תנאי שימוש

כללי

הספרייה הלאומית (להלן: "הספרייה") מציעה את המידע בשירות מקוון זה/באתר מידע ברשת האינטרנט (להלן: "השירות") בכפוף לתנאי השימוש הבאים. המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות.  

 

זכויות יוצרים
לפי דיני זכויות היוצרים התקפים במדינת ישראל, ועל פי אמנות בין – לאומיות, זכויות היוצרים בחומר שירות זה שייכות לספרייה, אלא אם נאמר אחרת במפורש. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: "החומר המוגן") , אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר. 

 

המשתמש רשאי לעשות בחומר המוגן "שימוש הוגן" בלבד, לפי הכללים הקבועים בדין.   שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא הספרייה ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודם או בשם של בעל זכויות היוצרים בו. 

 

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ, לשדר, למסור לצד שלישי, להציג בפומבי או לפרסם חומר מוגן בכלל, בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או טכני, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת הספרייה.  

 

אחריות
השירות מוצע לציבור כמות שהוא (“as is"). 

 

הספרייה לא תישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש.  כמו כן, לא תישא הספרייה באחריות לשגיאות וטעויות, קלקולים, תקלות, או חדירה בלתי מורשית בחומר המוגן או במידע המוצג בשירות.  הספרייה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר או במידע המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
 
האחריות לאופן בו עושה המשתמש שימוש בשירות הינה על המשתמש בלבד. 
 
הספרייה לא תישא באחריות לכל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד שנגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש בשירות, לרבות נזקים שנגרמו עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות. 

 

לעניין סעיף זה "הספרייה" משמע, לרבות עובדיה, נציגיה וכל המועסק מטעמה.
 
 
קישורים
בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.

 

הקישורים מובאים לנוחיות המשתמש בלבד.

 

לעניין קישורים לאתרים חיצוניים שאינם שייכים לספרייה  או מופעלים על ידה (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה במפורש, אין בין הספרייה לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לספרייה כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו, או אחריות לתוכנם ופיקוח עליו.

 

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה , אישור, המלצה או העדפה על ידי הספרייה לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים, למידע וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים ושירותים המוצגים בהם.
 
לשאלות בענייני זכויות יוצרים: Rachel.Misrati@nli.org.il