרת שליח ציבור אחרי 'בספר חיים', מוסיפים: "ונאמר כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים" (משלי ט, יא).

מחזור שנות חיים. עם הגהות הרב חיים מודעי (ת"ף-תקנ"ד; 1794-1720)  ותפילות של הרב חיים יוסף דוד אזולאי (החיד"א) (תפ"ד-תקס"ו; 1806-1724) וליקוטים מספר 'מועד לכל חי' של הרב חיים פאלאג'י (תקמ"ח-תרכ"ח; 1868-1788). לכבוד שלושת הרבנים שמוזכרים בשער נקרא מחזור שנות חיים. נדפס לראשונה בליוורנו תרכ"ה (1865) ובמהדורת צילום בירושלים תשמ"ד (1984).
 

הרב חיים גרינפלד חיבר פירוש לשולחן ערוך יורה דעה בשם 'שנות חיים'. נדפס בלמברג תרי"א (1851). בשער נדפס בהבלטה 'באוסטרהא'. 

 

בוילנה הדפיס ר' חיים יפה לוח זמנים, מבריאת העולם עד בנין הבית השני. וילנה תרכ"ז (1867).
 
הרב רפאל אברהם אישקאלייו חיבר ספר מוסר עממי, בשפת לדינו, לתועלת הציבור הרחב. בהקדמתו הוא כותב: "לזכות את הרבים, בלשון שמבין יוצא בלשון לע"ז (לדינו), למען ירוץ הקורא, ויוסיפו להם שנות חיים בקריאת המוסרים ...". נדפס בשאלוניקי תרמ"ח (1888).

 

 
הרב חיים ברודא כתב פירושים לתורה בשם 'שנות חיים'. נדפס בלמברג תר"ס 1899. 
 
הרב אברהם חיים נאה (תר"ן-תשי"ד; 1954-1890). יליד חברון, כיהן כרב בבוכרה שם כונה מנדלוב. הדפיס מעין קיצור שולחן ערוך לבני עדות המזרח בשם 'שנות חיים' נדפס בקהיר תש"ז (1947).
 
שנה טובה  
שנכתב ונחתם לחיים טובים

 

NLI_ImageGallery
NliImageGallery
 • אשר חיבר ... מוה' חיים ברודא בהרב ... אברהם יוסף ... לעמבערג : א' ז' וו' סאלאט
  שנות חיים : על חמשה חומשי תורה
 • הרב ... חיים גרינפעלד ... בן ... מוהר"ר צבי הירש ... והוא פירושו ... על ש"ע יו"ד ... [הלכות שחיטות וטריפות]. אוסטרהא? ; לבוב? : חמו"ל
  שנות חיים
 • מלוקט מחשבון הכתובים ומספר סדר עולם / [מהר' חיים בהר' שמואל יפה]. ווילנא : א"י דווארזעץ
  שנות חיים : בו כלול כל שנות הדורות מבריאות העולם עד בנין בית שני, הנמצאים בכתבים בתורה ובדברי הביאים
 • רפאל אברהם אישקאלייו. שאלוניקו : דפוס ד.י. סעדי
  ספר שנות חיים : ... קונטייני טודו פאלאבראס די מוסר
 • המלקט ... אברהם חיים מענדלאוו נאה. קהיר : חמו"ל
  ספר שנות חיים : כולל דיני ומנהגי השנה ... ע"פ פסקי רבינו האר"י ומרן הב"י והחיד"א ... ועפ"י מנהג בני ספרד
 • עם הגהות מוהר"ר חיים מודעי והדינים בלעז ... מוהר"ר דוד פארדו ... ואיזה תפלות של הרב חיד"א ... ירושלים : בית האוצר העברי
  מחזור שנות חיים : באותיות גדולות כמנהג ק"ק ספרדים, עם התפלות מכתבי האר"י ומספר חמדת ימים
 • עם הגהות מוהר"ר חיים מודעי והדינים בלעז ... מוהר"ר דוד פארדו ... ואיזה תפלות של הרב חיד"א ... ירושלים : בית האוצר העברי
  מחזור שנות חיים : באותיות גדולות כמנהג ק"ק ספרדים, עם התפלות מכתבי האר"י ומספר חמדת ימים