ספריות שותפות

​ 
​Akademia, Budapest
Cambridge University Library, Cambridge
Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze
Yad Harav Herzog, Jerusalem
British Library, London
Valmadonna Trust, London
Russian State Library, Moscow
Jewish Theological Seminary, New York
Bibliothèque Nationale, Paris
Bibliotheca Apostolica, Vatican
Biblioteca Palatina, Parma
Niedersächsische Staats und Universitatsbibliothek, Göttingen
Staatsbibliothek, Berlin
National Library, Vienna
Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Leiden
The Hebrew University, Jerusalem