אודות התחרות

תחרות האדריכלים לבחירת האדריכל אשר יתכנן משכן חדש לספרייה הלאומית פתוחה. השלב הראשון בתחרות בת שני השלבים הינו אנונימי ופתוח לאדריכלים ישראליים בעלי רישיון תקף בישראל.

אדריכלים מוזמנים לצפות ולהוריד מסמכים עיקריים של התחרות בעמוד 'מסמכי התחרות'. המועד האחרון להזמנת ערכות היה ה-15.3.2012. לאחר מועד זה לא ניתן להזמין ערכות.

בסיום השלב הראשון ייבחרו עד ארבעה אדריכלים, ואלה יעלו לשלב השני, גם הוא אנונימי. בנוסף, ועדת השיפוט רשאית להעניק עד ארבעה ציונים לשבח. בשלב השני ישתתפו ארבעת הנבחרים וכן עד שמונה אדריכלים מוזמנים – עד ארבעה ישראלים ועד ארבעה בינלאומיים. המשתתפים בשלב השני יהיו זכאים להשתתפות בהוצאות הכנת הצעה ומודל.

האדריכלים המוזמנים ישירות לשלב השני של התחרות הם:
ישראליים: ברכה ומיכאל חיוטין, עדה כרמי-מלמד, גנית מייזליץ כסיף ואהוד כסיף, קרלוס פרוס
בינלאומיים: Shigeru Ban, Ken Yeang, David Chipperfield, Moshe Safdie
 
שני השלבים יהיו אנונימיים ואת ההצעות תבחן ועדת שיפוט בינלאומית. ועדת השיפוט תהא רשאית להזמין בסיום השלב השני עד שלושה מועמדים מקרב המשתתפים בשלב זה להציג בפניה את התכניות שהגישו ואת חזונם לפרויקט, ומהם ייבחר אחד. בחירת ועדת השיפוט תובא לאישור דירקטוריון הספרייה הלאומית והמזמין ולאחר חתימת האדריכל על הסכם האדריכל יוכרז כאדריכל הזוכה בתחרות.

אחרי סיום התחרות יש כוונה לקיים תערוכה פתוחה לציבור שתכלול מודלים והצעות שהוגשו.

הבניין החדש עתיד להיות אחד ממבני הציבור החשובים ביותר שיוקמו בישראל בעשור הקרוב ותכנונו מהווה אתגר אדריכלי מיוחד במינו. הפרויקט ייבנה במקום מרכזי בקריית הלאום בירושלים בקרבת משכן הכנסת, מוזיאון ישראל והאוניברסיטה העברית, בשטח כולל של כ-41,000 מ"ר, ועל-פי תקני הבנייה הירוקה. הפרויקט ממומן על-ידי ממשלת ישראל ויד הנדיב, קרן פילנתרופית של משפחת רוטשילד, הפועלת בישראל ותרמה, בין היתר, לבניית משכן הכנסת ובית המשפט העליון.
 
התחרות נערכת בברכת עיריית ירושלים ובסיוע עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל.
 
כל האמור באתר האינטרנט של התחרות הינו למטרת ידיעה כללית בלבד, ובכל מקרה, יחייבו אך ורק ההוראות הכלולות בערכת התחרות. המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות כל אחד מהתנאים ומהוראות התחרות, כפי שנקבע בערכת התחרות.