E-Resources > Bibliographies > Abarbanel > אברבנאל - הגדות

אברבנאל - הגדות

(1506). ראש אמנה : [על שרשי האמונה וראשי יסודי הדת]. קושטאנטי, דפוס דוד ושמואל ן' נחמיאש, יצחק קספוטה ; כולל גם ספריו: זבח פסח : [על הגדה של פסח], עם הפנים נחלת אבות : [על פרקי אבות], עם הפנים. [משאב אלקטרוני]

(1545). זבח פסח ... פירוש בהגדות הפסח ... ודרושים וטעמים. ונציה, דפוס יושטיניאן.

(1557). ספר זבח פסח : הוא פירוש בהגדו' הפסח כולל פרשיות ודרושים. קרימונה, וויצנצו קונטי.

(1561). זבח פסח : הגדה עם פירוש ... ונוסף עליו ... טעם וסוד ארבע כוסות ... וכל הדינים אשר ינהג בליל פסח הן קהל הספרדי הן עם האשכנזים. ריווא דטרינטו, [חמו"ל].

(1592). זבח פסח : ... הוא פירוש בהגדות הפסח. ביסטרוויץ , על ידי קלונימוס בן מהר"ר מרדכי יפה.

(1604). ספר קצור אברבנאל : על פרקי אבות ועל סדר ההגדה אשר חיבר ותיקן ... מהר"ר יעקב בר אליקים היילפרון. לובלין, דפוס צבי בר אברהם קלונימוס יפה.

(1695). סדר הגדה של פסח : עם פירוש [מהשר יצחק בן יהודה אברבנאל] וציורים ... ונוסף על זה כל המסעות במדבר ... וצורת בית המקדש ... על לוחות נחושת ע"י הבחור אברהם בר יעקב ממשפחת אברהם אבינו. אמשטרדם, דפוס אשר אנשל בן אליעזר ויששכר בער בן אליעזר. [משאב אלקטרוני]

(1770). הגדה : סדר של פסח עם הפירוש ... אברבנאל ... וצורות ... בחרט בנחושת קליל. פיורדא, דפוס איצק בן ליב ב"ב [בוכבינדר].

(1792). הגדה של פסח : עם פירוש המכונה אברבנאל וגם בלשון אשכנז. נאווידוואהר, דפוס יאהן אנטאן קריגר.

(1834). סדר הגדה של פסח : אדער פארטראג ... אינ'ז ריין דייטשע איבערזעטצט ... עוד תמצא ... פירוש צלי אש ... והוא קיצור זבח פסח מהרב דון יצחק אברבנאל ... ; ולקט ... כמוהר"ר יהודה אריה ממודינא והוסיף בה כמה דברים ... מלוקטים מספר עקדה ומפירוש בעל עוללות אפרים וגם פירוש על חד גדיא מהמחבר מטה אהרן. זולצבאך, דפוס ש' ארנשטיין.

(1872). זבח פסח שחיבר הרב ... והוא פירש ... על הגדה של פסח, אברהם יהושע העשיל דראקער. לעמבערג, (דפוס ש.ל. קווגעל לעווין ושותפם).

(1895). הגדה של פסח : ... עם חמשה פירושים: ... אבודרהם, אברבנאל, סדר היום, על פיוט חד גדיא פירוש מטה אהרן, פירוש מים יחזקאל. לעמבערג, פ' באלאבאן.

(1936). סדר הגדה של פסח : מעוטרת ... פירושים ... א) זבח פסח ה... שלם מאת דון יצחק אברבנל ב) שבלי הלקט השלם מאת רבנו צדקי' הרופא. ג) פירוש השלם מהגאון אלי' מווילנא, ד) פירוש השלם מהגאון ר' יעקב מעמדין. לאדז, מסורה.

