תכנית האב

  תכנית האב להתחדשות הספרייה הלאומית 2016-2010

מסמך תכנית האב מציג קווי מתאר להתחדשות הספרייה הלאומית של ישראל לשנים 2010 עד 2016, כאשר בסיום התקופה הספרייה עתידה לעבור למשכן חדש, שבנייתו תושלם עד אז. התכנית מתארת את המטרות והיעדים שיש להשיג על מנת להגיע למשכן החדש עם צוות עובדים, אוספים, שירותים, תהליכים ומערכות מידע הולמים, שיאפשרו למצות את אפשרויות הגלומות בו ולממש את חזון הספרייה החדשה.
 
תכנית האב להתחדשות הספרייה הלאומית 2010 - 2016 ניתנת לעיון ולהורדה כאן.

מטרות הספרייה לשנים 2016-2010

המטרות להלן מסמנות את כיווני הפעולה העיקריים של הספרייה בשבע השנים הבאות, בדרך למצב הרצוי בעת המעבר למשכנה החדש. המטרות אינן תואמות בהכרח למבנה הארגוני החדש – מטרות מסוימות אמנם רלוונטיות במיוחד ליחידה ספציפית, אך אחרות נוגעות בה בעת לכמה יחידות ואף לארגון כולו. מימוש המטרות ידרוש שיתוף פעולה בין היחידות.
 

בפרקים הבאים יפורטו המטרות אחת לאחת.

 
•​​ פיתוח האוספים:
לפתח באופן ניכר את האוספים בתחומי ההתמחות של הספרייה, מבחינת היקפם, איכותם והתאמתם לצורכי קהלי היעד השונים.​
•​​ הרחבת שירותי המחקר והעיון:
לשרת קהל גדל והולך של משתמשים מקרב הציבור הרחב וקהל החוקרים בישראל ובעולם באמצעות מתן שירותי מחקר ועיון עדכניים ומוכווני־לקוח ולעודד פעילות מחקרית של גופים ויחידים על בסיס אוצרות הספרייה.​
•​​​ הפעלת מרכז תרבות וחינוך:
לפעול כמרכז תרבות וחינוך לאומי בהתבסס על אוצרות הספרייה, ולהתכונן לפעילות בהיקף מלא מיד עם המעבר למשכן החדש.
•​​​ הקמת ספרייה דיגיטלית: 
​לפתח ספרייה דיגיטלית רחבת היקף אשר תספק למשתמשים תכנים ושירותים מקוונים ותחתור לשמש ספק מרכזי של מידע דיגיטלי בתחומי היהדות וישראל.
•​​​ יצירת שיתופי פעולה:​
​למסד שיתופי פעולה עם ספריות מוסדות תרבות חינוך ומורשת בארץ ובעולם ועם חברות המתמחות בטכנולוגיית המידע, בדרך שתגדיל באופן ניכר ומתמיד את היקף החומר הנגיש למשתמשים ותעשיר את פעילויות החינוך והתרבות בספרייה.
•​​​ ​ארגון תהליכי העבודה:
​לשפר ולייעל את תהליכי העבודה הפנימיים של הספרייה הנחוצים לבניית האוספים ולתיעודם.
•​​​ ​שימור האוספים:
​לשמש 'גנזך מהימן' ליצירה התרבותית היהודית והישראלית לדורותיה ולרבדיה, ולשמר ולשקם את אוצרות הספרייה בהתאם לתקנים בין־לאומיים.
•​​​ ​התאמת הארגון:
​להתאים את הארגון לצורכי הספרייה ולמטרותיה, מבחינת הנהלה, מבנה ארגוני, צוות, תרבות ארגונית ותהליכי עבודה.
•​​​ הטמעת טכנולוגיה:​
​לפעול כארגון מידע מתקדם עתיר טכנולוגיה, המנצל את החידושים בתחום טכנולוגיית המידע.
•​​​ ​ביסוס מעמד ציבורי וחוקי:
​לבסס את מעמד הספרייה בתודעת הציבור כמוסד מורשת תרבות מרכזי, ולפעול לעדכון המסגרת החוקית שלאורה היא פועלת.
•​​​ הבטחת קיימות פיננסית:
​להבטיח קיימות פיננסית ארוכת־טווח של הספרייה באמצעות הסדרת תקציב שוטף, הקמת מערך גיוס כספים ופיתוח שירותים מניבי הכנסה.
•​​​ בניית משכן חדש:
​להקים משכן פיזי חדש לספרייה, שיכלול מבנה ראשי ומתקן אחסון ויתאים לצרכים החזויים ארוכי־הטווח של הספרייה.
•​​​ ​המשך פעילות בבניין הקיים:
​לאפשר את המשך פעילות הספרייה בבניין הקיים ובתוך כך לממש את יעדי ההתחדשות של הספרייה, תוך הבטחת שלמותם של האוספים.