מה בספרייה > התקשרויות > התקשרויות פעילות > הזמנה מס' 1/2018 לקבלת הצעות למתן שירותי עיצוב גרפי

הזמנה מס' 1/2018 לקבלת הצעות למתן שירותי עיצוב גרפי

הספריה הלאומית בע"מ (חל"צ) (להלן: "הספרייה") מבקשת להלן לקבל הצעות למתן שירותי עיצוב גרפי ודיגיטל (להלן: "העבודה"). שירותי העיצוב יכללו בין היתר: פרסומים (מודעות, עלונים, ערכות לתורמים, הפקות מיוחדות), הפקות דפוס (עלונים פנימיים, ניוזלטר חודשי, פוסטים, רול-אפים, קטלוגים, שילוט, כתוביות, פולדרים) ניירת משרדית (דפי פירמה, טפסים, מדבקות, תזכירים) וכדומה- והכול כמפורט מסמכי ההזמנה המצויים באתר האינטרנט של הספרייה www.nli.org.il בתגית "מה בספרייה/התקשרויות" (להלן: "האתר").

 

על המציע לעמוד בתנאי סף המפורטים במסמכי ההזמנה המצויים באתר.

 

מסמכי שלב א' של ההצעה יוגשו בשני עותקים כרוכים, הכוללים כל אחד מעטפה סגורה ובה ההצעה הכספית. על המעטפה יש לכתוב את שם חברת המציע ומענה להזמנה להציע הצעות לשירותי עיצוב ודיגיטל. מציעים שיש להם שאלות/הבהרות בקשר לשלב א' של הליך זה רשאים לפנות בנושא הנ"ל בכתב בלבד לכתובת contract.committee@nli.org.il לא יאוחר מיום 10.10.18 שעה 12:00 בצהריים. מענה לשאלות ההבהרה ועדכונים למסמכי הליך ההתקשרות (שלב א') יפורסמו באתר האינטרנט של הספרייה הלאומית בתגית "מה בספרייה/התקשרויות" עד ליום 14.10.18. את ההצעה (שלב א') יש להפקיד אצל הגב' לאה בוסקילה במשרדי הספרייה באוניברסיטה העברית קמפוס אדמונד יעקב ספרא בגבעת רם, עד ליום 21.10.18 בשעה 13:00. 

 

המציעים אשר הצעתם תקבל את הניקוד הנדרש לצורך מעבר לשלב ב' של ההליך, יקבלו על כך הודעה ויוזמנו לכנס מציעים לקראת הגשת ההצעה העיצובית (שלב ב') שייערך ביום 5.11.18 בשעה 12:00 בצהריים בספרייה. מובהר בזה כי מציע שלא ישתתף בכנס המציעים לא יוכל להגיש הצעה במסגרת ההליך. מציעים שיש להם שאלות / הבהרות בקשר לשלב ב' של הליך זה, רשאים לפנות בנושא הנ"ל בכתב בלבד לכתובת contract.committee@nli.org.il לא יאוחר מיום 7.11.18 בשעה 12:00 בצהריים. מענה לשאלות ההבהרה ועדכונים למסמכי הליך ההתקשרות (שלב ב') יפורסמו באתר האינטרנט של הספרייה הלאומית בתגית "מה בספרייה/התקשרויות" עד ליום 12.11.18. את ההצעה העיצובית (שלב ב') יש להגיש עד ליום 18.11.18 בשעה 15:00.

 

חלק בחירת המציע יורכב מבחינת תנאי הסף והדרישות הנוספות, בחינת ההצעה העיצובית ובחינת ההצעה הכספית, והכל בהתאם לשלבים והפרמטרים המפורטים במסמכי ההזמנה.

 

הליך בחירת הספק וההתקשרות אינו כפוף להוראות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.

 

המענה לשאלות ההבהרה ועדכונים שיפורסמו יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי הזמנה זו ומהצעת המציע ויחייבו אותו לכל דבר ועניין.

 

המפורט לעיל אינו ממצה את האמור ובהזמנה ובנספחיה. במקרה של סתירה או אי התאמה בין מודעה זו לבין מסמכי ההזמנה, יגברו הוראות מסמכי ההזמנה.

 

הספרייה הלאומית אינה חייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה כלשהי, מסוג כלשהו.

 

הספרייה הלאומית שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן עם מי מהמציעים ביחס להצעתו, מחירה או איכותה.

בעת שליחת הצעה, יש לחתום על המסמך הנ"ל ולצרפו להצעה.


​הודעות ההתקשרות

מובהר בזאת שעל אף האמור במסמכי ההזמנה המועד האחרון להגשת שאלות לשלב א' הינו עד  10.10.18 בשעה 12:00 בצהרים שעון ישראל.

הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ)​מענה לשאלות שלב א'

שאלותתשובות

היכן וכיצד ניתן לקבל את השפה המיתוגית של הדיגיטל ושל הבניין החדש.

 

ספר המותג נמצא בעבודה והוא יוגש לספק הזוכה. לצורך מענה למכרז יש לעבוד עם השפה המיתוגית הקיימת באתר הספרייה

נספח ג' עיצוב דיגיטל – באנר ב – 5 גדלים – באנר דינמי או סטטי?

 

גם וגם

נבקש הבהרות למונחים המצויינים בטבלאות הנספחים א'-ד', למשל: "עיצוב בתוך שפה שוטפת", "רכיב דיוור", "אי-כארד", "איוונטר" , "פריסט + רקע" וכד'. נבקש לקבל דוגמא קיימת לכל מוצר.

 

דוגמא קיימת לכל מוצר אין כרגע, בסיור קבלנים או מאוחר יותר.

עיצוב בתוך שפה שוטפת-הכוונה לשפה גרפית המשמשת את הספרייה לפרסום אירועים שוטפים (גריד קבוע בו משתנים הדימויים והנתונים)

רכיב דיוור-באנר

אי-כארד- באנר

איוונטר- באנר

פריסט + רקע-מדובר בבאנרים שמשמשים להקרנה על מסכים במהלך מופעים ואירועי תרבות

פרטים נוספים ניתן לברר בכנס ספקים.

 

הכמויות בנספחים א'-ד', מתייחסות לחודש? לשנה? אודה להבהרה.

שנתי

שימו לב שנספח ד מסמן פיקים לאורך השנה

נספח א' – למה הכוונה במושג "סדרות"? כמה אירועים שונים יש בסדרה? נודה להבהרת התחום.

 

מספר המפגשים בסדרה משתנה אך בממוצע מדובר בכ-5 מפגשים בסדרה

נספח א' – מה תהיה שיטת העבודה בין התחומים? האם כל הפרוייקטים ירוכזו ע"י גורם אחד אצלכם?

 

כל תחום ירוכז ע"י איש קשר אחד ויהיה איש קשר שהוא יתעדף את העבודות במקרה הצורך

נספח א' – כמות של 200 בתוך "עיצוב בתוך שפה שוטפת" – 200 מה? כנ"ל בכל המקומות בטבלה. אנא הבהירו.

 

באנרים

ונשמח לענות לשאלות במהלך כנס הספקים

כנס ספקים – נבקש לקיים את כנס הספקים לפני הגשת הצעת המחיר, על מנת לקבל הבהרות למושגים ודרישות שאינם ברורים בנוסח המכרז.

 

כנס ספקים יתקיים במועד שפורסם. ניתן היה לפנות בשאלות לספריה.

​