E-Resources > Bibliographies > Abarbanel > אברבנאל - כתבי יד

אברבנאל - כתבי יד

 אברבנאל (אודות) - כתב יד

קובץ בערבית. כה"י כולל: כתאב אלטב (ספר ברפואה): ודלק מכתצר מן כתאב אלוגיז, קונטרס סגולות וקמעות, מעשיות בערבית ובסופו מעשיות על אישים יהודים כמו הראב"ע, הרמב"ם, שמואל אבוחצירה, ר' אברהם כלפון, ר' יצחק אברבנאל ועוד.

אברבנאל - כתבי יד

1505 בערך. פרוש מורה נבוכים : קטעים מפירושו ל"מורה נבוכים", כפי שנרשמו מפיו בידי חיים יונה. ויניציאה. דף 19 ב-21 ב: שתי שאלות-קושיות על מו"נ ותשובות מאת ר"י אברבנאל.

מאה ט"ז. פרוש התורה (פרשת בראשית). הפרוש מיוסד על דברי אברבנאל (דף 39א) בדרך פילוסופית. מתחלק לשלשה: פרוש הענין, "התועלת", "המשלים.

מאה ט"ז-י"ז. שמים חדשים : על מורה נבוכים לרמב"ם. בכה"י: "שמים חדשים" מאת "דון יצחק אברבנאל".

מאה י"ח. חדושים ומאמרים : על פרשיות התורה, נ"ך ומאמרי רז"ל, רובם מלוקטים מכתבי חכמי המאות טז-יח. יהודה אבן עטאר, סעדיה שוראקי, ר"ש ן' יפזי, דון יצחק אברבנאל. צפון אפריקה. הספריה

מאה כ'. ילקוט הרועים. הילקוט סודר ע"י אברהם בן ישראל גרוישגליק, מכיל קטעים מתוך הכוזרי, מורה הנבוכים, פרוש אברבנאל למורה הנבוכים ומספר אילם.

מפתח להערות אברבנאל בענייני נצרות. אוסף הערות בעיקר מפירושו לישעיהו, נאספו לפי מספרי דף, ההערות של "הרב, הרב המחבר" על רמזים בתנ"ך הנוגעים לנוצרים. אולי הכנה לצנזורה. הרשומה האחרונה הוא סביב התרגום על איכה ד:כא. כפי שמוזכר בספר אחר של אברבנאל, מעיני הישועה (דפוס אמשטרדם ת"ד).