(1962). סדר הגדה של פסח : מעוטרת ... פירושים ... . מאת ארבעה עמודי עולם ... ה"ה ... זבח פסח השלם מאת ... דון יצחק אברבנל ... שבלי הלקט השלם מאת רבנו צדקי' הרופא ... פירוש השלם מהגאון ר' אלי' מווילנא ... פירוש השלם מהגאון ר' יעקב מעמדין. בני ברק, [חמו"ל].

(1969). סדר הגדה של פסח : מעוטרת ... פירושים ... א) זבח פסח השלם מאת דון יצחק אברבנל ... ב) שבלי הלקט השלם מאת רבנו צדקי' הרופא ג) פירוש ... מהגאון אלי' מווילנא ד) פירוש ... מהגאון ר' יעקב מעמדין. ניו יארק, דפוס א"י פריעדמאן.

(1975). סדר הגדה של פסח בלשון הקדש : ופתרונו בלשון אשכנזים ... הכינה וגם חקרה ... כמ"ר ישראל הזפרוני ... ואלה מוסיף ... פירוש צלי אש והוא קצור זבח פסח מהרב ... דון יצחק אברבנאל. (בני ברק, ש' מור).

(1984). סדר הגדה של פסח : מעוטרת ... פירושים ... א. זבח פסח השלם מאת ... דון יצחק אברבנאל ... ב. שבלי הלקט השלם מאת רבנו צדקי' הרופא. ג. פירוש השלם מהגאון ר' אלי' מווילנא. ד. פירוש השלם מהגאון ר' יעקב מעמדין. ירושלים, (ספרים תורניים).

(1985). הגדה של פסח : עם ילקוט ראשונים ואחרונים : א.שבלי הלקט. ב. כל בו. ג. אבודרהם. ד. זבח פסח לאברבנאל. ה. פע' האלשי"ך. ו. פי' של"ה. ז. פי' היעב"ץ. ח. פי' הגר"א ועתה הוספנו את פירושו של מוהר"ר שמעון בה"ר צמח ... כמו"כ הוספנו פי' נהורא השלם והלכות פסח. בני ברק,(המסורה).

(1986). הגדה של פסח : [עם פירוש ... האברבנאל וציורים נאים ... ונוסף על זה כל המסעת במדבר עד חלוקת הארץ לכל שבטי"ה, ישראל וצורת בית המקדש ... חרות על לוחת נחשת]. תל אביב,נהר.

(1986). סדר הגדה של פסח כמנהג אשכנזים וכמנהג ספרדים : ... עם פירוש אברבנאל ופירו' ע"פ הסוד וציורים נאים מהאותות והמופתים שעשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו וצורת בית המקדש ... מעשי ידי ... אורי פייבש בן כהר"ר יצחק אייזק סג"ל. תל אביב, נהר.

(1986). קיצור אברבנאל על פרקי אבות והגדה של פסח. מהרה"ג יעקב בן אליקים היילפרין. ירושלים, מכון ירושלים.

(1989). קצור אברבנאל על הגדה של פסח. [הרב יעקב היילפרין]. -- יוצא לאור מחדש ע"י יוחנן לדרמן. ירושלים,שחרור.

(1990). מעלה בית חורין : והוא סדר הגדה של פסח עם פירושי' ... מהר"ם אלשיך, גבורות ה', עוללות אפרים ... אברבנאל ... ופי' על חד גדיא ודיני בדיקת חמץ ... לישת מצות ... הגעלה. FORUM, BEOGRAD

(1994). סדר הגדה של פסח : מעוטרת ... פירושים ... א) זבח פסח השלם מאת ... דון יצחק אברבנל ... ב) שבלי הלקט השלם מאת רבנו צדקי' הרופא. ג) פירוש השלם מהגאון ר' אלי מווילנא. ד) פירוש השלם מגאון ר' יעקב עמדין. [ירושלים], המוסד לעידוד לימוד התורה.

(1995). הגדה של פסח עם פירוש הרב דון יצחק אברבנאל. ובסופה שיר השירים עם פירוש המלבי"ם.ירושלים, צור-אות.

