11.8.99 םוימ גולטיק תדעו תבישימ לוקוטורפ
(םיחפסנ אלל)

:םיפתתשמ תמישר
הפיח תטיסרבינוא , ןמציו לחר
הפיח תטיסרבינוא ,זרא הנינפ
ביבא-לת תטיסרבינוא ,ןיבול הקיתמ
ביבא-לת תטיסרבינוא ,ןורהא ףסוי
ביבא-לת תטיסרבינוא ,לוהנו הרבחה יעדמ תירפס ,רגנטש יתור
ביבא-לת תטיסרבינוא ,לוהנו הרבחה יעדמ תירפס ,ץיבורדנסכלא הנספ
ביבא-לת תטיסרבינוא ,רגנוא תור
ןוינכטה ,תע-יבתכ תקלחמ ,ץיבוקרב הלוש
ןוינכטה ,ןושש-ןב הטינא
םיפוצה-רה תירפס ,תירבעה הטיסרבינואה ,וקאש לחר
הפיח תטיסרבינוא ,ןד הינרק
הפיח תטיסרבינוא ,יש הרינ
עבש ראב ,בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,םכח הבהז
םיפוצה-רה תירפס ,תירבעה הטיסרבינואה ,בוגרא הליאינד
ביבא-לת תטיסרבינוא ,האופרל תירפס ,לגמ ינוא
ביבא-לת תטיסרבינוא ,ינבולדופ האל
ןמציו ןוכמ ,רבוה הנדרי
ןליא-רב תטיסרבינוא ,רומייס םייח

.ויגוסל יקנורטקלא רמוח גולטק אשונב תע-יבתכ ינרפס םע תפתושמ הבישי הכרענ

:אשונב קסועה ןויעל ץלמומ רמאמ לש םיטרפ ב"צמ עקר רמוחכ

Cataloging Internet Resources. 2nd ed. Nancy B. Olson, editor.

Internet: http://www.purl.org/oclc/cataloging

םיינורטקלא םירתא גולטק

םיטסכט לש גולטיקו ףוסיא לע הריקס הנתנ הפיח תטיסרבינואמ יש הרינ
.(WEB-בו ליגרה גולטקב תועיפומש יפכ תומושר לש תואמגוד ב"צמ) מינורטקלא

.OCLC לש FIRSTSEARCH-ה ךותבש NETFIRST-ב םירתאה בור תא אוצמלו רזעיהל ןתינ

.רמוחה גוס ןויצ - GMD אב רתוכה ףוסב ,תופרוצמה תואמגודב תוארל ןתינש יפכ
ונא וב םילולכה םיפסונה םירתוכבו WEBSITE וניה רתאה םשל GMD-ה
.ELECTRONIC TEXT-ב מישמתשמ

.ELECTRONIC TEXTS הקולח-תת םיפיסומ םיאשונב

.דסומ לכ לש ולוקישל ןותנ הז אלא ,תטלחומ הבושת ןיא גלטקלו ףוסאל המ הלאשל
.םולשתב השכרנ וילא השיגהש ינורטקלאה רמוחה תא לכ םדוק גלטקל יאדכ ילוא

םיינורטקלא תע-יבתכ גולטק

:םיאשונ רפסמ ביבס החיש החתפתה ,הפיח תטיסרבינואב אשונב לופטה תגצה רחאל
דמועה םדאה חכ :ךכל םיירקע םינוירטירק ינש :גלטקל יאדכ םיינורטקלא תע-יבתכ ולא
.תעה בתכ לש ותוכיאו תוירפסה תושרל

םיטמרופה לכ תא דחאל וא ,דרפנב םסרפתמ וב טמרופ לכב תע-בתכ ותוא גלטקל שי םאה
ארוקל תתל תנמ לע ,המושר התואב לכה גלטקל הנה ץראבו םלועב היטנה .המושר התואב
.שפחמ אוהש טירפל תללוכו הדיחי השיג תדוקנ

.תעה בתכ םש ירחאש רמוחה גוס ןויצ לש םושירל רחא חנומב תשמתשמ הירפס לכ - GMD
אלל ,דבלב NEW YORK TIMES [JOURNAL] :יללכה רמוחה גוס תא קר תתל הניה הצלמהה
.םסרפתמ תעה בתכ ובש טמרופל תוסחיתה

.DIALOG [DATABASE] - םירגאמ יבגל ל"נכ

ומכ (DATABASE) רגאמל ,MT=EJOURNAL ןתניי ינורטקלא תע בתכל - MT
MT=DTB FIRSTSEARCH, DIALOG

.MT רפסמ ונתניי ,םיטמרופ המכב עיפומ תע בתכ רשאכ

.אשונל DISCUSSION GROUP םיקהל העצה התלעוה

םוקמב .גולטיקה תדעו לש םיגיצנ המכ לש םרדעה ללגב ,הלעוה אל תירבעב ביתכה אשונ
תבסהל טקיורפה לע הרפס ןמציו לחרו ,MARC טמרופל רבעמל תוכרעה לע רבוד הז
.הפיח תטיסרבינוא לש הירפסב ,LC לש םירגאמב ואצמנ אלש םיאשונה

תונוש

ןנחלא י"ע ונמזב ובתכנש תויטמוטואה הקידבה תוינכתב תונינעתה ועיבה תונוש תוירפס
.הפיח תטיסרבינוא תירפס רובע

עיצה רומייס םייח ,ליבקמב .ךכב תונוינועמה תוירפסל ןריבעהל ןתינ ךיאו םא ררבת לחר
.ןליא-רבב םייקש טירפת יפל הפיח תטיסרבינואמ ונקנש תוינכתה תמישר תא ץיפהל

500 ףלא

א"תב םייקתהש 500 ףלאב גולטיקה לודומ לש הגוצתב וחכונ הדעוה ירבח בור
.6.7.99-בReturn to home page