Library > Past, Present, Future > Past > law > הועדה לשינוי מעמד הספרייה הלאומית: דו"ח ועדת זמיר, 2004

הועדה לשינוי מעמד הספרייה הלאומית: דו"ח ועדת זמיר, 2004

  דו"ח ועדת זמיר, 2004

ב-24 ביוני 2002 מינה נשיא האוניברסיטה העברית, הפרופ' מנחם מגידור את ה'וועדה לשינוי מעמד הספרייה הלאומית'. הועדה הוקמה במטרה לגבש תכנית, לפיה הספרייה הלאומית תשנה את מעמדה ותהיה ארגון עצמאי, וזאת כדי להסדיר את תקציבה ולבסס את משמעותה הרוחנית.

 קיצורי דרך