אוספים וארכיונים > ישראל > ארכיון האינטרנט הישראלי > בקשה להגבלת גישה לציבור לפריטים שהועתקו מאתר אינטרנט שבבעלותי

בקשה להגבלת גישה לציבור לפריטים שהועתקו מאתר אינטרנט שבבעלותי

​​​הריני להודיע בזאת לספרייה הלאומית בהתאם לסעיף 3(א) לתקנות הספרייה הלאומית (גישה לציבור לעותקים לצורכי שימור אתרי אינטרנט ויצירות המצויות בהם), התשע"ח-2018, שאיני מעוניין לאפשר לציבור גישה באמצעות רשת האינטרנט לתוכן שתארכב הספרייה הלאומית מאתר האינטרנט שבבעלותי.

ידוע לי כי גם לאחר חסימת הגישה לציבור לחומרים שאורכבו מהאתר, תתאפשר גישה לחומרים מעמדות המחשב בבניין הספרייה הלאומית לכלל משתמשי הספרייה, וכן תתאפשר גישה מעמדות מחשב בספריות ציבוריות ובמוסדות להשכלה גבוהה.

ידוע לי שמסירת הודעה זו מותרת לבעל האתר בלבד. הנני מצהיר ומתחייב כי אני בעל האתר. 
אני מבקש שהודעתי זו תחול במקרים הבאים (אנא סמן X באחת או יותר מן האפשרויות הבאות):​