Music > Song of the Day > They Say There is a Land

They Say There is a Land

שאול טשרניחובסקי
במלאות 138 שנים להולדתו של המשורר והמתרגם שאול טשרניחובסקי (י"ט באב תרל"ה, 20 באוגוסט 1875) אנו מביאים את שירו הנודע "אומרים ישנה ארץ" במספר גרסאות וביצועים. טשרניחובסקי כתב את השיר "אומרים ישנה ארץ" בשנת 1923 בברלין בשתי גרסאות שונות. השיר זכה ללחנים שונים פרי עטם של היוצרים יואל אנגל, נעמי שמר, שלמה ארצי, יחזקאל בראון ולייב גלאנץ. כל אחד מהיוצרים בחר את גרסתו המועדפת לשיר, כך שהיו מי שעשו שימוש בשיר כולו בעוד אחרים השמיטו ממנו בתים. הגדילה לעשות המלחינה נעמי שמר בשלבה את שתי הגרסאות גם יחד ליצירה משולבת חדשה. בחרנו מספר ביצועים לשיר, הראשון בלחן יואל אנגל בביצוע הזמרת רמה סמסונוב, השני גרסת נעמי שמר בביצועה שלה, והאחרון, פרשנותו המוזיקלית של שלמה ארצי לשיר המקורי של טשרניחובסקי.
NLI_ImageGallery
NliImageGallery
  • "אומרים ישנה ארץ" בלחן של יואל אנגל. מתוך "משירי הארץ", ירושלים, הקרן הקימת לישראל, 1932.
  • "אומרים ישנה ארץ" בלחן של יואל אנגל. מתוך "משירי הארץ", ירושלים, הקרן הקימת לישראל, 1932.
  • "אומרים ישנה ארץ" בלחן של נעמי שמר, "ספר השירים", 1982
  • "אומרים ישנה ארץ" בלחן של נעמי שמר, "ספר השירים", 1982
  • "אומרים ישנה ארץ" בלחן של שלמה ארצי, "שירים משלנו", 1991
  • "אומרים ישנה ארץ" בלחן של שלמה ארצי, "שירים משלנו", 1991
  • "אומרים ישנה ארץ" בלחן של יחזקאל בראון, "מזמור להסתדרות",1960
  • "אומרים ישנה ארץ" בלחן של לייב גלאנץ, מתוך אוסף מאיר נוי לזמר העברי.
  • "אומרים ישנה ארץ" בלחן של לייב גלאנץ, מתוך אוסף מאיר נוי לזמר העברי.
השיר היומי
השיר היומי
השירים המובאים כאן הם מבחר קטן מתוך אלפי שירים, פיוטים, תפילות ויצירות מוזיקה אחרות שניתן להאזין להן באתר מרכז המוזיקה של הספרייה הלאומית. שימור השירים והנגשתם נעשו בסיוע קרן לגסי הריטג'.
שאול טשרניחובסקי
שאול טשרניחובסקי
כל יצירתו של שאול טשרניחובסקי, מגדולי המשוררים העבריים בעת החדשה, מוצגת בכתב, בתמונה ובצליל.
For more information