(2005). סדר הגדה של פסח עם באור חדש מדרש הגדה : יפלס נתיב בעמק הפשט, יפרש קשור וחבור המאמרים זה לזה יבאר דברי חכמים ... מאת ... מוה"ר מאיר ליבוש מלבים. עם עשרה מאמרות : והם הערות בבאורי מאמרי חז"ל מאתי נפתלי בהגאון ... אברהם משכיל לאיתן ; ונלוה עליהם שנים עשר ענינים מחודשים: א. כל דיני בדיקת חמץ וערב פסח וכל הלכות הסדר. ב. מנהגי הגר"א עם תוספות כל המנהגים ודברי הפוסקים עם באור ... מאת ... מו"ה יחיאל העליר. ג. סדר קורבן פסח וסדר אפיקומן מספר מצות השם/ [מאת ברוך בן צבי הירש הלפרין]. ד. סדר של פסח בחרוזים מהגאון בעל כנסת הגדולה [=חיים בן ישראל בנבנישתי]. ה. פירוש לקידוש. ו. פירוש לברכת המזון, ז. מסורת ההגדה : מראה מקומות המאמרים במשנה, תלמוד בבלי ... ומדרש. ח. פירוש האברבנאל על שפוך חמתך והלל. ט. פירוש פני אדם על הלל הגדול ופירוש נשמת ... עד גמירא. י. חסד לאברהם : פירוש ... מהרב ... אברהם בערוש פלאהם. יא. פירוש מהגאון חתם סופר על אחד מי יודע. יב. פירוש מטה אהרן על חד גדיא [אהרן בן משה תאומים] וכעת נדפס מחדש ... ובהגה"ה מדוייקת ע"י הצב"י יהודה בראון. ניו יורק, צ.י. בראון.

(2006). סדר הגדה של פסח עם באור חדש מדרש הגדה : יפלס נתיב בעמק הפשט, יפרש קשור וחבור המאמרים זה לזה יבאר דברי חכמים ... מאת ... מוה"ר מאיר ליבוש מלבים. עם עשרה מאמרות : והם הערות בבאורי מאמרי חז"ל/ מאתי נפתלי בהגאון ... אברהם משכיל לאיתן ; ונלוה עליהם שנים עשר ענינים מחודשים: א. כל דיני בדיקת חמץ וערב פסח וכל הלכות הסדר. ב. מנהגי הגר"א עם תוספות כל המנהגים ודברי הפוסקים עם באור ... מאת ... מו"ה יחיאל העליר. ג. סדר קורבן פסח וסדר אפיקומן מספר מצות השם [מאת ברוך בן צבי הירש הלפרין]. ד. סדר של פסח בחרוזים מהגאון בעל כנסת הגדולה [=חיים בן ישראל בנבנישתי]. ה. פירוש לקידוש. ו. פירוש לברכת המזון, ז. מסורת ההגדה : מראה מקומות המאמרים במשנה, תלמוד בבלי ... ומדרש. ח. פירוש האברבנאל על שפוך חמתך והלל. ט. פירוש פני אדם על הלל הגדול ופירוש נשמת ... עד גמירא. י. חסד לאברהם : פירוש ... מהרב ... אברהם בערוש פלאהם. יא. פירוש מהגאון חתם סופר על אחד מי יודע. יב. פירוש מטה אהרן על חד גדיא [אהרן בן משה תאומים] / וכעת נדפס מחדש ... ובהגה"ה מדוייקת ע"י הצב"י יהודה בראון. ניו יורק, צ.י. בראון.

(2007). הגדה של פסח : עם פירוש זבח פסח לרבינו דון יצחק אברבנאל ; יו"ל על-פי דפוס ראשון, בצירוף מבוא, ציוני מקורות, הערות וביאורים מאת ישראל מאיר פרסר. ירושלים, מוסד הרב קוק.