קובץ ענייני הלכה

​ אשכנזית בינונית
 
98 דף ;  11:15 ס"מ.
דף 1א-1ב: קטע מהלכות שחיטה וכסוי הדם. 2א-10ב: פיסוק הפרשיות לקריאת התורה, שונה במקצת מהמנהג המקובל.- 10ב-17ב: כללי עיבור השנה. בראשי הפסקאות התיבות: "ארבע עשה לוחות האל סידר יצחק בן שמואל".
 17ב-20א: סימנים לשנות סה-קצט, התקופות בשנים סה-פה.
20ב-31א: שטרות ונוסחי ברכות. בין השאר "הרואה לבנה בחידושה" (26א), "ברכת אירוסין" וברכת נישואין" (26ב), "סדר חליצה שסידר רבינו שלמה לבני פריש" ובסופו: "מפי ר’ יצחק הלוי זל"ה" (27א), 28א: "סידורו של גט".- 30א: "שטר מכירת עבד" וברכה על מילתו.
31ב-46ב: "הילכות ריאה בל"ו שערים" (שונה במקצת מנוסח כ"י אוקספורד שפורסם ע"י ז’בעדנאוויץ, ס’ ל"ו שערים, ברוקלין תש"א).
דף 46ב-58ב: הלכות טריפות. כל נושא ("משפט הוושט", "משפט הגרגרת" וכו’) מחולק לשערים.
59א-61ב, : ליקוטי מנהגי תפילה. בין השאר "ע"כ מסידור הר’ שמואל בה"ר ברוך ז"ל" ו"טעם אחר שמעתי ממורי ר’ חיים שהגיד לו בנו של ר’ יהודה חסיד משם אביו ז"ל" (60א),- 76ב
61ב-76ב: הפירוש לפרקי אבות המיוחס לרש"י.
 
76ב-92ב: : מנהגי חפ"ת [חיים פלטיאל תולעת]. נחקרו ופורסמו ע"י ד’ גולדשמידט, ק"ס כג, עמ’ 324-330; ק"ס כז, עמ’ 280-283.
93א-98ב: עירובי תבשילין וחצרות, דיני איסור והיתר, דרשות למילה. ‬