הספרייה הדיגיטלית > מסע בזמן > על הפרויקט > זכויות יוצרים ותנאי שימוש

זכויות יוצרים ותנאי שימוש

 א. תנאי שימוש
שימוש בפריט יהיה כפוף לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007 (להלן: "חוק" ו/או "חוק זכות יוצרים") ולמגבלות בעלוּת נוספות כמפורט להלן. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ, לשדר, למסור לצד שלישי, להציג בפומבי או לפרסם את הפריט, בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או טכני, ללא הסכמה מראש ובכתב מבעל זכויות היוצרים.
אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות המשתמש ל"שימוש הוגן" כמפורט בחוק זכות יוצרים או מכל זכות אחרת על פי דין. על המשתמש לשמור על "הזכות המוסרית" של היוצר כהגדרתה בחוק.

1. בקשה לשימוש בזכות היוצרים בפריט
משתמש המעוניין לבצע שימוש בפריט הנוגע ל"זכות היוצרים" בפריט כהגדרתה בחוק יהא אחראי לבירור מצב הזכויות בפריט. אם טרם פקעה תקופת זכות היוצרים על פי חוק זכות יוצרים, מתחייב המשתמש לקבל הרשאה לשימוש המבוקש מבעל זכויות היוצרים.
לקבלת הנחיות נוספות יפנה המשתמש ל: "בעל האוסף" כהגדרתו ברשומת הפריט בקטלוג הספרייה ו/או באתר הפרויקט. יובהר כי הספרייה הלאומית אינה בעלת זכויות יוצרים בפריטים ועל כן אין לפנות לספרייה בבקשה לקבלת הרשאה לשימוש בפריטים אלא לבעל זכות היוצרים בלבד.

2. מתן ייחוס ליוצר, לתורמי האוסף ולספרייה הלאומית
המשתמש יציין את פרטי היוצר המופיעים בכיתוב מתחת לפריט (אם מופיע).
כמו כן יש לרשום את מקור הפריט בנוסח הבא: "באדיבות ____________* והספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ) www.nli.org.il"
*יצוין שם בעל האוסף כפי שמופיע במידע על האוסף באתר הספרייה הלאומית.

3. שינוי תנאי שימוש
הספרייה הלאומית רשאית לשנות את תנאי השימוש שלעיל בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. שינויים אלה יכנסו לתוקף באופן מיידי עם פרסומם והעלאתם לאתר האינטרנט של הספרייה. על המשתמש להתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש בפריט המפורסמים באתר האינטרנט של הספרייה.

4. הגבלת אחריות
האחריות לאופן בו עושה המשתמש שימוש בפריטים ו/או מידע המונגש על ידי הספרייה הלאומית (להלן: "השירות") הינה על המשתמש בלבד. הספרייה לא תישא באחריות לכל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד שנגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש בשירות, לרבות נזקים שנגרמו עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות.  לעניין סעיף זה "הספרייה" משמע, לרבות עובדיה, נציגיה וכל המועסק מטעמה.

ב. הגשת בקשה להסרת פריט המונגש באתר הספרייה הלאומית
הספרייה הלאומית דואגת להנגיש חומר לציבור בהתאם לחוק, וכאשר אין הגבלות ידועות על הנגשת החומר. במקרה ויש, לדעתך, חשש להפרת זכות יוצרים כלשהי בחומרים המופיעים באתר זה, אנא פנה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: Copyright@nli.org.il כדי שנוכל לברר את הנושא. אם נחליט כי הפנייה מצדיקה בירור, אנו נמנע את הגישה לחומר נושא הפנייה בהקדם האפשרי ועד לקביעה סופית בעניין.